Siste nytt

Unge mindre fornøyd med legene

23. mars, 2017

Forbrukerrådets nye pasientundersøkelse viser at unge er mindre fornøyd med kommunikasjonen med fastlege og sykehuslege, enn det eldre er.

En undersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, kartlegger nordmenns opplevelser med sykehus og legevakt. Tallene viser at mange er fornøyd med tingenes tilstand hos fastlegen eller ved sykehusbesøk, men det kommer også frem at det norske helsevesenet har en vei å gå for å oppnå god pasientkommunikasjon.

– Vi ser at for mange er misfornøyd med informasjonen de får av fastlegen eller sykehuslegen. De misfornøyde forteller blant annet at de ikke har blitt opplyst tilstrekkelig om risiko, bivirkninger eller oppfølging, forteller fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Sykeshus. Foto.

Under 30 minst fornøyd

Det mest påfallende i undersøkelsen er at unge under 30 generelt er mer misfornøyd med kommunikasjonen med lege og sykehus enn det eldre pasientgrupper er, og gir helsevesenet generelt dårligere skussmål.

– De gir i mindre grad uttrykk for at kommunikasjonen fungerer godt. Noen melder til og med om moraliserende eller uhøflig oppførsel fra lege eller annet helsepersonell, noe vi synes er bekymringsfullt, sier Vie.

Svarene fra undersøkelsens yngre deltakere viser også at en del unge føler de har fått for lite informasjon om risiko ved behandling, eller mulige bivirkninger av behandling eller medisin.

Fastlegen bedre enn sykehuset

I undersøkelsen kommer det frem at norske pasienter er mer fornøyd med kommunikasjonen med fastlegen, enn med sykehuset. Her viser funnene at mangelfull informasjon er et problem for et antall norske pasienter. Informasjonen de savner er ofte viktig, og det bekymrer Anne Kristin Vie.

– Hele 1 av 3 pasienter forteller at legen ikke forsikret seg om at de, som pasient, hadde forstått informasjonen de fikk. Det må regnes som grunnleggende for pasientsikkerheten at den som skrives ut etter et sykehusopphold, forstår hva som er blitt sagt om både diagnose, behandling, bivirkninger og oppfølging.

Undersøkelsen viser at det er et klart behov for å forbedre kommunikasjonsrutinene på sykehusene, slik at pasientene forlater sykehuset med god oversikt over egen helsetilstand.

For lite fokus på kommunikasjon

Forbrukerrådet jobber aktivt med å sette fokus på kommunikasjon i helsevesenet, og vet at det her mangler politisk initiativ. Nå kaller Vie politikerne til handling.

– Vi vet at det er deler av helsevesenet der det er fokus på kommunikasjon. Likevel virker innsatsen på området svært varierende og tilfeldig. Når vi ser at kommunikasjon er en så hyppig årsak til at pasienter føler seg for dårlig ivaretatt i helsevesenet, er det en lite imponerende ordning.

Hun mener helseministeren nå må ta tak for å få pasientkommunikasjon på agendaen på norske sykehus og fastlegekontor.

– Dette må få mye større plass i oppdragsdokumentene til helseforetakene. Det er på tide at det stilles høyere krav til god pasientkommunikasjon. Det er politikernes ansvar å sørge for at helseforetakene har pasientkommunikasjon på agendaen, og kommunenes ansvar å påse at fastlegene har samme fokus.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel