Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


17. oktober, 2017

Høringssvar ny personopplysningslov

Forbrukerrådet arbeider for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, og arbeider aktivt for å bidra til en forbrukervennlig utvikling innenfor personvernområdet. Personvern- og forbrukerinteresser vil normalt være fullt ut sammenfallende ved vurderinger av rettslig vern av privatpersoners (registrertes) personopplysninger.

03. oktober, 2017

Høringssvar: Gjennomføring av nytt pakkereisedirektiv

Forbrukerrådet arbeider for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, og ønsker å bidra til en forbrukervennlig utvikling innenfor pakkereisedirektivets område.

28. august, 2017

Høringssvar: Utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD2)

Vi viser til Finansdepartementets brev av 05.04 d.å. med høringsnotat og forslag til forskrifter til lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 1 0 - 1 6 b og lov 25. november 2001 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1 - 5 fjerde ledd.

08. august, 2017

Høringssvar: Forskrifter om lenke til Finansportalen

Etter at gjeldende forskrift trådte i kraft, har leverandørene innbyrdes valgt noe ulike måter å etterleve kravene på. Dette setter oss i dag i stand til å gi nærmere råd om mest mulig hensiktsmessige krav til plassering og utforming av lenkene.

04. juli, 2017

Input to Consumer Financial Services Action Plan: Dynamic Currency Conversion (DCC)

The Norwegian Consumer Council (Forbrukerrådet) hereby take the opportunity to provide the European Commission with input on one of the sub-themes listed in the action plan, namely Currency Conversion Rates, which is discussed in section 2.2.2 of the plan. Our main focus is on so-called Dynamic Currency Conversion (DCC).

16. mai, 2017

Høringssvar: Forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto

Forbrukerrådet støtter i hovedsak Finansdepartementets forslag til forskriftsbestemmelser, men har enkelte generelle kommentarer og også noen spesifikke synspunkter på deler av forslaget.

16. mai, 2017

Høringssvar: Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Forbrukerrådet mener at delingsøkonomiutvalgets utredning på en god måte beskriver utfordringer og muligheter i det som omtales som delingsøkonomien. Forslagene fra utvalget vil gjøre det enklere å være forbruker i delingsøkonomien og vil i tillegg åpne for nye tjenester som kan komme forbrukerne til gode.

03. mai, 2017

Bilansvarsloven – nytt svar på høring av forslag om endringer

Det vises til Forbrukerrådets høringssvar av 10.03.17. Forbrukerrådet har vært i dialog med avtalepartene i Finansklagenemnda, og vi ser at det er hensiktsmessig at Finansklagenemnda kan behandle klager fra næringsdrivende på grunn av antatt liten saksmengde.

02. mai, 2017

Høringssvar: Beredskap for kontantdistribusjon

Forbrukerrådet støtter forslaget fra Finanstilsynet og Norges Bank om at Finansdepartementet i egen forskrift fastsetter at banker skal etablere rutiner, avtaler og systemer for å sikre oppfyllelse av plikten i finansforetaksloven § 16-4.

26. april, 2017

Comments to initiative by the European Commission on restrictions on payments in cash

Restrictions in the use of cash payments by introducing upper limits should not contribute in making life difficult for law-abiding ordinary citizens who need to carry out legal transactions.

19. april, 2017

Input for the EIOPA 6th Consumer Trends Report

The Consumer Council og Norway's input for the EIOPA 6th Consumer Trends Report.

28. mars, 2017

Høringssvar: Om omlegging av årsavgift og klageadgang

Forbrukerrådet ønsker å komme med noen kommentarer til høringens punkt 7 angående forskriften om tvangsmulkt for uforsikret motorvogn og den foreslåtte klagemuligheten etter forskriftens § 8.

 

28. mars, 2017

Høringssvar: Forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

I det store og hele støtter Forbrukerrådet forslaget til forskrift om god kredittmarkedsføring. Etter vårt syn dekker §1 de viktigste forholdene for et mer bærekraftig marked for forbrukslån.

28. mars, 2017

Comments Template on Consultation Paper on PRIIPs with environmental or social objectives

In general we welcome the initiative from the European Commission to specify the details of the procedures to establish whether a PRIIP targets specific environmental or social objectives, and support the framework laid out by the Joint Committee of the European Supervisory Authorities (ESAs) in the consultation paper.

21. mars, 2017

Innspill vedrørende TEK 17

Forbrukerrådet har på generelt grunnlag støttet opp om alle prosesser som kunne avdekke unødvendige eller lite hensiktsmessige krav til boliger. Et viktig spørsmål er om forenklingene faktisk vil gi lavere priser til forbrukerne. Det er stor grunn til å frykte at gevinsten ved eventuelle reduksjoner i kvalitetskrav i første rekke vil øke overskuddet i utbyggerbransjen.

08. mars, 2017

Høringssvar: Endring av yrkestransportloven - unntak fra løyveplikt for samkjøring osv

Forbrukerrådet ser at norske forbrukere vil få løst transportbehovene sine på nye måter i årene som kommer. Arealknapphet og befolkningsvekst i byene gjør at transportmodeller som det å dele kjøretøy, blir mer attraktivt. Tjenester som forbrukerne ønsker velkommen og tar i bruk, må ikke utelukkes fordi regelverket er tilpasset tidligere transportmodeller.

15. februar, 2017

Høringssvar: Direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning

Forbrukerrådet støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag.

24. januar, 2017

Høringssvar: Rapport fra arbeidsgruppe for oppgjørsordning i eiendomsmegling

Forbrukerrådets utgangspunkt er at en alminnelig forbruker/familie, som boligselger eller boligkjøper, skal være sikret mot tap av boligformuen mens den kortsiktig – i forbindelse med en aktuell handel – befinner seg på konto i foretak eller bank, og har derfor særdeles lav toleranse for den risikoen som dette innebærer for forbruker.

03. januar, 2017

Høringssvar: Forslag til endringer i kosttilskuddforskriften

Forbrukerrådet er i utgangspunktet positiv til at man har ulike maksimumsgrenser for angitte aldersgrupper. Utfordringen med en slik tilnærming er imidlertid at dette kan øke antallet personer som får i seg feil dosering. Her vil det derfor være viktig med god informasjon, og det må stilles strenge krav til merking.

Arkiv høringer