Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


28. mars, 2017

Høringssvar: Om omlegging av årsavgift og klageadgang

Forbrukerrådet ønsker å komme med noen kommentarer til høringens punkt 7 angående forskriften om tvangsmulkt for uforsikret motorvogn og den foreslåtte klagemuligheten etter forskriftens § 8.

28. mars, 2017

Høringssvar: Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

I det store og hele støtter Forbrukerrådet forslaget til forskrift om god kredittmarkedsføring. Etter vårt syn dekker §1 de viktigste forholdene for et mer bærekraftig marked for forbrukslån.

28. mars, 2017

Comments Template on Consultation Paper on PRIIPs with environmental or social objectives

In general we welcome the initiative from the European Commission to specify the details of the procedures to establish whether a PRIIP targets specific environmental or social objectives, and support the framework laid out by the Joint Committee of the European Supervisory Authorities (ESAs) in the consultation paper.

21. mars, 2017

Innspill vedrørende TEK 17

Forbrukerrådet har på generelt grunnlag støttet opp om alle prosesser som kunne avdekke unødvendige eller lite hensiktsmessige krav til boliger. Et viktig spørsmål er om forenklingene faktisk vil gi lavere priser til forbrukerne. Det er stor grunn til å frykte at gevinsten ved eventuelle reduksjoner i kvalitetskrav i første rekke vil øke overskuddet i utbyggerbransjen.

08. mars, 2017

Høringssvar: Endring av yrkestransportloven - unntak fra løyveplikt for samkjøring osv

Forbrukerrådet ser at norske forbrukere vil få løst transportbehovene sine på nye måter i årene som kommer. Arealknapphet og befolkningsvekst i byene gjør at transportmodeller som det å dele kjøretøy, blir mer attraktivt. Tjenester som forbrukerne ønsker velkommen og tar i bruk, må ikke utelukkes fordi regelverket er tilpasset tidligere transportmodeller.

15. februar, 2017

Høringssvar: Direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning

Forbrukerrådet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag.

24. januar, 2017

Høringssvar: Rapport fra arbeidsgruppe for oppgjørsordning i eiendomsmegling

Forbrukerrådets utgangspunkt er at en alminnelig forbruker/familie, som boligselger eller boligkjøper, skal være sikret mot tap av boligformuen mens den kortsiktig – i forbindelse med en aktuell handel – befinner seg på konto i foretak eller bank, og har derfor særdeles lav toleranse for den risikoen som dette innebærer for forbruker.

03. januar, 2017

Høringssvar: Forslag til endringer i kosttilskuddforskriften

Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man har ulike maksimumsgrenser for angitte aldersgrupper. Utfordringen med en slik tilnærming er imidlertid at dette kan øke antallet personer som får i seg feil dosering. Her vil det derfor være viktig med god informasjon, og det må stilles strenge krav til merking.

Arkiv høringer