Forside > Klagebrev > Jeg vil kreve tjenesten utført og i tillegg erstatning for ekstrautgifter forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg vil kreve tjenesten utført og i tillegg erstatning for ekstrautgifter forsinkelse

Eg vil krevje tenesta utført og i tillegg krevje erstatning for ekstrautgifter - forseinking

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav som følgje av forseinka reparasjon på køyretøy med registreringsnummer

. Eg viser til avtalen som er gjord med dykk om utføring av dette oppdraget:
. Ut frå denne avtalen er reparasjonen forseinka, jf. handverkartenestelova. Grunnen er denne:
. Eg ber om ei tilbakemelding på at arbeidet blir sett i gang - med tidsfristar, innan 14 dagar frå dags dato. Har eg ikkje høyrt frå dykk innan fristen, krev eg rett til å heve avtalen. Meirkostnader i samband med det krev eg at de dekkjer.


Som følgje av forseinkinga dykkar har eg lidd eit økonomisk tap på kr
,-. Det krev eg å få dekt, jf. handverkartenestelova § 28. Kopi av dokumentasjon på erstatningskravet er lagd ved.

Skulle ikkje saka løyse seg, vil eg vurdere å sende henne over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for behandling der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.