Forside > Klagebrev > Heving av kjøpet og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Heving av kjøpet og erstatning

Heving av kjøpet og erstatning

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på kjøp av bil med registreringsnummer

Eg viser til det ovannemnde kjøpet og ønskjer med dette å reklamere.
Etter mi meining er bilen mangelfull. Grunnen til det er:
. Fordi mangelen er som han er, både når det gjeld omfang og art, reknar eg han for å vere vesentleg. Eg meiner såleis at det er grunnlag for å krevje å få heva kjøpet. Så snart hevingskravet mitt er akseptert, blir bilen stilt til din disposisjon mot at eg får tilbakebetalt kjøpesummen pluss renter. Eg føreset elles at hevingsoppgjeret skjer i samsvar med føresegnene i gjeldande lovverk. I tillegg krev eg erstatning for dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av mangelen, kr
,-. Dokumentasjonen på kostnadene er vedlagd.

Eg ber om at de tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.