Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


22. mars, 2018

Høringssvar: Forskrift om produktintervensjon vedrørende binære opsjoner og CFD-er

Derivater av denne typen egner seg ikke for ikke-profesjonelle investorer og småsparere. Forbrukerrådet støtter derfor i all hovedsak Finanstilsynets forslag til forskrift om produktintervensjon vedrørende binære opsjoner og CFD-er.

20. mars, 2018

Høringssvar: Utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Kredittopplysningsvirksomhet går i stor grad ut på å samle inn og bruke personlig informasjon som de fleste av oss ikke uten videre ønsker å eksponere. Det er derfor avgjørende at opplysningene som samles inn er korrekte, og at de håndteres på en sikker og trygg måte slik at informasjonen ikke faller i hendene på uvedkommende.

13. mars, 2018

Høringssvar: Etableringshindringer i dagligvaresektoren

I høringssvaret om etableringshindringer i det norske dagligvaremarkedet, beskriver Forbrukerrådet et marked preget av dominerende produsenter og handelsaktører som er tilfreds med dagens situasjon.

01. mars, 2018

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (tariffer)

Forbrukerrådet ber NVE utrede mer egnede virkemidler for å oppnå en effektiv utnyttelse av nettet og gjerne i samarbeid med ulike forbrukerorganisasjoner, næringslivet og andre relevante interessenter. Forbrukerrådet tror en mer frivillig ordning, hvor redusert strømbruk premieres, vil føre til at flere vil redusere forbruket når belastningen på strømnettet er stor.

20. februar, 2018

Høringssvar om forslag til ny ordning med egen pensjonskonto

Forbrukerrådet stiller seg positivt til flere sider av forslaget til egen pensjonskonto, slik ordningen omtales i høringsnotatet. Samtidig er det etter vårt syn nødvendig med enkelte endringer og tilpasninger.

 

24. januar, 2018

Høringssvar: EU- kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Forbrukerrådet er opptatt av å styrke og verne om forbrukernes rettigheter. Det er Forbrukerrådets oppfatning at etablerte forbrukerrettigheter i Norge og flere andre EU/EØS–land vil svekkes om totalharmonisering blir resultatet av direktivforslaget.

 

12. januar, 2018

Høringsnotat til Stortingsmelding Meld. St. 45 (2016-2017)

Her er Forbrukerrådets høringssvar til Stortingsmelding Meld. St. 45 (2016-2017) om Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Mer om dette finner du i vår plattform for grønt forbrukerskifte Grønt forbrukerskifte 2017.

Arkiv høringer