Forside > Klagebrev > Mot seljar heve kjøpet og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Mot seljar heve kjøpet og erstatning

Heve kjøpet og erstatning - brev til seljar

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eigedom

Eg viser til kjøpet av den ovannemnde eigedommen og ønskjer med dette å reklamere.
Eg meiner at det er ein mangel ved eigedommen. Det grunngir eg slik:
. Eg har lagt ved dokumentasjon som stadfester mangelen. Fordi mangelen er som han er, både når det gjeld omfang og art, meiner eg at det er snakk om eit vesentleg kontraktbrot. Eg synest såleis at det er grunnlag for å krevje å få heva kjøpet av eigedommen, jf. avhendingslova § 4-13. Så snart hevingskravet mitt er akseptert, står eigedommen til Dykkar disposisjon og blir skøytt over på Dykk mot at De betaler tilbake kjøpesummen og rentene. Eg føreset elles at hevingsoppgjeret skjer i samsvar med føresegnene i avhendingslova. I tillegg krev eg erstatning for dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av mangelen, jf. avhendingslova § 4-14, kroner
. Kopi av dokumentasjon på utgiftene er vedlagd. Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.