Forside > Klagebrev > Mot seljar utbetring reparasjon og erstatning

KLAGEBREV TIL SELGER

Mot seljar utbetring reparasjon og erstatning

Eg krev utbetring og erstatning - brev til seljar

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Reklamasjon på kjøp av eigedom

. Eg viser til kjøpet av den ovannemnde eigedommen og ønskjer med dette å reklamere.
Eg meiner at det er ein mangel ved eigedommen. Det grunngir eg slik:
. På grunnlag av det som er nemnt ovanfor, krev eg at De utbetrar mangelen så snart som råd er, og utan at det kostar meg noko, jf. avhendingslova § 4-10 og § 4-14. Eg ber om at De kontaktar meg så snart som råd er, for å avtale korleis dette kan gjennomførast. I tillegg krev eg erstatning for dei faktiske utgiftene eg har hatt som følgje av mangelen, kroner
. Kopi av dokumentasjon på utgiftene er vedlagd.

Eg ber om at De tek stilling til reklamasjonen min så snart som råd er, og gir meg ei tilbakemelding innan 14 dagar frå dags dato. Dersom eg ikkje høyrer frå Dykk innan fristen, vil eg vurdere å sende saka over til Forliksrådet for å få henne behandla vidare der.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.