Forside > Klagebrev > Oppseiing frå utleigar

KLAGEBREV TIL SELGER

Oppseiing frå utleigar

Oppseiing frå utleigar

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Oppseiing frå utleigar

Det visast til avtala vår av
om leige av
. Det gis med dette melding om at leigeavtala seies opp. Oppseiingstida går ut
, og bustaden må være fråflytta innan denne dato. Grunngjevinga er at
. Det opplysast at du som leigar kan protestere skriftleg på oppseiinga til underteikna innan éin månad etter at oppseiinga er motteke. Det opplysast vidare om at dersom du ikkje protesterer på oppseiinga innan fristen, taper du retten til å gjere gjeldande at oppseiinga er i strid med husleigelova, jf § 9-8 første ledd andre punktum. Underteikna kan i så fall krevje tvangsfråviking etter tvangsfullføringslova § 13-2 tredje ledd bokstav c.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.