Høringssvar

Forbrukerrådet svarer på en rekke høringer innenfor en rekke områder. Alle våre høringssvar finner du her

Mennesker sittter rundt et bord.Foto
13. mai 2024

Høringssvar: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Forbrukerrådet har gitt innspill til nasjonale kostråd

30. april 2024

Forbrukerrådets innspill til ny styringsavtale for Enova

Enova kan spille en enda viktigere og mer avgjørende rolle for arbeidet med energieffektivisering dersom de får et mer forbrukervennlig mandat og støtteordninger som kommer flere forbrukere til gode.

19. april 2024

Høringssvar: EU-kommisjonens forslag til endringer i pakkereisedirektivet

Forslaget er et godt steg på veien for å sikre reiselivet enda bedre mot kommende kriser. Samtidig vil Forbrukerrådet fremheve behovet konkursbeskyttelse for flyreiser. Det bør også vurderes å sette en klar grense for hvor mye forskuddsbetaling som kan kreves og om det er mulig å sette en klar grense avbestilling ved ekstraordinær omstendigheter.

11. april 2024

Forbrukerrådets innspill til skjermbrukutvalget

En viktig årsak til utfordringer med barns skjermbruk er teknologiselskapenes forretningsmodell der det gjelder å holde lengst mulig på brukernes oppmerksomhet for å kunne vise reklame og/ eller samle inn opplysninger for å målrette budskap og reklame.

11. april 2024

Høring av endring i matloven (forskriftshjemmel for å fremme helse)

Forbrukerrådet støtter endringer i matloven for å fremme helse.

19. mars 2024

Høyring om EUs energieffektiviseringsdirektiv

Energieffektivisering er den minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å frigjøre energi på, men det er uklare mål og ikke tilstrekkelige virkemidler på plass for å realisere energieffektiviseringspotensialet hos forbrukere.

16. februar 2024

Høringssvar: Forbrukerrådets høringsinnspill til NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Forbrukerrådet viser til at Klima- og miljødepartementet den 21.11.2023 sendte genteknologiutvalgets utredning NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid på alminnelig høring.

30. januar 2024

Høringssvar til NOU 2023:25 om «Omstilling til lavutslipp. Veivalg for klimapolitikken mot 2050».

Forbrukerrådet mener at utvalget undervurderer hvordan dyrtiden både begrenser forbrukernes mulighet til å ta miljøvennlige valg og også snevrer inn det politiske handlingsrommet for å innføre kostnadskrevende tiltak. Forbrukernes rolle må vektlegges langt høyere enn i dag, skal vi nå klimamålene.

04. januar 2024

Høringsuttalelse til forslag om endringer i energiloven og ulikeforskrifter – tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked

Forbrukerrådet er glade for at departementene prioriterer dette arbeidet, men ser behov for ytterligere innskjerpinger enn det departementene legger opp til.

15. desember 2023

Innspill til Regjeringens nye digitaliseringsstrategi

Forbrukerrådet tar blant annet til ordet for en helhetlig personvernpolitikk, forbud mot overvåkningsbasert reklame, tilstrekkelig vern av barn og unge og at det offentlige bør innta en føre-var-tilnærming til bruk av kunstig intelligens.

14. desember 2023

Høringsuttalelse til strømprisutvalgets rapport

Forbrukerrådet tar opp en rekke forhold knyttet til behovet for strengere regulering av sluttbrukermarkedet, strøm som nødvendighetsgode, prissetting, energeffektivisering og hvordan ivareta sårbare forbrukere.

13. november 2023

Høringsinnspill til Regjeringens digitaliseringsstrategi

Forbrukerrådets peker blant annet på at det må utvikles en helhetlig personvernpolitikk, forbrukere må sikres tilgang på digitale varer og tjenester, overvåkningsbasert markedsføring bør forbys og at regelverket som gjelder barn og unges rettigheter i digitale flater må gjennomgå.