Privatisert himmel eller helvete på sykehjemmet?

Publisert 27. august, 2012
Er det forskjeller i kvaliteten på tjenestene private og offentlige institusjoner leverer? Debatten har rast i norske medier i mange år. Mye av debatten er preget av ideologi og påstander om mulige konsekvenser for kvaliteten hvis de private får en større rolle.

Tema for debatten har ofte vært hvordan kjøp av private tjenester vil påvirke arbeidsmiljøet. Adecco-skandalen i fjor aktualiserte dette. Men i den sammenheng avdekket Arbeidstilsynet at også de offentlige leverandørene slet med å følge regelverket.

Men hva vet vi om konsekvensen for kvaliteten på tjenesten når det offentlige kjøper pleietjenester fra private? Dette var tema for et seminar arrangert av Normacare, et forskningsnettverk finansiert av Nordforsk og det svenske Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, 21. august. Spørsmålet var hva nordiske land kan lære av måten eldreomsorgen er organisert på i andre land, blant annet i Storbritannia, USA og Canada.

Hovedbudskapet var at kommersialisering kan føre til at kvaliteten på eldreomsorgen blir dårligere. For sterkt kommersielt fokus har også negative konsekvenser for arbeidsmiljøet. Årsaken er kort og godt at man lokalt blir mer opptatt av å tjene penger enn å levere gode tjenester.

I Norge er kun 17 av 1050 sykehjem drevet av private aktører. Det tilsvarer 1,6 prosent av sykehjemmene i landet.

Det er selvfølgelig interessant å diskutere hvilke konsekvenser en kommersialisering vil ha for kvalitet, men med så få private sykehjem, er det viktigere å vite hvordan det faktisk står til på sykehjemmene her og nå. Ja, for hva vet vi om kvaliteten i sykehjemmene?

Forbrukerrådet avdekket i juni at under halvparten (44 %) av norske kommuner har rapportert at de har system for brukerundersøkelse i 2009, 2010 og 2011 (kilde: KOSTRA). Mer enn én fjerdedel av de som svarte på Forbrukerrådets undersøkelse, har i tillegg feilrapportert om hvorvidt de gjør brukerundersøkelser.

Flere av kommunene oppgir at det at de har betalt lisensen til bedrekommune.no (et rapporteringsverktøy for kommunene) er det som skal til for å kunne si at man har et system for gjennomføring av brukerundersøkelser. Men selve undersøkelsen har aldri blitt gjennomført!

Hva sier det om hvilke holdninger til brukerundersøkelser som hersker i en del kommuner? Hvilke signaler er det kommunen sender til sykehjemmene om hvilken kvalitet som er forventet av tjenestene når kommunene selv med overlegg feilrapporterer?

I Norge har vi svært lite informasjon om kvalitetsulikheter mellom offentlig og privat drevet sykehjem.

Brukerundersøkelser er bare ett av flere mål på kvalitet. Oslo kommune, den kommune som har størst innslag av private leverandører, gjør undersøkelser av kvaliteten med både subjektive og objektive kriterier, noe som gir et svært mye bedre bilde på tingenes tilstand. I tillegg offentliggjør de resultatene slik at brukere, pårørende og fremtidige brukere får tilgang til informasjonen. Her har mange kommuner mye å lære.

For Oslo er et unntak. Det er på tide at kommunene viser at de er opptatt av kvalitet i eldreomsorgen. I et land med 1,6 % private sykehjem mener vi det bør være større fokus på styring og kvalitet, heller enn å diskutere hvorvidt sykehjemmet skal være privat eller offentlig .

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel