Forside > Klagebrev > Jeg krever heving og i tillegg erstatning for ekstrautgifter forsinkelse

KLAGEBREV TIL SELGER

Jeg krever heving og i tillegg erstatning for ekstrautgifter forsinkelse

Eg krev heving og i tillegg erstatning for ekstrautgifter - forseinking

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Krav som følgje av forseinka reparasjon på køyretøy med registreringsnummer

. Eg viser til avtalen som er gjord med dykk om utføring av dette oppdraget:
. Etter denne avtalen er reparasjonen forseinka, og forseinkinga er vesentleg. Grunnen er denne:
. Slik eg ser det, har de hatt godt nok høve til å utføre oppdraget. Eg krev derfor at avtalen blir heva, og at eg såleis blir friteken for alt ansvar, jf. handverkartenestelova §§ 15 og 16. Eg ber om å få ei tilbakemelding på om hevingskravet blir akseptert, innan 14 dagar frå dags dato. Som følgje av forseinkinga har eg lidd eit økonomisk tap på kr
,-. Det krev eg å få dekt, jf. handverkartenestelova § 28. Kopi av dokumentasjon på erstatningskravet er lagd ved. Skulle ikkje saka løyse seg, vil eg vurdere å sende henne over til Forbrukarrådet eller Forliksrådet for behandling der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.