Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


31. mars, 2020

Høringssvar: Innspill til EU-høring om rammeverket for verdipapirforetak og markedsoperatører

Forbrukerrådet anbefaler at Finansdepartementet i  utarbeiding av en norsk posisjon til EU-høringen understreker at investorbeskyttelsen må styrkes bl.a. gjennom strengere krav til informasjon, rådgivning og gjennomsiktighet. Et svært viktig tiltak ved kjøp og salg av investeringsprodukter og verdipapirfond vil være et forbud mot returprovisjoner i kombinasjon med innføring av en digital pan-europeisk sammenligningstjeneste.

24. mars, 2020

Høringssvar om etikkinformasjonslov

Forbrukerrådet støtter i all hovedsak utkastet til etikkinformasjonslov slik det fremkommer på sidene 55–57 i etikkinformasjonsutvalgets rapport «Åpenhet om leverandørkjeder».

25. februar, 2020

Høringssvar: Forslag til ny kredittopplysningsforskrift

Forbrukerrådet mener at de bestemmelsene som departementet i stor grad legger opp til i høringsnotatet, vil bidra til å klargjøre rammene for kredittopplysningsvirksomhet i Norge på en god måte.

25. februar, 2020

Input to ESA consultation paper on changes to the Key Information Document for PRIIPs

We strongly advise ESA not to relax disclosure requirements for issuers of complex financial products.  

12. februar, 2020

Høringssvar: Ny e-helselov

For å tydeliggjøre de forventninger og behov som pasient- og innbyggerne har på dette feltet velger Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Nasjonalforeningen for folkehelsen, Forbrukerrådet, Pårørendealliansen og Kreftforeningen å levere felles høringssvar.

03. februar, 2020

Høringssvar om endringer i EUs kapitalkravsforordning med hensyn til problemlån

Forbrukerrådet viser til at Finansdepartementet den 18. november 2019 sendte høringsnotat fra Finanstilsynet av den 1. november 2019 om endringer i EUs kapitalkravsforordning (CRR: Capital Requirements Regulation) knyttet til behandling av misligholdte og tapsutsatte lån (problemlån) ut på høring.

28. januar, 2020

Høringssvar: Forslag til endringer i markedsføringsloven

Forbrukerrådet støtter departementets forslag om å innføre et generelt merkekrav på reklame som tar i bruk bilder av personer hvor kroppen er retusjert. Samtidig ønsker vi å påpeke et behov for en bredere tilnærming til vern mot markedsføring som har negativ effekt på helse, særlig hos barn og unge.

21. januar, 2020

Høringssvar: Ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler

Forbrukerrådet etterlyser en bredere og mer offensiv/oppdatert tilnærming til miljøgifter enn det som er vist i høringsnotatet. Forbrukerrådet mener at barn i barnehage og skole skal ha en lovfestet rett til tilmålt spisetid, for å være sikret god tid til måltider.

21. januar, 2020

Innspill til regjeringens handlingsplan for en giftfri hverdag

Forbrukerrådet mener at ressursene til innsats på alle disse områdene må styrkes i kommende periode om man skal kunne løse utfordringene som handlingsplanen tar for seg på en akseptabel måte. Vi bør regulere stoffgrupper, ikke enkeltstoffer, og utfasing av stoffer med spesielt store helse - og miljøskadelige effekter må skje raskere.

Arkiv høringer