Forside > Siste Nytt > Frie tøyler i taximarkedet?

Frie tøyler i taximarkedet?

20. mars, 2015
Konkurransetilsynet vil oppheve dagens regulering av taximarkedet.

Slipp markedet løs, er budskapet fra tilsynet i en ny rapport. De vil oppheve den såkalte behovsprøvingen som setter grenser for hvor mange taxiløyver det kan være, og de vil fjerne prisreguleringen i distriktet.

Forbrukerrådet er enig i at taximarkedet er overmodent for en fullstendig endring. I dag er det åpnet for priskonkurranse, samtidig som man har beholdt et foreldet system med taxiløyver til enkeltpersoner og et begrenset antall løyver. Systemene jobber mot hverandre, og det er åpenbart at markedet ikke fungerer optimalt. Resultatet er høye priser og store utfordringer med kvaliteten på taxitjenestene.

Vi er glad for at Konkurransetilsynet setter fokus på nødvendigheten av å endre markedet. Vi ser imidlertid at taximarkedet har særtrekk som gjør at full liberalisering kan gi uønskede og negative effekter for forbrukerne. Det må vi unngå, og derfor mener vi at det fortsatt vil være behov for en viss regulering av markedet.

Taxiskilt. Foto.

Foto: Colourbox.com

Unngå prisøkning i praiemarkedet

Konkurranse kan være et godt virkemiddel for å få gode og riktige priser på en tjeneste, men bare dersom det er grunnlag for konkurranse. I sin rapport peker Konkurransetilsynet på flere svakheter i taximarkedet som begrenser konkurransegrunnlaget, og spesielt i markeder der forbrukere praier taxi på gata.

Når man slipper løyveantallet løs, så må vi regne med at det fører til at antallet taxier i markedet øker. Det paradoksale er at dette også kan gi økte priser i praiemarkedet. Vi kan forklare det med at de som tilbyr taxitjenester må dekke inn det de taper i antall turer gjennom økte priser. Dette kan de gjøre fordi potensialet for priskonkurranse i praiemarkedet er dårlig; taxisjåføren fungerer i realiteten som en monopolist overfor kunden på gaten fordi det er få eller ingen taxier å velge mellom. Kundene har også liten tid til å sammenligne priser, og til å sette seg inn i prissystemet og prisnivået på de ulike taxiene.

Vi må lære av erfaringer fra Sverige og Nederland: Sverige opphevet antallsbegrensningen og har ingen prisregulering eller krav til minimumsstørrelse på selskaper. De har ågerpriser i spotmarkedet, og dette er et betydelig omdømmeproblem for næringen. Nederland opplevde også at prisene steg da de deregulerte, og valgte derfor å beholde maksprisregulering i spotmarkedet. Dersom vi opphever antallsbegrensningen, må vi være villige til å vurdere liknende tiltak i deler av taximarkedet for å hindre uønsket prisøkning.

I Sverige prøver de å beskytte kundene mot overpriser gjennom ulike tiltak for prisopplysning. Ett av tiltakene er en plikt for de dyreste taxiene til å oppgi en makspris for reisen før de starter turen. Forbrukerrådet stiller seg svært tvilende til om dette gir god trygghet for kundene. Det forutsetter for det første at kundene kjenner prisnivået på andre taxier og kan sammenligne pris. For det andre må vi stille oss spørsmålet: Hvem er det som går ut av taxien når de først har satt seg inn der?

Forbrukerrådet mener at vi må være i forkant og unngå en utvikling i praiemarkedet i den retningen som det svenske taximarkedet har gått.

Ta vare på den gode tilgjengeligheten

Det er ulikt potensiale for konkurranse og ulikt behov for regulering av taximarkedet i de store byene, sammenlignet med distriktsområder med mindre tett befolkning. Disse ulikhetene må tas i betraktning ved en endring av taximarkedet. Vi ønsker ikke en situasjon som i Sverige, der de opplever taxidød i distriktet etter at markedet ble avregulert.

Forbrukerrådet mener at taxitjenestene bør fungere som en forlenget arm av kollektivtransporten i Norge. Vi håper og forventer at stortingspolitikerne har et helhetlig syn på transporttilbudet når de skal vurdere hvilke endringer som skal gjøres i markedet, og at de ikke utelukkende legger konkurransemessige perspektiv til grunn.

Kvaliteten må heves

Kvaliteten på tilbudet er Forbrukerrådets hovedfokus, og det er udiskutabelt at kvaliteten på taxitjenester må heves. Vi er enige med Konkurransetilsynet i at en selskapsmodell vil gi et bedre og mer profesjonelt tilbud som vil sikre god kvalitet til kunden. Vi er imidlertid svært skeptiske til en ordning der taxiløyver tildeles enkeltpersoner. Løsningen er ikke å åpne for at enkeltpersoner kan drive fritt i markedet. Faren er stor for at dette vil redusere kvaliteten ytterligere, fordi vi ikke klarer å luke ut de som yter dårlig service. En slik løsning gir heller ikke en god utnyttelse av kapasiteten i markedet.

Sverige og Irland har valgt en løsning med enkeltstående taxieiere som opererer alene i markedet, og begge steder er det åpenbare kvalitetsproblemer knyttet til disse. Forbrukerrådet ønsker ikke en situasjon der kunden står alene mot en useriøs taxieier i det norske markedet.

I Norge bør vi trekke erfaringer fra Nederland som valgte å sette krav til minimumsstørrelse på selskap som skal drive taxivirksomhet for å sikre profesjonaliteten og kvaliteten på tjenesten. Løyver, eller tillatelser til å kjøre taxi, bør gå til selskaper av en viss størrelse i stedet for til enkeltpersoner. Bare selskap av en viss størrelse kan sikre profesjonell drift og et bedre tilbud til kundene. De kan stille krav til de som kjører taxien, slik at standarden på servicen kan bli høyere, og de vil ha reelle muligheter for å sanksjonere de som gjør en dårlig jobb. Et slikt selskap kan også styre taxiene dit hvor det er størst behov for taxitjenester og gi bedre utnyttelse av markedet.