Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


19. mars, 2019

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Forbrukerrådet er opptatt av at Husbanken fortsatt skal spille en viktig rolle, både når det gjelder bygging av nye boliger og i forbindelse med utbedring av eksisterende boligmasse.

19. mars, 2019

Høringssvar: Klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi (NOU 2018:17)

Forbrukerrådet støtter i all hovedsak klimarisikoutvalgets vurderinger og anbefalinger, men mener det er en åpenbar mangel ved utvalgets rapport at konsekvensene som klimarisiko vil ha for forbrukere og husholdninger ikke er blitt vurdert i særlig grad.

05. februar, 2019

Høringssvar: Endringer i energimerkeforordningen for produkter

Forbrukerrådet mener at den nåværende skalaen med A+++ til G kan være misvisende overfor forbrukere. Bruken av tegn og plusser på skalaen har bidratt til å tilsløre betydelige forskjeller i energiprestasjon. Det er derfor veldig positivt at ordningen går tilbake til den enklere skalaen fra A til G. Samtidig er det viktig at ordningen forblir relevant i forhold til den tekniske utviklingen, og at kommisjonen med jevne mellomrom reskalerer energiskalaen.

22. januar, 2019

Høringssvar: Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

Forbrukerrådet er opptatt av at fastlegetjenesten må holde tritt med utviklingen i resten av samfunnet. Hvis ikke vil ny teknologi som f.eks videkonsultasjon være forbeholdt de som enten allerede har behandlingsforsikring eller kan betale for det selv.

Arkiv høringer