Siste nytt

Etterlyser en mer offensiv forbrukermelding

5. november, 2019

At det utgis en egen stortingsmelding om forbrukerpolitikken, skjer ikke ofte. Den forrige kom for 20 år siden, og tiden er overmoden for å ha ha en bred diskusjon om forbrukerpolitikken fremover i tid.

Inger Lise Blyverket

– I dag er forbrukerrollen i stor endring, blant annet fordi varer og tjenester i større grad kobles sammen til et produkt. Vi kjøper mobiltelefoner, datamaskiner og biler som i hele sin levetid må oppdateres digitalt for å fungere. Det skjer også en overgang i forbrukermarkedet fra kjøp av varer til kjøp av tjenester. Det er derfor et behov for å se om forbrukervernet blir godt nok ivaretatt innenfor gjeldende lovgiving, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Hun mener at forbrukervernet er viktig. En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av oss føler seg lurt én eller flere ganger ved kjøp av varer og tjenester.

– Vi mener det bør oppnevnes et eget offentlig utvalg som skal utrede endringer i forbrukerrollen og hvilke konsekvenser dette har for forbrukerrettighetene, legger hun til.

Norge kan spille en internasjonal rolle

Flere trekk i samfunnsutviklingen tilsier at det nå er viktig med en skikkelig gjennomgang og drøfting av forbrukerpolitikken og forbrukerrettighetene. Med tittelen – «Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital» gis det høye forventninger til tema som dekker disse kapitlene. De delene av meldingen som er knyttet til digital utvikling, fremstår også som gjennomarbeidet.

– Vi savner en mer offensiv tilnærming. Australske forbruker- og konkurransemyndigheter har tatt søkemotoren Google til retten for brudd på personvernet. Det gjør de på bakgrunn av vår rapport «Every Step You Take», som viser at Google følger oss overalt. Tyskland forbød dukken Cayla etter at vi avslørte at den kunne brukes til å spionere på barna. Norge kan, og bør, spille en viktig rolle internasjonalt for å sikre forbrukernes rettigheter i digitale markeder, påpeker direktøren.

Gjør miljøvennlige valg enklere

Vi hadde forventet en grundigere diskusjon av behovet for å redusere og endre forbruket vårt. Det må legges til rette for at det blir enklere å ta mer miljøvennlige valg. Selv om regjeringen har varslet en egen strategi for sirkulærøkonomi, hadde vi forventet en tydeligere miljøvennlig retning i denne meldingen.

– Forbruk av varer og tjenester er en vesentlig bidragsyter til de miljø- og klimautfordringer vi står overfor. Er ikke forbrukeren med, så klarer vi ikke å løse de utfordringene vi står overfor, sier hun.

Legg til rette for gode valg

Både innen bærekraft og andre områder som markedsføring og arbeidslivskriminalitet, preges tiltakssiden av at for mye av ansvaret legges på forbrukeren.

– Opplæring, undervisning og god forbrukerkompetanse er viktig, men det har begrensninger. Det er et politisk ansvar å legge til rette for at det blir enklere å ta gode valg som forbruker.

Offentlige tjenester bør med

Offentlige tjenester er ikke berørt, og dette er en stor mangel ved meldingen. I den forrige meldingen var det viet stor plass.

– Vi stiller oss undrende til at offentlige tjenester nå er utelatt. Ikke minst i lys av at presset på offentlige finanser vil øke med lengre levetid og en eldre befolkning. Alle som mottar en tjeneste trenger vern, rettigheter og informasjon, avslutter direktør Inger Lise Blyverket.

Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Abonner på vårt nyhetsvarsel