Høringssvar

Forbrukerrådet svarer på en rekke høringer innenfor en rekke områder. Alle våre høringssvar finner du her

Mennesker sittter rundt et bord.Foto
16. februar 2024

Høringssvar: Forbrukerrådets høringsinnspill til NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Forbrukerrådet viser til at Klima- og miljødepartementet den 21.11.2023 sendte genteknologiutvalgets utredning NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid på alminnelig høring.

30. januar 2024

Høringssvar til NOU 2023:25 om «Omstilling til lavutslipp. Veivalg for klimapolitikken mot 2050».

Forbrukerrådet mener at utvalget undervurderer hvordan dyrtiden både begrenser forbrukernes mulighet til å ta miljøvennlige valg og også snevrer inn det politiske handlingsrommet for å innføre kostnadskrevende tiltak. Forbrukernes rolle må vektlegges langt høyere enn i dag, skal vi nå klimamålene.

04. januar 2024

Høringsuttalelse til forslag om endringer i energiloven og ulikeforskrifter – tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked

Forbrukerrådet er glade for at departementene prioriterer dette arbeidet, men ser behov for ytterligere innskjerpinger enn det departementene legger opp til.

15. desember 2023

Innspill til Regjeringens nye digitaliseringsstrategi

Forbrukerrådet tar blant annet til ordet for en helhetlig personvernpolitikk, forbud mot overvåkningsbasert reklame, tilstrekkelig vern av barn og unge og at det offentlige bør innta en føre-var-tilnærming til bruk av kunstig intelligens.

14. desember 2023

Høringsuttalelse til strømprisutvalgets rapport

Forbrukerrådet tar opp en rekke forhold knyttet til behovet for strengere regulering av sluttbrukermarkedet, strøm som nødvendighetsgode, prissetting, energeffektivisering og hvordan ivareta sårbare forbrukere.

13. november 2023

Høringsinnspill til Regjeringens digitaliseringsstrategi

Forbrukerrådets peker blant annet på at det må utvikles en helhetlig personvernpolitikk, forbrukere må sikres tilgang på digitale varer og tjenester, overvåkningsbasert markedsføring bør forbys og at regelverket som gjelder barn og unges rettigheter i digitale flater må gjennomgå.

07. november 2023

Høringsinnspill på representantforslag om en verifiserbar aldersgrense for sosiale medier og regulering av innhold og reklame rettet mot barn

Forbrukerrådet er enig med forslagsstillerne i at det er nødvendig å styrke barns rettigheter og vern på digitale flater, mener vi at flere av tiltakene som foreslås hverken er proporsjonale eller effektive.

11. oktober 2023

Høringssvar: Delutredning I fra Drosjeutvalget

Forbrukerrådet fulgte drosjemarkedet tett i perioder før reformen i 2020. Markedet var ikke organisert på en måte som fungerte godt for forbruker før reformen. Forbrukerrådet fant spesielt utfordringer knyttet til forbrukers opplevelse av manglende trygghet, jfr. avsnitt fire. Vi kan heller ikke se at det fungerer godt for forbruker slik det er organisert nå.

05. oktober 2023

Høringssvar til endring av forbrukerklageforskriften – gebyr og verdigrenser

Forbrukerrådet viser til høring om endring av forbrukerklageforskriften. Forskriften gjelder innføring av saksbehandlingsgebyr og verdigrenser for tvister som behandles av Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget.

04. oktober 2023

Høringssvar om analyse av grossistmarkedet for tilgang til faste aksessnett

Nkoms legger viktige føringer for det norske bredbåndstilbudet i mange år framover. Forbrukerrådet er opptatt av at denne muligheten brukes til å sikre at reguleringen i størst mulig grad «fører til gode, rimelige og fremtidsrettede bredbåndstjenester.

25. september 2023

Høringssvar til EU-kommisjonens forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer (R2R: Right to repair)

Forslaget vil være et viktig første skritt på veien mot en omlegging fra en lineær økonomisk tankegang basert på «bruk-og-kast», til en sirkulær økonomi hvor ressurser i mye større grad gjenbrukes, ombrukes og resirkuleres.

16. august 2023

Høringssvar: Modernisering av regelverket for innkreving

Forbrukerrådet er enig i at tiden er moden for å modernisere den statlige innkrevingen. Dagens system er både unødvendig kostbart, belastende for skyldnere og lite rasjonelt for fordringshaverne. Spørsmålet er om forslaget går langt nok i samordnende retning. I Sverige er offentlig innkreving samlet i Kronofogden. Organisasjonen er svært kostnadseffektiv sammenlignet med det norske innkrevingsapparatet.