Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


05. desember, 2019

Personopplysningsloven – høringsuttalelse om forslag til endringer

Forbrukerrådet støtter departementets forslag til endring av gjeldende personopplysninsglov § 3 ved at det lovfestes et nødvendighetskriterium samtidig som kravet i gjeldende bestemmelse om at behandlingen «utelukkende»må være til journalistiske eller andre formål fjernes.

03. desember, 2019

Høringssvar: Endringer i ekomloven og ekomforskriften med forslag om lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd

Våre innspill til forslaget handler primært om forbrukernes behov for bredbånd med tilstrekkelig hastighet og utforming av leveringsplikten som rettighet. Forbrukerrådet mener at departementet bør sette minimumshastigheten så høyt som mulig.

23. oktober, 2019

Høringssvar om endring og videreføring av boliglånsforskriften

Forbrukerrådet støtter alle forslagene til videreføring, og begrenser dette høringssvaret til de paragrafene der det foreslås endringer.

09. oktober, 2019

Input to proposal for a regulation on EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks

The Norwegian Consumer Council welcome the initiatives and proposals from both the Commission and the Council. In the years ahead, it will be vitally important to reorient capital flows towards sustainable growth.

01. oktober, 2019

Høringssvar: Behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet er av den oppfatning at det ville vært hensiktsmessig med en større gjennomgang av lovverket, slik at blant annet utvidelse av saksområdet, minstebeløp og gebyr ble grundig gjennomgått. Slik vi ser det ville det vært naturlig med en mer omfattende revisjon av saksområdet, særlig på bakgrunn av at forbruket har endret seg i favør av kjøp av flere tjenester, at varer og tjenester blir koplet sammen til et helhetlig produkt og at vi også gjennom plattformøkonomi får en helt annen tilgang til tjenester.

01. oktober, 2019

Høringssvar: Merknader til Difi-rapport 2018:9: Administrative fellesfunksjoner i staten

Fra Forbrukerrådets ståsted ser vi ser få betenkeligheter med åpne eksisterende fellesløsninger for flere virksomheter. Er de gode virker det åpenbart at de bør være tilgjengelig for flest mulig. Vi vil likevel peke på de strukturelle utfordringene i dette.

24. september, 2019

Innspill til representantforslag om å styrke kontantenes stilling

Forbrukerrådet mener at forbrukerne selv skal kunne bestemme hvilke betalingsløsninger de vil bruke, med mindre det finnes svært tungtveiene grunner for det motsatte. Det må tas høyde for at noen mennesker står utenfor den digitale økonomien, og det må eksistere god betalingsløsninger også for slike grupper.

17. september, 2019

Høringssvar: Forslag til endringer i bioteknologiloven

Forbrukerrådet ber departementet se nærmere på omfanget og problemene knyttet til salg av genetiske selvtester til norske forbrukere. Ellers understreker Forbrukerrådet viktigheten av Helsedirektoratets tiltak for å øke kunnskapen om selvtesting og ønsker å presisere at det haster med å få arbeidet ferdigstilt.

04. september, 2019

Høringssvar: Forslag til regler for lånebasert folkefinansiering

Forbrukerrådet oppsummerer bl. a. at forslaget til regulering skjærer ulike investorgrupper over én kam og i liten grad skiller mellom profesjonelle investorer og vanlige forbrukere. Det innebærer at reglene blir unødvendig rigide for profesjonelle og ikke tilstrekkelig sterke for forbrukere.

03. september, 2019

Høringssvar: Organisering av norsk naturskadeforsikring (NOU 2019:4)

Forbrukerrådet vil i dette høringssvaret vektlegge kundeperspektivet i naturskadeforsikringsordningen, og i mindre grad fokusere på konsekvensene eventuelle endringer vil kunne ha for forsikringsforetakene.

28. august, 2019

Høringssvar: Enklere merverdiavgift med én sats NOU 2019: 11

Forbrukerrådet er bekymret for at det er lavinntektsgrupper som vil rammes hardest av moms-skjerpelsen. Disse bruker en større andel av sin inntekt på matvarer og vil umiddelbart merke den foreslåtte momsøkningen i sine lommebøker.

27. august, 2019

Høringssvar: Forslag til nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Forbrukerrådet er fornøyd med at kommuneloven gir departementet hjemmel til å gi ny forskrift om beregning av selvkost. Det er positivt at reglene om selvkost legges inn i en forskrift, da bestemmelsene i dag kun er lagt i en veiledning til kommuneloven.

06. august, 2019

Høringssvar: Fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi

Forbrukerrådet mener det er mange positive elementer i modellen som skisseres av departementet for fjerning av den såkalte 350-kronersgrensen. Det er likevel grunn til å anta at løsningen kun vil få en funksjonstid på rundt regnet ett år dersom det lykkes å innføre det i løpet av 2020. Bakgrunnen for dette er at EU har varslet innføring av sitt system i 2021.

05. august, 2019

Innspill til regjeringens kunstig intelligens-strategi

Kunstig intelligens fører med seg stort potensial for nyttige og gode tjenester, men skaper også utfordringer knyttet til blant annet gjennomsiktighet, diskriminering, ansvarsfordeling og personvern.

31. juli, 2019

Høringssvar: Regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen

Forbrukerrådet viser til Prop. 70 L (2018–2019) «Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)», og vil med dette komme med våre innspill til transport- og kommunikasjonskomiteen.

30. juli, 2019

Innspill til forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsvirksomhet med brukte og kasserte ting

Forbrukerrådet støtter intensjonen med forslaget da vi mener at virkemiddelapparatet må stimulere til mer brukthandel og nye forretningsmodeller som reelt bidrar til mindre forbruk. Forbrukerrådet mener likevel at muligheten som i dag finnes i loven til å reagere mot ulovlig og uryddig handelspraksis bør sikres. Det er en sentral forutsetning for sirkulær økonomi at forbrukerne har tillit til at brukthandelen går i ordnede former.

30. juli, 2019

Innspill til protokoll for evaluering av Matbransjens Faglige Utvalg (MFU)

Forbrukerrådet mener det er avgjørende å få vurdert i hvilken grad barn – og ungdom i særdeleshet – eksponeres for markedsføring av usunn mat og drikke i ulike kanaler. En eller annen form for kartlegging bør derfor inkluderes i evalueringen.

02. juli, 2019

Høringssvar: NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Forbrukerrådet støtter at særavgiftene for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer bør erstattes med særavgifter som utformes med utgangspunkt i ernæring og helse. Avgiftene bør innrettes slik at de er gradert etter varens innhold av sukker, og være av en slik størrelse at de når ut til konsumentene og påvirker forbruket i ønsket retning.

25. juni, 2019

Høyringssvar: Læreplanar i mat og helse

Forbrukarrådet er glad for at forbrukarperspektivet i læreplanen er styrkt sidan fyrste høyringsrunde. Vi saknar likevel at læreplanen enda betre reflekterer behovet for å gi elevane ei god forståing av matvaresystemet som hengjer saman med å kunne ete, jf. kompetansemål i gjeldande læreplan (Matvaresystemet frå råvare til forbruk, Produktinformasjon, Reklame og Industriprodusert mat.)

25. juni, 2019

Høringssvar: Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Det er nå 6 år siden Dagligvarelovutvalget la frem sitt forslag (NOU 2013: 6 ) og enda lenger siden Matkjedeutvalget la frem NOU 2011: 4 «Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat». Forbrukerrådet er glad for at dette arbeidet har ledet frem til at det nå foreslås en lov om god handelsskikk. Forbrukerrådet gir sin støtte til lovforslaget, og at det opprettes et offentlig tilsynsorgan med selvstendig beslutningskompetanse.

18. juni, 2019

Innspill til ny regulering om datasikkerhet og personvern for radioutstyr og krav om felles ladere

Forbrukerrådet  støtter Europakommisjonens initiativ om endringer i radioutstyrsdirektivet for å bedre IKT-sikkerheten i tilkoblede produkter som gis markedsadgang

06. juni, 2019

Comments on EDPB Guidelines on the processing of data under GDPR in the context of the provision of online services

The proposed EDPB Guidelines constitute clear and valuable guidance for data controllers and data processors. We hope that these Guidelines are adopted with an intact narrow interpretation of “necessary”, in order to facilitate strong data protection and privacy for European consumers.

28. mai, 2019

Høringsinnspill til folkehelsemeldingen

Forbrukerrådet vil i dette høringsinnspillet til folkehelsemeldingen prioritere tiltak for god ernæring og sunt kosthold, beskyttelse av barn mot energidrikk og økt innsats mot miljøgifter.

16. mai, 2019

Høringssvar: Unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker

Det er Forbrukerrådets mening at Bokavtalen, slik den i dag er utformet med fastprisperiode, bidrar negativt når det gjelder forbrukernes tilgang til litteratur gjennom nye teknologiske løsninger.

24. april, 2019

Høringssvar: NOU 2018: 14 IKT-sikkerhetsutvalget

Forbrukerrådet mener Holte-utvalget har foretatt en grundig og god gjennomgang av utfordringene som kan oppstå når produkter koples på nett, og det pekes på en rekke gode og relevante tiltak som bør iverksettes.

19. mars, 2019

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Forbrukerrådet er opptatt av at Husbanken fortsatt skal spille en viktig rolle, både når det gjelder bygging av nye boliger og i forbindelse med utbedring av eksisterende boligmasse.

19. mars, 2019

Høringssvar: Klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi (NOU 2018:17)

Forbrukerrådet støtter i all hovedsak klimarisikoutvalgets vurderinger og anbefalinger, men mener det er en åpenbar mangel ved utvalgets rapport at konsekvensene som klimarisiko vil ha for forbrukere og husholdninger ikke er blitt vurdert i særlig grad.

05. februar, 2019

Høringssvar: Endringer i energimerkeforordningen for produkter

Forbrukerrådet mener at den nåværende skalaen med A+++ til G kan være misvisende overfor forbrukere. Bruken av tegn og plusser på skalaen har bidratt til å tilsløre betydelige forskjeller i energiprestasjon. Det er derfor veldig positivt at ordningen går tilbake til den enklere skalaen fra A til G. Samtidig er det viktig at ordningen forblir relevant i forhold til den tekniske utviklingen, og at kommisjonen med jevne mellomrom reskalerer energiskalaen.

22. januar, 2019

Høringssvar: Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

Forbrukerrådet er opptatt av at fastlegetjenesten må holde tritt med utviklingen i resten av samfunnet. Hvis ikke vil ny teknologi som f.eks videkonsultasjon være forbeholdt de som enten allerede har behandlingsforsikring eller kan betale for det selv.

Arkiv høringer