Forside > Kjernesak > Digital > Økt valgfrihet i bredbånd- og mobilmarkedet

Kjernesak

Økt valgfrihet i bredbånd- og mobilmarkedet

Det er langt frem før vi har markeder med tilfredsstillende konkurranse og valgfrihet. Det er også en forutsetning for et sunt marked at trafikken behandles likt og ikke diskrimineres av den som eier nettet.

Et marked med få tilbydere og høye priser

Markedet for høyhastighetsbredbånd preges av få konkurrerende tilbydere, identiske tilbud og opptil tre ganger så høye priser som i Sverige. Forbrukerrådet etterlyser tiltak for å bedre konkurransen.

Forbrukerrådet etterlyser større politisk vilje til å skape et bredbåndsmarked som tar større hensyn til kundene og valgfriheten i markedet.

Forbrukerrådet vil videre arbeide for at

  • tvunget koblingssalg av bredbånd og tv blir endelig avskaffet. Ikke bare gjør det det vanskeligere for andre tilbydere å etablere seg, det tvinger også forbrukere til å betale for tjenester de nødvendigvis ikke ønsker.
  • lokale bredbåndsmonopoler på sikt åpnes opp. Selv om noen har gravd en kabel, er det ikke gitt at disse skal ha enerett til infrastrukturen inn i evigheten.
  • en prissammenlikningstjeneste for mobil- og bredbåndstjenester som gjør det mulig for forbrukerne å få nøytral og god informasjon kommer på plass. En slik tjeneste vil også være med på å synliggjøre de begrensede valgmulighetene som eksisterer i dette markedet.

Les mer om Forbrukerrådets syn i innspill til regjeringens ekomplan 2015.

Få avskaffet koblingssalg

TV- og bredbåndstilbydere har tradisjonelt bundet sammen tilbudet om tv- og internettilgang. Dette er en praksis Forbrukerrådet har kritisert i en årrekke. Vi har gang på gang argumentert for at koblingen av to forskjellige tjenester ikke bare er unaturlig, men at den hindrer reell konkurranse og derfor fører til at folk ikke har mulighet til å velge de internettjenestene de ønsker.

Dessverre er det fortsatt slik at alle de store leverandørene av bredbånds- og tv-tjenester i Norge opererer med ulike former for koblingssalg, selv om Forbrukerombudet har varslet at denne praksisen ikke er lov, og blant annet har Canal Digital varslet at de vil avslutte praksisen i 2016.

Forbrukerrådet vil presse på for at tv- og bredbåndstilbyderne faktisk faser ut tvunget koblingssalg, og at forbrukere får en reell valgfrihet når det gjelder hvilke tilbud de velger å takke ja til.

Sikre frie og nøytrale nett

Nettnøytralitet betyr at internettleverandøren ikke kan sperre internettjenester eller prioritere trafikk etter innhold eller applikasjon. Sagt med andre ord, du skal selv bestemme hva internettlinjen din skal brukes til.

Frie og nøytrale nett er en forutsetning for det internettet vi kjenner i dag – og viktig for fri ytring, fortsatt innovasjon og et velfungerende, forbrukervennlig marked. Samtidig blir debatten om trafikkstyring stadig aktualisert, blant annet gjennom internettleverandørenes bekymring for at nettet skal bryte sammen.

I Norge har vi et sett med frivillige retningslinjer for nettnøytralitet. Disse er et godt utgangspunkt, men langt fra tilstrekkelig. Det er flere aktører som ikke har skrevet under, og det er heller ingen sanksjonsmulighet ved eventuelle brudd.

EU er nå i sluttfasen med å utarbeide et sett felles-europeiske nettnøytralitetsregler. Selv om mye er på plass, er det fortsatt mye uklart når det gjelder definisjonen av spesialiserte tjenester, som kan unntas reguleringen