Forside > Siste Nytt > Innfartsparkering til besvær

Innfartsparkering til besvær

18. februar, 2014
Pendlere som er avhengige av innfartsparkering drives i dag fra skanse til skanse, eller rettere sagt fra parkeringsplass til parkeringsplass.

Hverken kommunene, fylkene eller statlige myndigheter evner å finne en løsning. En løsning som krever samordning og helhetlig planlegging. Alle ser ut til å ønske at noen andre skal ta ansvar.

Skal det være lett å velge å reise kollektivt, må vi fjerne hindringer de reisende står overfor. Mangel på innfartsparkeringer vekker stor frustrasjon hos mange kollektivreisende.

Parkerte biler. Foto.

Foto: Colourbox.com

For mange pendlere er det eneste alternativet til å parkere ved stasjonen, å kjøre helt til jobb. For disse pendlerne er innfartsparkering helt avgjørende. De som ønsker å benytte innfartsparkering vektlegger at det alltid er ledig plass og at det er et godt kollektivtilbud. De som trenger parkeringsplass skal slippe å være usikre på om de finner det. Kjøring fra stasjon til stasjon på utkikk etter ledig plass er selvfølgelig ikke akseptabelt når man skal på jobb.

Endringer i rutetilbud, nye betingelser for parkering eller kutt i antall parkeringsplasser ved én jernbanestasjon, fører til økt press på andre innfartsparkeringer og boligområder. Pendlerne blir kasteballer og ingen tar ansvar for helheten. I Asker har problemet blitt så stort at kommunestyret foreslår tiltak for at egne innbyggere skal prioriteres foran tilreisende fra andre kommuner.

Dette er et spørsmål om ansvar. Politikerne må sørge for at Jernbaneverket, kommunene og fylkene går sammen og sørger for et mer forutsigbart tilbud om innfartsparkering rundt storbyene. Innfartsparkeringen må ses i sammenheng med kollektivtilbudet for øvrig. Pendlernes hverdag, stedsutvikling og miljøkonsekvenser må ligge til grunn for en helhetlig strategi for innfartsparkering. I dag er ansvaret for fragmentert.

I disse dager behandles innfartsparkeringsstrategi for Oslo og Akershus. Det er veldig positivt at Oslo og Akershus ser på helheten, siden dette er et felles bo- og arbeidsmarked, men innfartsparkering på Østlandet omfatter også innbyggere fra andre fylker. Andre storbyområdene møter lignende utfordringer.

Sykkelparkering er også en viktig del av innfartsparkeringen. Det må satses mer på sikker sykkelparkering slik man for eksempel har gjort i forbindelse med Drammen stasjon.

For at innfartsparkering skal være attraktivt for pendlerne, må tilbudet være forutsigbart, enkelt, trygt, billig og tilstrekkelig. Tilbudet må ses på tvers av etater, fylkes- og kommunegrenser slik at innfartsparkering kan bidra til både effektive hverdagsreiser for pendlere og mer miljøvennlig transport. Da blir det lett å velge å reise kollektivt for dem som er avhengig av innfartsparkering.