Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


09. september, 2020

Høringssvar: Avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Forbrukerrådet viser til at Finansdepartementet den 28. august 2020 åpnet høring om å avvikle midlertidige endringer i utlånsreguleringen. Høringsfristen er av departementet satt til den 4. september 2020.

07. september, 2020

Innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om Digital Services Act.

EUs Digital Services Act (DSA) er en mulighet for å utnytte fordelene bedre, samtidig som DSA kan bidra til å adressere noen av utfordringene ved plattformøkonomien.

18. august, 2020

Forbrukerrådets høringssvar til arbeidsgruppens forslag: Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

Forbrukerrådet viser til at Justis og Beredskapsdepartementet den 9.03.2020 la ut en høring om gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven. Høringsfristen er av departementet satt til 9.06.2020.

18. august, 2020

Høringsvar: Forskrifter til egen pensjonskonto mv

Forbrukerrådet viser til at regjeringen ved Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet den 8. mai sendte på høring utkast til forskrifter til lovreglene for egen pensjonskonto (EPK).

16. juni, 2020

Høringssvar: Forbud mot enkelte plastprodukter

Forbrukerrådet ønsker med dette å svare på høring om nasjonalt forbud mot enkelte plastprodukter for å overholde krav i EUs direktiv om plastprodukter og Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

05. juni, 2020

Høringssvar: Videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Forbrukerrådet viser til at Finansdepartementet den 29. mai 2020 la ut høring om forlengelse av midlertidig unntak fra to forhold i utlånsreguleringen. Høringsfristen ble av departementet satt til den 05. juni 2020.

28. mai, 2020

Høringssvar: Forsvarlig byggkvalitet – rapport fra Byggkvalitetsutvalget – forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Forbrukerrådet mener at Byggkvalitetsutvalget har gjort en solid jobb og levert et godt gjennomarbeidet dokument i sin rapport «Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet».

27. mai, 2020

Høringssvar: Forslag til endring i nettleiestrukturen

Forbrukerrådet støtter ikke RMEs forslag til endring i nettleiestrukturen slik det er fremstilt i høringsdokumentet. Forbrukerrådet har liten tro på at de foreslåtte endringene vil få ønsket effekt, og frykter at vi oppnår lite utover å forvirre forbrukerne.

08. mai, 2020

Høringssvar - Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Høringsnotatet er godt skrevet, informativt og i hovedsak er det argumentert godt for standpunktene som er tatt. Til tross for dette har Forbrukerrådet noen innvendinger.

05. mai, 2020

Høringssvar: Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen

Forbrukerrådet kan vanskelig se saklige grunner for å utsette iverksettelsen av endringer i drosjereguleringen som en følge av Covid-19 med fire måneder.

05. mai, 2020

Høringssvar: Midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften

I den grad det er en signifikant mengde dagpengesøkere som må vente lenge på dagpenger, stiller Forbrukerrådet seg positiv til at husholdninger i en midlertidig anstrengt økonomisk situasjon, skal kunne innvilges kortsiktige, usikrede lån med lav rente i påvente av utbetaling av dagpenger fra NAV. Lån som gis i medhold av det midlertidige unntaket fra forbrukslånsforskriften, må ikke bidra til å bygge opp en varig økt gjeldsbelastning for norske husholdninger. Bankene må videre ikke gis adgang til å sette opp renten på slike lån utover et rentetak på 5 prosent effektiv rente.

28. april, 2020

Innspill til stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

Bruken av data har lagt til rette for en lang rekke gode forbrukertjenester, og vil utvilsomt være essensielt i tiden framover. Samtidig vil Forbrukerrådet understreke at det er en rekke utfordringer knyttet til den datadrevne økonomien, særlig når det gjelder kommersiell bruk av personopplysninger.

28. april, 2020

Høringsinnspill: Forslag til endring av forskrift om frivillig merking av næringsmidler med nøkkelhullet

Forbrukerrådet ser det som positivt at ordningen er dynamisk, og at det kan gjøres tilpasninger ved behov. Endringer som vil bidra til å bedre utvalget av nøkkelhullsprodukter, støttes.

21. april, 2020

Høringssvar om nedsettelse av inndrivingskostnader

Forbrukerrådet støtter Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å redusere inkassogebyrer og -salærer nå, og at det ikke er behov for å avvente utarbeidelse og ikrafttredelse av en ny inkassolov.

14. april, 2020

Høringssvar: Endring i pakkereiseloven

Forbrukerrådet mener Regjeringens forslag til midlertidig lovendring i pakkereiseoven vil ramme mange familier hardt økonomisk.

14. april, 2020

Høringssvar: Regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Totaliteten i Finanstilsynets forslag til regelendringer fremstår som forbrukerfiendtlig ved at sentrale deler av forslaget ikke er tilstrekkelig godtgjort å være til kundenes fordel.

03. april, 2020

Innspill til arbeid med stortingsmelding om datadreven økonomi og innovasjon

Bruken av data har lagt til rette for en lang rekke gode forbrukertjenester, og vil utvilsomt være essensielt i tiden fremover. Samtidig vil Forbrukerrådet understreke at det er en rekke utfordringer knyttet til den datadrevne økonomien, særlig når det gjelder kommersiell bruk av personopplysninger.

31. mars, 2020

Høringssvar: Innspill til EU-høring om rammeverket for verdipapirforetak og markedsoperatører

Forbrukerrådet anbefaler at Finansdepartementet i  utarbeiding av en norsk posisjon til EU-høringen understreker at investorbeskyttelsen må styrkes bl.a. gjennom strengere krav til informasjon, rådgivning og gjennomsiktighet. Et svært viktig tiltak ved kjøp og salg av investeringsprodukter og verdipapirfond vil være et forbud mot returprovisjoner i kombinasjon med innføring av en digital pan-europeisk sammenligningstjeneste.

24. mars, 2020

Høringssvar om etikkinformasjonslov

Forbrukerrådet støtter i all hovedsak utkastet til etikkinformasjonslov slik det fremkommer på sidene 55–57 i etikkinformasjonsutvalgets rapport «Åpenhet om leverandørkjeder».

25. februar, 2020

Høringssvar: Forslag til ny kredittopplysningsforskrift

Forbrukerrådet mener at de bestemmelsene som departementet i stor grad legger opp til i høringsnotatet, vil bidra til å klargjøre rammene for kredittopplysningsvirksomhet i Norge på en god måte.

25. februar, 2020

Input to ESA consultation paper on changes to the Key Information Document for PRIIPs

We strongly advise ESA not to relax disclosure requirements for issuers of complex financial products.  

12. februar, 2020

Høringssvar: Ny e-helselov

For å tydeliggjøre de forventninger og behov som pasient- og innbyggerne har på dette feltet velger Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Nasjonalforeningen for folkehelsen, Forbrukerrådet, Pårørendealliansen og Kreftforeningen å levere felles høringssvar.

03. februar, 2020

Høringssvar om endringer i EUs kapitalkravsforordning med hensyn til problemlån

Forbrukerrådet viser til at Finansdepartementet den 18. november 2019 sendte høringsnotat fra Finanstilsynet av den 1. november 2019 om endringer i EUs kapitalkravsforordning (CRR: Capital Requirements Regulation) knyttet til behandling av misligholdte og tapsutsatte lån (problemlån) ut på høring.

28. januar, 2020

Høringssvar: Forslag til endringer i markedsføringsloven

Forbrukerrådet støtter departementets forslag om å innføre et generelt merkekrav på reklame som tar i bruk bilder av personer hvor kroppen er retusjert. Samtidig ønsker vi å påpeke et behov for en bredere tilnærming til vern mot markedsføring som har negativ effekt på helse, særlig hos barn og unge.

21. januar, 2020

Høringssvar: Ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler

Forbrukerrådet etterlyser en bredere og mer offensiv/oppdatert tilnærming til miljøgifter enn det som er vist i høringsnotatet. Forbrukerrådet mener at barn i barnehage og skole skal ha en lovfestet rett til tilmålt spisetid, for å være sikret god tid til måltider.

21. januar, 2020

Innspill til regjeringens handlingsplan for en giftfri hverdag

Forbrukerrådet mener at ressursene til innsats på alle disse områdene må styrkes i kommende periode om man skal kunne løse utfordringene som handlingsplanen tar for seg på en akseptabel måte. Vi bør regulere stoffgrupper, ikke enkeltstoffer, og utfasing av stoffer med spesielt store helse - og miljøskadelige effekter må skje raskere.

Arkiv høringer