Siste nytt

Viktig presisering i forslaget til nytt regelverk for garanterte pensjonsprodukter

22. januar, 2020

Finansdepartementet sendte 6.1.2020 forslag til nye regler for garanterte pensjonsprodukter (deriblant fripoliser) på høring. Departementet er tydelige på at det bare skal gjøres endringer i regelverket dersom endringene er til kundenes beste. Dette er forbrukerbeskyttelse på sitt aller beste og Forbrukerrådet støtter regelendringer som følger dette premisset.

Finansdepartementet beskytter kunder med garanterte fripoliser

I høringsbrevet heter det at Finansdepartementet bare vil vurdere regelendringer for avkastningsrisiko på garanterte fripoliser dersom det kan godtgjøres at dette er til kundenes fordel. Dette er en nyttig presisering fordi selve høringsforslaget fra Finanstilsynet inneholder det Forbrukerrådet anser som flere forbrukerfiendtlige forslag.

Finanstilsynet foreslår for eksempel at avkastningsrisiko som livselskapene i dag har ansvaret for blir overført til fripolisekundene. Det er helt uakseptabelt å utvide adgangen for å velte risiko for negativ avkastning over på kundene. Med et unntak har risikoen for årlig negativ avkastning på fripolisen hvilt på livselskapene, som er den profesjonelle parten i avtalen, og slik må det fortsatt være. En slik overføring av risiko fra livselskapene til kundene er åpenbart ikke til kundenes fordel.

I de modeller som Finanstilsynet har skissert med såkalte fleksible bufferfond, er fellesnevneren for alle forslagene at kunden, som hverken er en profesjonell aktør eller har noen påvirkning på hvordan pensjonskapitalen forvaltes, skal ta en stor del av regningen for negativ avkastning. Dette går Forbrukerrådet sterkt imot.

Forslaget til nytt regelverk gjør det mer attraktivt å bytte til fripoliser med investeringsvalg

Forbrukerrådet har registrert at flere av Finanstilsynets anbefalinger styrker leverandørenes stilling på forbrukernes bekostning. Forslaget om å tillate livselskapene å betale fripolisekundene for å si fra seg rentegarantien er imidlertid gunstig for begge parter.

I 2014 ble loven endret slik at kundene frivillig kan si fra seg fripolisens rentegaranti for retten til selv å bestemme med eget investeringsvalg. Dette gjør det mulig å øke aksjeandelen i pensjonssparingen for dem som ønsker det. Det er imidlertid bare en liten del av kundene som har valgt å si fra seg rentegarantien. En av de viktigste årsakene til den labre interessen for å forta slikt bytte over til investeringsvalg er at rentegarantien representerer en betydelig verdi i det lavrenteregimet vi befinner oss i. Garanterte fripoliser er et produktområde hvor livselskapene har mye å tjene på at kundene sier fra seg sine rentegarantier. Muligheten for kunden til selv å velge bort rentegarantien kan likevel være fornuftig for noen kunder, og spesielt for kunder med lav rentegaranti og flere tiår igjen til pensjonsalder. Innføringen av retten til frivillig å bytte til investeringsvalg i 2014 var derfor en forbrukervennlig regelendring.

Det sannsynligvis viktigste og mest forbrukervennlige forslaget som Finansdepartementet nå har sendt på høring, er åpningen for at fripolisekundene kan kompenseres – få betaling – av fripoliseleverandøren (livsforsikringsselskapet) for å si fra seg verdien av rentegarantien. Det kan være en vinn-vinn for både kunde og livselskap. Dette er en regelendring som øker valgfriheten for kundene, og som Forbrukerrådet støtter fullt ut.

Forbrukerrådet har utviklet en fripolisekalkulator som vil hjelpe kundene til å forstå verdien av garantien og etablerer et uavhengig anslag for markedsverdien. Kalkulatoren er utviklet i samarbeid med Aktuarfirmaet Lillevold og Partners med gode innspill fra aktører i bransjen og med finansiell støtte fra Finansmarkedsfondet. Kalkulatoren ligger åpent tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den på finansportalen.no. 

Et godt forslag fra Pensjonistforbundet

Forbrukerrådet stiller seg positivt til Pensjonistforbundets forslag om forsert utbetaling av tilleggsavsetningene til kundene (pensjonistene), som er omfattet av høringen. Forbrukerrådet støtter forslaget til Pensjonistforbundet, fordi dette så langt har vært midler som i svært liten grad har tilkommet pensjonistene på grunn av beskjeden utbetalingstakt og lekkasjer til enkelte livselskaps egne bunnlinjer.

Forbrukerrådet støtter forslaget til forsert utbetaling av små fripoliser

Forbrukerrådet støtter også at det åpnes for at kunder med lave utbetalinger fra sine fripoliser kan få forsert utbetaling. Dette betyr at mindre og middels store fripoliser kan utbetales raskere enn i dag, slik at pensjonsbeholdningen ikke spises opp av årlige faste gebyrer.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel