Side

Barn og unge må beskyttes mot energidrikker

18. september, 2018

Energidrikker er risikoprodukter som ikke bør inngå i barn og unges kosthold. På grunn av skadevirkningene bør salg av energidrikker til barn og unge forbys.

Omsetningen av koffeinrike energidrikker i Norge nådde nye høyder i juni 2018, med nær 3 millioner liter solgt på én måned, en økning på 400 000 liter fra mai måned, og over 60 prosent økning siden juni 2015. Produktene blir mer og mer utbredt blant barn og unge. I aldersgruppene 10–12 år, 13–15 år og 16–18 år oppgir henholdsvis 19 prosent, 53 prosent og 70 prosent at det hender de drikker energidrikk. I 2015 var de tilsvarende andelene 8 prosent, 32 prosent og 62 prosent. Den raskt økende andelen barn og ungdom som drikker energidrikk gir grunn til bekymring.

Helse- og omsorgsdepartementet deler denne bekymringen og har bedt Mattilsynet utrede alternative tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av høyt konsum av energidrikker. Før vi drøfter hvordan helsemyndighetene bør håndtere risikoen som energidrikker utgjør for barn og unge, vil vi redegjøre for skadelige effekter av energidrikkinntak.

Artikkelen er i sin helhet publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 18. september 2018.  Litteraturliste finnes i tilknytning til denne kronikken.

Forfattere:

Kaja Lund Iversen
Kaja Lund Iversen har mastergrad i samfunnsernæring fra Universitetet i Oslo og er seniorrådgiver i Forbrukerpolitisk avdeling,
Forbrukerrådet, der hun arbeider med mat- og ernæringsspørsmål.

Erik Arnesen
Erik Arnesen har master i samfunnsernæring, er helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ph.d.-stipendiat
ved Universitetet i Oslo og medlem av Nasjonalt råd for ernæring.

Helle Margrete Meltzer
Helle Margrete Meltzer er dr.philos., ernæringsfysiolog og forskningssjef ved Område smittevern, miljø og helse ved
Folkehelseinstituttet, og medlem av Nasjonalt råd for ernæring.

Anne Lise Brantsæter

annelise.brantsaeter@fhi.no
Anne Lise Brantsæter er ph.d., klinisk ernæringsfysiolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun er medlem av
faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Abonner på vårt nyhetsvarsel