Forside > Kjernesak > Mat og handel > Trygge produkter

Kjernesak

Trygge produkter

Retten til trygge produkter er en grunnleggende forbrukerrettighet. Dessverre er skadelige kjemikalier og miljøgifter i forbrukerartikler et stort og økende problem.

Skadelige kjemikalier og miljøgifter i forbrukerartikler er et stort og økende problem. Forbrukerne eksponeres for langt flere skadelige stoffer gjennom hverdagsprodukter i dag enn for bare noen tiår tilbake. Dette henger sammen med den generelle velstandsøkningen og at vi omgir oss med langt flere produkter enn før, samtidig som omløpshastigheten er raskere fordi vi bytter ut klær, elektronikk, leker og annet utstyr oftere.

Forbrukerrådet jobber for å styrke produktsikkerheten slik at risikoen for forbrukerne minimeres. Vi jobber for at skadelige stoffer i produkter skal reguleres strengere enn i dag, og at føre- var prinsippet skal veie tyngre i reguleringen. Vi mener kontrollen og tilsynet med skadelige stoffer i produkter må styrkes.

Samtidig må forbrukerinformasjonen på dette området bli vesentlig bedre. I dag er det kun deklareringsplikt på næringsmidler og kosmetikk. Det gjør det svært vanskelig for forbrukerne å vite hva produktene inneholder og å kunne velge bort produkter som inneholder skadelige stoffer.

Med bakgrunn i dette arbeider Forbrukerrådet for:

  • En norsk handlingsplan for en giftfri hverdag etter mønster fra Sverige og Danmark
    En slik kjemikaliehandlingsplan bør baseres på både en sterk satsing i Norge, samt en aktiv internasjonal innsats med fokus på å oppnå et strengere kjemikalieregelverk i EU. Planen bør ha hovedfokus på sårbare forbrukergrupper og legge spesielt vekt på satsingsområder som hormonforstyrrende stoffer, cocktaileffekter og nanostoffer. I tillegg til den overordnede målsettingen om strengere regulering bør planen bidra til å sikre styrket tilsyn og kontroll, bedre forbrukerinformasjon, økt bransjedialog og mer ressurser til forskning.
  • Å gjennomføre kjemikalietester av produkter og informere forbrukerne om trygge valg
    Forbrukerrådet skal dyktiggjøre forbrukerne og bidra til at de tar opplyste og trygge valg. Gjennom jevnlige kjemikalietester av hverdagsprodukter setter Forbrukerrådet hverdagskjemikaliene på dagsordenen. Samtidig gjøres forbrukerne bedre i stand til å ta informerte valg i kjøpsøyeblikket.
  • Dialog med og press på bransjeaktører for frivillig utfasing av skadelige stoffer i produkter
    Prosessene med å forby skadelige stoffer er omstendelige og tidkrevende. Det er derfor viktig at kommersielle aktører tar ansvar og selv erstatter giftige kjemikalier med tryggere alternativer. Gjennom dialog med relevante aktører og tester av produkter som inneholder farlige stoffer, vil Forbrukerrådet bidra til å sette fart på den frivillige utfasingen av skadelige stoffer i produkter.
Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no