Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


11. desember, 2018

Høringssvar: Forslag til endringer i drosjereguleringen

Både forbrukernes manglende tilfredshet med taximarkedet, og teknologiens muligheter for innovasjon i taximarkedet, taler for regelverksendringer nå. Forbrukerrådet er derfor glad for at Samferdselsdepartementet nå fremmer forslag til endringer i taximarkedet.

30. oktober, 2018

Høringssvar om krav til elektrisitetsmålere og taksametre

Forbrukerrådet har ingenting å bemerke til høringen.

02. oktober, 2018

Høringssvar: Om endringer i åndsverkloven - Gjennomføring av portabilitetsforordningen (EU)

Forbrukerrådet stiller seg positivt til inkorporering av portabilitetsforordningen i åndsverkloven. Det er Forbrukerrådets oppfatning at forordningen er positiv for forbrukere, siden den vil gi tilgang til nettbaserte innholdstjenester ved midlertidig opphold utenfor den enkeltes bostedsstat.

02. oktober, 2018

Høringssvar: Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Forbrukerrådet støtter i all hovedsak Finanstilsynets utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, og mener det er flere forhold som taler for at det nå endelig fastsettes en egen forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.  

18. september, 2018

Høringssvar: Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3- 3

Forbrukerrådet mener det er noen svært viktige aspekter som må ivaretas dersom meldeordningen skal endres. Åpenhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere den totale verdien av helsetilbudet, og data om uheldige hendelser er svært viktig i et forbedringsarbeid.

04. september, 2018

Høringsnotat: Endringer i offentleglova m.m.

Forbrukerrådet er enig i departementets forslag til et eget unntak i offentleglova for innføringer i elektronisk kalender.

04. september, 2018

Høringssvar: Endringer av direktiv for bedre håndhevelse og modernisering av EUs forbrukerbeskyttelsesregler

EU-kommisjonen la 11. april 2018 frem en pakke med forslag som skal styrke forbrukervernet i EU. Pakken betegnes som «A New Deal for Consumers,» og den skal forbedre håndhevingen av EUs forbrukerregelverk, innføre nye rettigheter og forenkle dagens regler samt tilpasse dem til den digitale utviklingen. Forbrukerrådet og Forbruker Europa støtter kommisjonens initiativ for å styrke forbrukervernet i EØS-området.

04. september, 2018

Innspill til mandat for personvernkommisjon

Ut i fra vår rolle som interesseorganisasjon for forbrukere, har Forbrukerrådet valgt å fokusere på punktet i høringsbrevet om økt bruk av digitale løsninger.

07. august, 2018

Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Forbrukerrådet støtter Mattilsynets initiativ til å styrke beskyttelsen av norske forbrukere mot helseskade som følge av såkalte «andre stoffer1» som tilsettes næringsmidler, inkludert kosttilskudd. Dette er et underregulert område både innen EØS og i Norge. For høyt inntak av visse «andre stoffer» er forbundet med alvorlig helserisiko og kan i verste fall ha dødelig utfall.

05. juli, 2018

Høringssvar: NOU 18:5 Kapital i omstillingens tid

Det er Forbrukerrådets generelle syn at utredningen i alt for liten grad har problematisert risikoen for forbrukere når utvalget har gjort sine vurderinger og gitt sine anbefalinger. Vi legger til grunn at det skyldes mandatet for utvalgets arbeid.

26. juni, 2018

Høringssvar: Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS3600

Forbrukerrådet er positiv til at det er gjort endringer som kan føre til økt bruk av standarden. Det er viktig at tilstandsanalysen hovedsakelig gjøres basert på konkrete observasjoner, og ikke på generelle aldersbetrakninger.

12. juni, 2018

Høringssvar: Utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) og forslag til endringer i forsikringsavtaleloven

Forbrukerrådet avgir med dette sin høringsuttalelse til begge høringer samlet, både til Finansdepartementets høring om utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv og til Justis- og beredskapsdepartementets høring om forslag til endringer i forsikringsavtaleloven.

12. juni, 2018

Høringssvar: Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000m²

Forbrukerrådet støtter ikke DiBK sitt forslag om å oppjustere minstekravet til energifleksible varmesystemer i bygg på over 1000 m² fra 60 til 80 prosent. Forslaget vil bidra til økte byggekostnader for boligblokker og dermed indirekte høyere boligpriser

02. mai, 2018

Høringssvar: Om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

Forbrukerrådet viser til høring i regi av Finansdepartementet den 31. januar i år om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren. Forbrukerrådet vil peke på at livsforsikrings- og pensjonsmarkedet er et noe særegent marked. Kjøp av livforsikrings- og pensjonsprodukter foretas kun få ganger i livet. Det innebærer at mange forbrukere ikke opparbeider seg tilstrekkelig erfaring og innsikt til å gjøre rasjonelle og veloverveide valg i dette markedet.

24. april, 2018

Høringssvar: Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner

Forbrukerrådet støtter forslaget om å lovfeste regler i kommuneloven for hvordan selvkost skal beregnes. Forbrukerrådet mener at det i tillegg til å lovfeste hvordan selvkost skal beregnes, må stilles et lovkrav til effektiv drift for kommunale tjenester som er finansiert gjennom selvkost.

19. april, 2018

Høringsuttalelse til NOU 2017:17 På en søndag?

Forbrukarrådet vil med dette gi si støtte til primærstandpunktet om at ein best møter omsynet til forbrukarane, utfordringa frå e-handelen og omsynet til like konkurransevilkår gjennom ei liberalisering etter svensk eller dansk modell. Vi viser òg til vårt høyringssvar om endringar av heilagdagslova datert 30.06 2015 for ei nærare utgreiing.

12. april, 2018

Høringssvar: Om endring og videreføring av boliglånsforskriften

Forbrukerrådet mener at boliglånsforskriften må videreføre retningen som er satt. Boliglånskunder må kunne betjene gjeld også i en «stressituasjon». Bankene må derfor ha en avslagsplikt dersom lånsøkere ikke har tilfredsstillende betjeningsevne, i tråd med regjeringens forslag i utkastet til ny finansavtalelov som ble sendt på høring høsten 2017.

22. mars, 2018

Høringssvar: Forskrift om produktintervensjon vedrørende binære opsjoner og CFD-er

Derivater av denne typen egner seg ikke for ikke-profesjonelle investorer og småsparere. Forbrukerrådet støtter derfor i all hovedsak Finanstilsynets forslag til forskrift om produktintervensjon vedrørende binære opsjoner og CFD-er.

20. mars, 2018

Høringssvar: Utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Kredittopplysningsvirksomhet går i stor grad ut på å samle inn og bruke personlig informasjon som de fleste av oss ikke uten videre ønsker å eksponere. Det er derfor avgjørende at opplysningene som samles inn er korrekte, og at de håndteres på en sikker og trygg måte slik at informasjonen ikke faller i hendene på uvedkommende.

13. mars, 2018

Høringssvar: Etableringshindringer i dagligvaresektoren

I høringssvaret om etableringshindringer i det norske dagligvaremarkedet, beskriver Forbrukerrådet et marked preget av dominerende produsenter og handelsaktører som er tilfreds med dagens situasjon.

01. mars, 2018

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (tariffer)

Forbrukerrådet ber NVE utrede mer egnede virkemidler for å oppnå en effektiv utnyttelse av nettet og gjerne i samarbeid med ulike forbrukerorganisasjoner, næringslivet og andre relevante interessenter. Forbrukerrådet tror en mer frivillig ordning, hvor redusert strømbruk premieres, vil føre til at flere vil redusere forbruket når belastningen på strømnettet er stor.

20. februar, 2018

Høringssvar om forslag til ny ordning med egen pensjonskonto

Forbrukerrådet stiller seg positivt til flere sider av forslaget til egen pensjonskonto, slik ordningen omtales i høringsnotatet. Samtidig er det etter vårt syn nødvendig med enkelte endringer og tilpasninger.

 

24. januar, 2018

Høringssvar: EU- kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Forbrukerrådet er opptatt av å styrke og verne om forbrukernes rettigheter. Det er Forbrukerrådets oppfatning at etablerte forbrukerrettigheter i Norge og flere andre EU/EØS–land vil svekkes om totalharmonisering blir resultatet av direktivforslaget.

 

12. januar, 2018

Høringsnotat til Stortingsmelding Meld. St. 45 (2016-2017)

Her er Forbrukerrådets høringssvar til Stortingsmelding Meld. St. 45 (2016-2017) om Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Mer om dette finner du i vår plattform for grønt forbrukerskifte Grønt forbrukerskifte 2017.

Arkiv høringer