Hopp til innholdet
 1. Forside
 2. Kontakt oss
 3. Klage til Forbrukerrådet
Innhold

Behandle klagen hos Forbrukerrådet

Når du står fast og ikke kommer noen vei med selger, kan du i mange tilfeller klage saken til Forbrukerrådet eller en klagenemnd.

Publisert 01.05.2011

Dette kan vi hjelpe med

Forbrukerrådet behandler tvister hvor kjøperen er en forbruker og saken faller inn under:

 • Kjøpsloven
  - kjøp av varer/ting mellom to privatpersoner uten bruk av mellommann.     
 • Håndverkertjenesteloven
  - Arbeid på ting eller fast eiendom, unntatt arbeid i forbindelse med nybygging av bolighus.
 • Angrerettloven
  - avtaler om kjøp av varer og tjenester som er inngått utenfor fast utsalgssted eller ved fjernsalg, for eksempel ved kjøp på internett, telefon, postordre og messe- eller dørsalg.     

Hvis forbrukerklagen din faller utenfor disse områdene, er det gode muligheter for at det finnes en klagenemnd som kan hjelpe. Husk at du må ha klaget skriftlig til selger før du tar saken videre til Forbrukerrådet eller nemnd.

Slik klager du

Dersom du ønsker at klagen din skal behandles hos Forbrukerrådet, anbefaler vi deg å benytte vårt klageskjema. Dette gir kortere behandlingstid.  

Dersom du ikke bruker klageskjema, kan klagen med eventuelle vedlegg sendes til post@forbrukerradet.no eller til Forbrukerrådet Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo.  

Begrensning i filformat
Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot filformater som er gyldige arkivformat i henhold til arkivforskriftens § 2-13. Dette er TIFF, XML, PDF/A, JPEG, foruten vanlig tekstbehandling. 

MSG-format: Har du e-postkorrespondanse du ønsker å sende oss, kan ikke dette vedlegges som MSG-format. Lim heller teksten/e-postene inn (kronologisk) i et tekstbehandlingsprogram.

Begrensning i filmengde/-størrelse 
JPEG-format: Vi ber om at antallet bilder begrenses til det som er nødvendig for å få fram hovedpoenget i klagen (2-3 bilder er oftest nok). Dersom det er behov for ytterligere bildedokumentasjon, vil vi be om dette senere i saksbehandlingen.

Hvis du ønsker at andre skal representere deg overfor Forbrukerrådet, kan du benytte vårt fullmaktsskjema som du også finner i klageskjemaet.

Behandlingen av saken foregår vanligvis skriftlig. Klagen blir først lagt frem for motparten. Forbrukerrådet informerer begge parter om deres rettigheter og plikter, og prøver å hjelpe dem til å finne frem til en minnelig løsning. Det er ofte flere omganger i en klagesak, slik at den kan ta litt tid.

Å klage til Forbrukerrådet, samt å få saken avgjort i Forbrukertvistutvalget, er gratis.

Behandling av klagen

Hvis du får varsel om rettssak, rettslig inkasso eller annen tvangsinndrivelse mens saken er til behandling, er det viktig at Forbrukerrådet får vite det med en gang. Forbrukerrådet vil da som regel kunne stoppe denne pågangen inntil videre.

I enkelte saker er partene uenige om hva som ble sagt ved kjøpet, eller om andre faktiske forhold av betydning. Forbrukerrådet kan ikke stole mer på en av partene enn på den andre, og det kan gjøre det vanskelig å finne en minnelig løsning. I slike saker vil konfliktrådet eller forliksrådet kunne være et godt alternativ, ettersom meglingen der er muntlig.

Forbrukerrådet er pålagt å opptre som megler i saken, og fungerer ikke som advokat eller partsrepresentant for forbrukeren under saksbehandlingen. Alle tvister behandles nøytralt og på grunnlag av gjeldende lover og regler. Partene blir holdt orientert om sakens gang, blant annet får de kopi av brevene til motparten.

Målet med klagesaksbehandlingen er å komme frem til en minnelig løsning som partene vil godta. Dersom det ikke er mulig å komme frem til en minnelig løsning, vil saken bli avsluttet, eventuelt med råd om hva klageren bør gjøre videre.

Forbrukerrådet er ingen domstol og kan ikke tvinge noen av partene til å godta forslag til løsning av en tvist.

Klagen til Forbrukertvistutvalget

Dersom du ikke er fornøyd med resultatet av Forbrukerrådets klagesaksbehandling, kan saken klages inn for Forbrukertvistutvalget (FTU). FTU er et domstollignende organ som er knyttet til Forbrukerrådets tvisteløsningsvirksomhet.

Ønsker du at FTU skal behandle en tvist, må du gi skriftlig beskjed om dette - senest fire uker etter at Forbrukerrådet har avsluttet saken. Begjæringen til FTU sendes Forbrukerrådet - som også vil kunne hjelpe til med å sette den opp.

Les mer om behandling av klager i Forbrukertvistutvalget.

Publisert 01.05.2011