Forside > Klagebrev > Jeg krever heving

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg krever heving

Eg krev heving

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Klage på reparasjon av køyretøy med registreringsnummer

. Eg viser til den ovannemnde reparasjonen utført av dykkar verkstad og ønskjer med dette å reklamere.
Etter mi meining er tenesta mangelfull. Grunnen til det er:


. Reparasjonen blei ikkje utført slik han skulle. Feil og manglar førte til eit vesentleg dårlegare resultat enn vi var samde om på førehand. Eg krev derfor at avtalen blir heva, jf. handverkartenestelova § 26. Heving inneber at vi så langt som mogleg skal opptre som om avtalen ikkje var inngått. Eg krev med dette at det innbetalte beløpet på kr
,- blir ført tilbake til meg så snart som råd er.

Eg ber om at de tek stilling til reklamasjonen min med det aller første og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå dykk innan fristen, eller får ei tilbakemelding som eg ikkje kan akseptere, vil eg vurdere å sende saka over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.