Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Forbrukerrådet behandler personopplysninger som vi mottar fra brukere av våre nettsider og tjenester.

Familie på tre spaserer.Foto

Våre nettsteder

Med «personopplysninger» menes enhver opplysning som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en person. Forbrukerrådets hovednettsted er forbrukerrådet.no. Forbrukerrådet har i tillegg sammenligningstjenesten:

Finansportalen.no

For å bruke tjenester på nettstedene, må du i noen tilfeller gi fra deg personopplysninger.

Behandling av personopplysning

Forbrukerrådet ved direktøren er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Mange av oppgavene knyttet til behandlingen av personopplysninger delegeres i det daglige til databehandlere, men ansvaret for behandling av personopplysninger vil ikke kunne delegeres. Forbrukerrådet har personvernombud som fører tilsyn med at personvernreglene overholdes.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir alle registrerte grunnleggende rettigheter knyttet til behandlingen av egne personopplysninger i en virksomhet. Blant annet vil de som er registrert i en av Forbrukerrådets systemer som behandler personopplysninger, har rett på innsyn i egne personopplysninger. I tillegg har den enkelte krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert.

Ansvar for databehandling

For hovednettstedet forbrukerrådet.no har nettansvarlig det daglige ansvaret som databehandler for behandling av personopplysninger. For de andre nettsidene/tjenestene har den enkelte tjenesteansvarlige det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger. Vi inngår databehandleravtaler i de tilfellene eksterne leverandører behandler personopplysninger på våre vegne.

Analyseverktøy

Forbrukerrådet.no og Finansportalen.no benytter løsningen Matomo for å samle inn statistikk for bruk av nettsidene. Formålet med dette er å sikre god brukervennlighet og få innsikt i hvilket innhold som besøkes slik at vi kan sikre at innholdet er godt og tilgjengelig. Matomo er en løsning spesielt utviklet for godt personvern. Dataene tilhører Forbrukerrådet og deles ikke med andre.

Informasjonskapsel (cookies)

Informasjonskapselfunksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere på brukerens maskin gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» eller lignende. Selv om funksjonen slås av, vil brukeren likevel kunne bruke tjenestene, men enkelte funksjoner vil ikke fungere optimalt.

Microsoft

Forbrukerrådet bruker Microsoft O365 og D365 (Dynamics CRM) for å behandle innkommende henvendelser fra kontaktskjema på nettsiden forbrukerrådet.no, og pr. telefon. All persondata som navn, nummer og e-post slettes innen 12 måneder.

Phonero

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte hos Phonero, vår leverandør av telefonitjenester. Loggen lagres i tre måneder. Dersom en telefonsamtale er knyttet til registrering i vårt CRM-system, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Vårt kontaktskjema

Forbrukerhenvendelser via kontaktskjema på nettsiden forbrukerradet.no kommer inn og håndteres i vårt CRM-system D365 og persondata vil slettes etter 12 mnd. Persondata i D365 lagres i Microsoft datasenter i Irland (EU). Henvendelser via kontaktskjema lagres også i felles Outlook postkasse og slettes etter 6 måneder.

Sammenligningstjenester

For at du som bruker skal kunne benytte deg av produktsammenlikningstjenestene Finansportalen.no og sammenligningstjenesten for strøm på forbrukerrådet.no må du oppgi ulike personopplysninger. Disse bruker vi utelukkende for å gi deg mest mulig relevant informasjon, og opplysningene lagres ikke.

Sammenligningstjenesten for strømavtaler innhenter vi informasjon om hvilken kommune du bor i, for å gi deg som bruker relevante strømavtaler og strømpriser for din region. Strømavtaler kan ha ulike priser for ulike regioner. I tillegg er enkelte avtaler kun tilgjengelige for personer i spesifikke kommuner, fylker eller strømprisområder.I forbindelse med varslingstjenesten på SMS samler vi inn telefonnummer. Det er valgfritt å benytte seg av varslingstjenesten, og telefonnummeret blir lagret i vår database hos Azure. Det er kun interne utviklere med databehandleravtale som har tilgang til databasen. Telefonnummeret vil automatisk slettes fra databasen etter at SMSen er sendt.

Finansportalen lagrer besøkendes IP-adresser i logg og cache. Disse lagres sikkert, og deles ikke med andre. Vi har inngått avtale med databehandler som programmerer, utvikler og drifter den tekniske løsningen for den enkelte sammenligningstjeneste.

Forbrukerrådet på sosiale medier

Forbrukerrådet er på sosiale medier via bl.a. Facebook, Instagram og Twitter. Ved bruk av disse mediene gjelder tjenesteyternes retningslinjer.

Arkivering i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er et offentlig organ og plikterderfor å følge arkivloven. Forbrukerrådet benytter seg av et NOARK-godkjent arkiv- og saksbehandlersystem. Systemansvar er delegert til arkivleder, som bla har ansvaret for rutiner for behandlingen av personopplysninger i systemet. Lederne i den enkelte avdeling har ansvaret for å følge opp at saksbehandling følger fastsatte arkivrutiner. Alle dokumenter som er gjenstand for saksbehandling og/eller som har verdi som dokumentasjon skal arkiveres. Opplysninger og saksdokumenter slettes ikke i henhold til personvernreglene, men bevares slik arkivloven krever, med mindre slettingsvedtak/hjemmel for kassasjon foreligger.

Sikkerhetsrutiner og tiltak

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for sensitive og taushetsbelagte dokumenter og opplysninger. Begjæringer om innsyn fra parter eller andre behandles i tråd med offentlighets- eller forvaltningslovens regler.

EInnsyn

Forbrukerrådets offentlige journal legges ut på portalen, eInnsyn, som er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Her kan du kan du søke i dokumenter og saker fra Forbrukerrådets arkiv og eventuelt be om innsyn med grunnlag i Offentleglova. Personnavn vil ikke kunne søkes fram i eInnsyn mer enn i ett år etter at de er publisert på eInnsyn.

Tilfredshetsundersøkelser

Innbyggere kan ta kontakt med Forbrukerrådet for veiledning på telefon, epost og gjennom vårt kontaktskjema. For å forbedre tjenestetilbudet kan telefonnummer og epostadresse benyttes til å sende ut en frivillig brukerundersøkelse. Resultatene beholdes i anonymisert og aggregert form, inntil behovet for lagring bortfaller. Det er frivillig å svare, og det vil ikke bli purret. Undersøkelsene utføres av D365 hvor persondata lagres i 12 måneder. Leder av enhet for Veiledning har ansvaret for behandlingen av personopplysninger knyttet til undersøkelsene.

Registrering av henvendelser

Forbrukerrådet mottar årlig mange muntlige og skriftlige henvendelser. Av statistiske årsaker, og for å kunne forbedre og videreutvikle vår informasjon og service, foretas en registrering av henvendelsene. Disse henvendelsene kan registreres i D365, med navn, telefonnummer, postnummer, en kort, generell beskrivelse av hva saken gjelder og med navnet på den næringsdrivende om det opplyses.

Dersom henvendelsen gjelder en annen privatperson, registreres ikke navn på denne personen. Personopplysningene slettes etter 12 måneder. Dersom du ringer oss per telefon for å benytte deg av veiledningstilbudet vårt, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Loggen over telefonsamtalene slettes etter 3 måneder i Phonero og persondata (telefonnummer) slettes etter 12 måneder i D365.

Juridisk bistand

Ved henvendelse til Forbrukerrådets advokatbistandsordning på advokat[@]forbrukerradet.no, lagres e-post og svar i e-post systemet uten tilgang for andre enn de med arbeidsmessig tilknytning i advokatbistandsordningen. I saker hvor det tilbys bistand lagres dokumentene på Forbrukerrådets server. For de sakene som går til retten, vil sakene også lagres i aktørportalen.

Egne ansatte

Forbrukerrådet samler inn, behandler og arkiverer personopplysninger om egne ansatte blant annet for å utbetale lønn og for å overholde andre forpliktelser knyttet til ansettelse, lønnsutbetaling og pensjon. Ved siden av navn og adresse er det behov for å registrere kontonummer, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Forbrukerrådet benytter DFØ til lønn og annen personaladministrasjon og har inngått databehandleravtale med DFØ som utfører lønnsutbetaling. Forbrukerrådet oppretter brukere i kjernesystemer for å gi ansatte tilganger til systemer for at de skal kunne utføre arbeid og rådgivning til forbrukere. Disse brukerne slettes etter den ansatte har sluttet i henhold til interne retningslinjer. Daglig ansvar er lagt til leder for enheten, styring og administrasjon, samt ansatte som jobber med personal og økonomi.

Stillingssøknader

Stillingssøknaden til den ansatte og andre dokumenter i forbindelse med rekruttering og ansettelsesforhold arkiveres i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Det gis innsyn i enkel søkerliste, samt partsinnsyn på forespørsel. Forbrukerrådet benytter JobbNorges rekrutteringsverktøy. Søknadene til de som ikke blir ansatt, gjøres utilgjengelig for Forbrukerrådet/behandlingsansvarlig etter ett år.

Påmelding til kurs og seminar

Når du melder deg på arrangementer som Forbrukerrådet arrangerer, kan vi blant annet be deg om å oppgi navn, e-post, telefon, arbeidssted/virksomhet, adresse, eventuelle kostholds- og tilretteleggingsbehov og fakturainformasjon når arrangementet ikke er gratis.

Formålet med registreringen er at vi kan gi nødvendig informasjon, administrere, gjennomføre og evaluere arrangementer og ivareta deg som deltaker. Uvedkommende gis ikke tilgang til opplysningene.

Personopplysninger som er nødvendige til fakturering, statistikk og rapporteringer, slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet. Øvrige personopplysningene slettes så snart arrangementet er avsluttet. (visse regnskapsdata er vi forpliktet til å ha arkivert i ti år.)

Du kan kontakte Forbrukerrådet hvis du vil ha innsyn i, korrigere eller slette registrerte opplysninger om deg knyttet til påmeldinger til kurs og arrangementer hos oss.

Om du er registrert som deltaker på et kurs eller arrangement hos oss, kan vi ikke slette registrerte opplysninger om deg før arrangementet er avsluttet hvis du fremdeles ønsker å delta.

Vi trenger din e-postadresse og hvilken kategori du ønsker for å kunne sende deg nyhetsvarsel. Disse opplysningene vil ikke bli benyttet i andre sammenhenger, og slettes når du melder deg av varselet.

Vi registrerer alle mediehenvendelser i verktøyet Medieloggen, med opplysninger om redaksjon, navn, telefon og e-post, og hva saken gjelder. Opplysningene blir bare brukt internt i seksjonen for kommunikasjon, og de blir ikke utlevert.

Vi følger opp og evaluerer henvendelsene, men bruker ikke opplysningene til andre formål. Dersom du ønsker at kontaktinformasjonen din og henvendelsen din ikke skal loggføres , eller du vil at vi skal slette opplysningene fra tidligere henvendelser, ta kontakt med en av pressekontaktene.

Har du spørsmål knyttet til personvernerklæringen, kan du ta kontakt med personvernombudet hos Forbrukerrådet. Du kan også henvende deg til personvernombudet om du vil be om innsyn i eller sletting av opplysninger om deg selv. E-post: personvernombud[@]forbrukerradet.no Telefon: +47 23 400 500 Postadresse: Postboks 463 Sentrum, 0150 Oslo