Høringssvar

Her finner du våre høringssvar


16. mai, 2019

Høringssvar: Unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker

Det er Forbrukerrådets mening at Bokavtalen, slik den i dag er utformet med fastprisperiode, bidrar negativt når det gjelder forbrukernes tilgang til litteratur gjennom nye teknologiske løsninger.

24. april, 2019

Høringssvar: NOU 2018: 14 IKT-sikkerhetsutvalget

Forbrukerrådet mener Holte-utvalget har foretatt en grundig og god gjennomgang av utfordringene som kan oppstå når produkter koples på nett, og det pekes på en rekke gode og relevante tiltak som bør iverksettes.

19. mars, 2019

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Forbrukerrådet er opptatt av at Husbanken fortsatt skal spille en viktig rolle, både når det gjelder bygging av nye boliger og i forbindelse med utbedring av eksisterende boligmasse.

19. mars, 2019

Høringssvar: Klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi (NOU 2018:17)

Forbrukerrådet støtter i all hovedsak klimarisikoutvalgets vurderinger og anbefalinger, men mener det er en åpenbar mangel ved utvalgets rapport at konsekvensene som klimarisiko vil ha for forbrukere og husholdninger ikke er blitt vurdert i særlig grad.

05. februar, 2019

Høringssvar: Endringer i energimerkeforordningen for produkter

Forbrukerrådet mener at den nåværende skalaen med A+++ til G kan være misvisende overfor forbrukere. Bruken av tegn og plusser på skalaen har bidratt til å tilsløre betydelige forskjeller i energiprestasjon. Det er derfor veldig positivt at ordningen går tilbake til den enklere skalaen fra A til G. Samtidig er det viktig at ordningen forblir relevant i forhold til den tekniske utviklingen, og at kommisjonen med jevne mellomrom reskalerer energiskalaen.

22. januar, 2019

Høringssvar: Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

Forbrukerrådet er opptatt av at fastlegetjenesten må holde tritt med utviklingen i resten av samfunnet. Hvis ikke vil ny teknologi som f.eks videkonsultasjon være forbeholdt de som enten allerede har behandlingsforsikring eller kan betale for det selv.

Arkiv høringer