Høringssvar

Forbrukerrådet svarer på en rekke høringer innenfor en rekke områder. Alle våre høringssvar finner du her

Mennesker sittter rundt et bord.Foto
04. oktober 2023

Høringssvar om analyse av grossistmarkedet for tilgang til faste aksessnett

Nkoms legger viktige føringer for det norske bredbåndstilbudet i mange år framover. Forbrukerrådet er opptatt av at denne muligheten brukes til å sikre at reguleringen i størst mulig grad «fører til gode, rimelige og fremtidsrettede bredbåndstjenester.

25. september 2023

Høringssvar til EU-kommisjonens forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer (R2R: Right to repair)

Forslaget vil være et viktig første skritt på veien mot en omlegging fra en lineær økonomisk tankegang basert på «bruk-og-kast», til en sirkulær økonomi hvor ressurser i mye større grad gjenbrukes, ombrukes og resirkuleres.

16. august 2023

Høringssvar: Modernisering av regelverket for innkreving

Forbrukerrådet er enig i at tiden er moden for å modernisere den statlige innkrevingen. Dagens system er både unødvendig kostbart, belastende for skyldnere og lite rasjonelt for fordringshaverne. Spørsmålet er om forslaget går langt nok i samordnende retning. I Sverige er offentlig innkreving samlet i Kronofogden. Organisasjonen er svært kostnadseffektiv sammenlignet med det norske innkrevingsapparatet.

12. juni 2023

Høringssvar: NOU 2023:6 ny lov finanstilsynet

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 2.3.23, hvor det bes om synspunkter på NOU 2023:6 Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet.

12. juni 2023

Høringssvar: Lov og forskriftsendringer på finansområdet

Finansdepartementet ba i fjor sommer finanstilsynet om å vurdere et utvalg av offentligrettslige bestemmelser knyttet til organiseringen av finansforetak samt forhold knyttet til kapitalkravsforordningen.03. mai 2023

Høringssvar: Lov- og forskriftsendringer på finansmarkedsområdet

Låneformidlingsloven ble vedtatt den 16. desember 2022, og vil tre i kraft den 1. juli 2023.

02. mai 2023

Høringssvar: Marked 15 – tilgang til mobilnett

Nkoms analyse viser at det norske mobilmarkedet er preget av høye priser og svak konkurranse. Dette samsvarer med Forbrukerrådets egne undersøkelser fra de siste årene som viser at norske mobilkunder betaler mye for lite, og at vi bruker mindre data sammenlignet med våre naboland.

17. april 2023

Høringssvar: Skatteutvalgets utredning: Et helhetlig skattesystem

Forbrukerrådet mener generelt det er vesentlig at skatter og avgifter utformes på en måte som både bidrar til at det er enkelt, oversiktlig, ubyråkratisk og forståelig. Samtidig må skatte- og avgiftssystemet bidra til at vi sikrer det offentliges behov for nødvendige provenyinntekter for å finansiere fellesgoder og at vi samtidig når viktige mål som bedre folkehelse og vridning av produksjon og forbruk i miljøvennlig retning.

12. april 2023

Høringssvar: Forslag til endringer i bioteknologiloven

Forbrukerrådet mener at det ikke er nok å avgrense et forbud til å gjelde medisinske tester. Vi støtter departementets forslag om å utvide definisjonen av genetiske undersøkelser til også å omfatte undersøkelser som ligger tett opp til medisinske undersøkelser, for eksempel knyttet til informasjon om en persons fysiske eller mentale egenskaper.

22. februar 2023

Høringssvar: ESMA – retningslinjer for bærekraftsmerking av fond

Forbrukerrådets høringssvar til ESMA (European Securities and Markets Authority) i forbindelse med «Consultation on Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms».

14. februar 2023

Innspill til Representantforslag om å styrke barns personvern på digitale flater

Forbrukerrådet ser svært positivt på at Venstre løfter fram behovet for å styrke barns personvern på digitale flater.

Forbrukerrådet oversender med dette sine innspill til representantforslaget, og støtter spesielt forslag 1, 2 og 3. I tillegg er forslag 8 og 9 nødvendige for å sikre kunnskapsbasert debatt og politikk på området.

14. februar 2023

Høringssvar NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar

Overordnet mener Forbrukerrådet at Personvernkommisjonen har produsert en grundig og gjennomarbeidet utredning av viktige personvernutfordringer.

Forbrukerrådet støtter Personvernkommisjonens konklusjoner og anbefalinger i sin helhet, men vil i dette høringssvaret fokusere særlig på de deler av utredningen som omhandler personvernutfordringer som gjelder forbrukere.