Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


06. august, 2019

Høringssvar: Fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi

Forbrukerrådet mener det er mange positive elementer i modellen som skisseres av departementet for fjerning av den såkalte 350-kronersgrensen. Det er likevel grunn til å anta at løsningen kun vil få en funksjonstid på rundt regnet ett år dersom det lykkes å innføre det i løpet av 2020. Bakgrunnen for dette er at EU har varslet innføring av sitt system i 2021.

05. august, 2019

Innspill til regjeringens kunstig intelligens-strategi

Kunstig intelligens fører med seg stort potensial for nyttige og gode tjenester, men skaper også utfordringer knyttet til blant annet gjennomsiktighet, diskriminering, ansvarsfordeling og personvern.

31. juli, 2019

Høringssvar: Regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen

Forbrukerrådet viser til Prop. 70 L (2018–2019) «Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)», og vil med dette komme med våre innspill til transport- og kommunikasjonskomiteen.

30. juli, 2019

Innspill til forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsvirksomhet med brukte og kasserte ting

Forbrukerrådet støtter intensjonen med forslaget da vi mener at virkemiddelapparatet må stimulere til mer brukthandel og nye forretningsmodeller som reelt bidrar til mindre forbruk. Forbrukerrådet mener likevel at muligheten som i dag finnes i loven til å reagere mot ulovlig og uryddig handelspraksis bør sikres. Det er en sentral forutsetning for sirkulær økonomi at forbrukerne har tillit til at brukthandelen går i ordnede former.

30. juli, 2019

Innspill til protokoll for evaluering av Matbransjens Faglige Utvalg (MFU)

Forbrukerrådet mener det er avgjørende å få vurdert i hvilken grad barn – og ungdom i særdeleshet – eksponeres for markedsføring av usunn mat og drikke i ulike kanaler. En eller annen form for kartlegging bør derfor inkluderes i evalueringen.

02. juli, 2019

Høringssvar: NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Forbrukerrådet støtter at særavgiftene for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer bør erstattes med særavgifter som utformes med utgangspunkt i ernæring og helse. Avgiftene bør innrettes slik at de er gradert etter varens innhold av sukker, og være av en slik størrelse at de når ut til konsumentene og påvirker forbruket i ønsket retning.

25. juni, 2019

Høyringssvar: Læreplanar i mat og helse

Forbrukarrådet er glad for at forbrukarperspektivet i læreplanen er styrkt sidan fyrste høyringsrunde. Vi saknar likevel at læreplanen enda betre reflekterer behovet for å gi elevane ei god forståing av matvaresystemet som hengjer saman med å kunne ete, jf. kompetansemål i gjeldande læreplan (Matvaresystemet frå råvare til forbruk, Produktinformasjon, Reklame og Industriprodusert mat.)

25. juni, 2019

Høringssvar: Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Det er nå 6 år siden Dagligvarelovutvalget la frem sitt forslag (NOU 2013: 6 ) og enda lenger siden Matkjedeutvalget la frem NOU 2011: 4 «Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat». Forbrukerrådet er glad for at dette arbeidet har ledet frem til at det nå foreslås en lov om god handelsskikk. Forbrukerrådet gir sin støtte til lovforslaget, og at det opprettes et offentlig tilsynsorgan med selvstendig beslutningskompetanse.

18. juni, 2019

Innspill til ny regulering om datasikkerhet og personvern for radioutstyr og krav om felles ladere

Forbrukerrådet  støtter Europakommisjonens initiativ om endringer i radioutstyrsdirektivet for å bedre IKT-sikkerheten i tilkoblede produkter som gis markedsadgang

18. juni, 2019

Feedback from the NCC on the EU crowfunding proposal

While we welcome the Commission’s move to regulate crowdfunding, we have strong concerns that the voluntary label proposed caters only for the interests of crowdfunding platforms, and not its users.

06. juni, 2019

Comments on EDPB Guidelines on the processing of data under GDPR in the context of the provision of online services

The proposed EDPB Guidelines constitute clear and valuable guidance for data controllers and data processors. We hope that these Guidelines are adopted with an intact narrow interpretation of “necessary”, in order to facilitate strong data protection and privacy for European consumers.

28. mai, 2019

Høringsinnspill til folkehelsemeldingen

Forbrukerrådet vil i dette høringsinnspillet til folkehelsemeldingen prioritere tiltak for god ernæring og sunt kosthold, beskyttelse av barn mot energidrikk og økt innsats mot miljøgifter.

16. mai, 2019

Høringssvar: Unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker

Det er Forbrukerrådets mening at Bokavtalen, slik den i dag er utformet med fastprisperiode, bidrar negativt når det gjelder forbrukernes tilgang til litteratur gjennom nye teknologiske løsninger.

24. april, 2019

Høringssvar: NOU 2018: 14 IKT-sikkerhetsutvalget

Forbrukerrådet mener Holte-utvalget har foretatt en grundig og god gjennomgang av utfordringene som kan oppstå når produkter koples på nett, og det pekes på en rekke gode og relevante tiltak som bør iverksettes.

19. mars, 2019

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Forbrukerrådet er opptatt av at Husbanken fortsatt skal spille en viktig rolle, både når det gjelder bygging av nye boliger og i forbindelse med utbedring av eksisterende boligmasse.

19. mars, 2019

Høringssvar: Klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi (NOU 2018:17)

Forbrukerrådet støtter i all hovedsak klimarisikoutvalgets vurderinger og anbefalinger, men mener det er en åpenbar mangel ved utvalgets rapport at konsekvensene som klimarisiko vil ha for forbrukere og husholdninger ikke er blitt vurdert i særlig grad.

05. februar, 2019

Høringssvar: Endringer i energimerkeforordningen for produkter

Forbrukerrådet mener at den nåværende skalaen med A+++ til G kan være misvisende overfor forbrukere. Bruken av tegn og plusser på skalaen har bidratt til å tilsløre betydelige forskjeller i energiprestasjon. Det er derfor veldig positivt at ordningen går tilbake til den enklere skalaen fra A til G. Samtidig er det viktig at ordningen forblir relevant i forhold til den tekniske utviklingen, og at kommisjonen med jevne mellomrom reskalerer energiskalaen.

22. januar, 2019

Høringssvar: Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

Forbrukerrådet er opptatt av at fastlegetjenesten må holde tritt med utviklingen i resten av samfunnet. Hvis ikke vil ny teknologi som f.eks videkonsultasjon være forbeholdt de som enten allerede har behandlingsforsikring eller kan betale for det selv.

Arkiv høringer