Forside > Siste Nytt > – Ikke av vesentlig betydning

– Ikke av vesentlig betydning

8. februar, 2016
Forbrukerrådets varsel om søksmål mot DNB Norge, som har tatt 750 millioner kroner i for høye honorarer for forvaltning av sparepenger i fond, blir tatt med stor ro av bankkjempen.
Dnb bygg. Foto.

Foto: Google street view

I forrige uke rapporterte Den Norske Bank resultatene for 2015. Regnskapene viser en godt kapitalisert bank (ren kjernekapitaldekning på 14,4 prosent) som tjener godt. Driftsresultat beløper seg til 24,8 milliarder, mot 20,6 milliarder året før. Aksjonærene foreslås å få utbetalt 4,50 kroner per aksje, som er 18 prosent mer enn i fjor.

Dette vil gjøre det vanskelig å fremme forslag om spleiselag for lang tid fremover.

Kan håndtere kravene

I denne situasjonen kan man mene at eventuelle erstatningskrav mot banken vil være håndterbare.
Det mener også banken selv. For, som det heter i kvartalsrapporten på side 34:

«DNB-konsernet vil, som en konsekvens av omfattende virksomhet i Norge og i utlandet, regelmessig
være part i en rekke rettstvister. Ingen av disse rettstvistene anses å ha vesentlig betydning for vurdering av konsernets finansielle stilling».

Det er betryggende at varselet fra Forbrukerrådet om søksmål ikke er av vesentlig betydning for DNB. For småsparerne som har vært kunder i lang tid i skapindeksfondet DNB Norge, vil det derimot være av vesentlig betydning.

Bestrider kravet

Ellers merker vi oss at banken kommenterer varselet om søksmål med å skrive:
«DNB Asset Management AS mottok i januar 2016 varsel om søksmål fra Forbrukerrådet på vegne av andelseiere i verdipapirfondet DNB Norge med krav om erstatning/tilbakebetaling på 750 millioner kroner. Forbrukerrådet gjør gjeldende at verdipapirfondet skal ha blitt forvaltet mindre aktivt enn det andelseierne hadde krav på. Forbrukerrådet har tatt forbehold om å utvide kravet til også å gjelde andelseiere i andre verdipapirfond. DNB Asset Management AS bestrider kravet. Det er ikke gjennomført regnskapsmessig avsetning for kravet».

Da vet vi det.