Forside > Siste Nytt > Ustø sykkelnekt

Ustø sykkelnekt

9. september, 2013
Mange nybakte skoleelever får seg en overraskelse når de finner ut at det ikke er lov å sykle til skolen før i 5. klasse.

Enkelte steder blir foreldre som ønsker å sykle med sine barn til skolen, hindret av skolens regelverk.

Dette er en problemstilling som kommer opp hvert eneste år. Mange skoler praktiserer sykkelnekt frem til bestått sykkelprøve i 5. klasse. De som ble oppfordret til å sykle til barnehagen, kan nok undres når de blir nektet å sykle til skolen.

Trygg Trafikk anbefaler at barn ikke skal sykle alene i blandet trafikk før de er 10-12 år gamle. Dette er ofte skolenes begrunnelse for sin sykkelnekt. Jeg har ikke noe problem med å forstå Trygg Trafikk sin vurdering, men de understreker også at barn har forskjellige forutsetninger, og at trafikk og forhold for syklister varierer. Mange steder er skoleveiene så trafikksikre at barn under ti år fint kan sykle med en foresatt. Dette la også vegdirektør Terje Moe Gustavsen vekt på da han i fjor utfordret skoleverkets regler og oppfordret til å la ungene sykle til skolen. Det er dessuten verdt å merke seg presiseringen «alene» og «i blandet trafikk» i anbefalingen fra Trygg Trafikk.

I svar på brev fra Syklistenes Landsforening om sykling til skolen, slår Kunnskapsdepartementet fast at skolen gjennom ordensreglement ikke kan regulere foreldrenes atferd. Det forstår jeg som at skolene ikke har anledning til å nekte foreldre å sykle med sine barn til skolen. Det bør skolene ta inn over seg. I stedet bør de legge bedre til rette.

Det er et mål at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. I dag blir én av tre kjørt i privatbil og 55 prosent går eller sykler. Vi er med andre ord langt unna å nå målet. Folkehelseinstituttet sier det regnes som nødvendig med én time fysisk aktivitet hver dag. Dette er særlig viktig for de barna som ikke ellers er så mye i aktivitet.

Det er ingen hemmelighet at fysisk aktivitet forebygger overvekt og dårlig helse. Dette er blant våre aller største helseutfordringer, og kan igjen føre til nye helseplager. Norge har et mål om at åtte prosent av alle reiser skal foregå på sykkel. I 1992 var sykkelandelen på sju prosent, i dag er den nede i fire. Skal vi få flere til å sykle til skole og til jobb, må sykkelveiene være trygge. Det er også viktig at skoleveier tilrettelegges bedre for syklende. I vår krevde Forbrukerrådet derfor en større satsing på sykkel i Nasjonal Transportplan.

I dag er det valg. Uavhengig av hvilken regjering som sitter ved makten neste høst, håper jeg at flere skoler legger til rette for sykling til skolen. Jeg legger til grunn at skolene tar inn over seg hva Kunnskapsdepartementet sier og ikke nekter foreldre å sykle med sine førsteklassinger. Politikerne må ta ansvar for tryggere skoleveier, og skolene må legge til rette for, ikke hindre, barns fysiske aktivitet.