Pensjon fra jobb i offentlig sektor

Alle arbeidstakere i offentlig sektor (stat og kommune) har offentlig tjenestepensjon.

Om pensjon fra offentlig sektor

Alle arbeidstakere i offentlig sektor (stat og kommune) har offentlig tjenestepensjon. Alle som arbeider i minimum 20 prosent stilling skal være med i pensjonsordningen. Hos enkelte arbeidsgivere i kommunal sektor blir du medlem også dersom stillingsstørrelsen er lavere enn dette, og fra 1. juli 2024 i bortfaller kravet til stillingsstørrelse i sin helhet for både statlige og kommunale stillinger.

Pensjonsordninger i offentlig sektor

Hva slags type alderspensjon du har fra offentlig tjenestepensjonsordning kommer an på om du er født før eller etter 1963. Er du født i 1963 eller senere er det den nye ordningen med påslagspensjon som gjelder for deg. Er du født før 1963 er det den gamle ordningen med ytelsespensjon som gjelder.

Tjenestepensjonsordninger i det offentlige er livsvarige. Alderspensjon og AFP i den nye ordningen kan tas ut fra 62 år, mens i den gamle ordningen kan AFP tas ut mellom 62 og 67 år før alderspensjonen tidligst kan tas ut fra 67 år. Les mer om dette lenger ned, eller klikk deg direkte inn på temaet fra menyen til venstre.

Hvor finner jeg ut hva jeg har i pensjon?

Som offentlig ansatt kan du se pensjonen din hos Statens Pensjonskasse. Her kan du også beregne hvor mye du vil få utbetalt når du går av med pensjon. NB! Noen kommuner har fortsatt egne pensjonskasser, som må kontaktes direkte. Da kan du logge inn hos KLP eller Storebrand, spør gjerne arbeidsgiveren i kommunen om hvilke pensjonskasse dere har.

Gammel offentlig tjenestepensjon

Gammel offentlig tjenestepensjon gjelder kun for deg som er født før 1963.

Er du født i 1963 eller senere er det Ny offentlig tjenestepensjon som gjelder for deg.

Alle som jobber i stat og kommune, og som er født i 1962 eller tidligere har ytelsespensjon på jobben. Det betyr at pensjon fra jobben pluss pensjon fra folketrygden til sammen skal utgjøre en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter. 

I staten er ytelsesnivået alltid 66 prosent av sluttlønnen. Det er den også i de fleste kommuner. I noen kommuner kan ytelsen være 70 prosent. Etter innføring av levealdersjustering må man imidlertid som oftest jobbe lenger enn til fylte 67 år for å oppnå dette nivået. 

Eksempel:

Du er født i 1958 eller tidligere  og er statsansatt. Summen av din folketrygd og tjenestepensjon fra jobben skal da bli 66 prosent av den lønnen du har når du slutter som 67-åring, forutsatt at du da har stått i ordningen i minimum 30 år. Tjener du 600 000 kroner når du er 67, og har jobbet i offentlig sektor i minimum 30 år, blir samlet pensjon rundt 400 000 kroner.

Maksimal lønn som teller med i beregningsgrunnlaget i pensjonsordningen er 12 G (G er Folketrygdens grunnbeløp som reguleres i mai hvert år).

Tjenestepensjon i offentlig sektor er livsvarig. Du kan først ta ut pensjonen fra du er 67 år. Offentlig AFP (gammel ordning) er en tidligpensjonsordning for årene 62 til 67 år.

Ny offentlig tjenestepensjon

Ny offentlig tjenestepensjon gjelder kun for deg som er født i 1963 eller senere.

Er du født FØR 1963 er det Gammel offentlig tjenestepensjon som gjelder for deg.

Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Som i gammel ordning er reglene like for kvinner og menn, og sikrer en livsvarig utbetaling av pensjon. Den nye ordningen er imidlertid utformet som påslagspensjon og likner mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor.

Påslagspensjon betyr at du tjener opp pensjon som en andel av lønnen din, på samme måte som i folketrygden, og i motsetning til i gammel ordning hvor pensjon beregnes ut fra sluttlønn. Ordningen har følgende hovedregler:

Alderspensjonen tjenes opp (fra 1. januar 2020) med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget (din lønn) i inntektsintervallet 0–12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i inntektsintervallet 7,1–12 G.

Arbeidstakere som ikke har rett til privat eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP), gis betinget tjenestepensjon som et tillegg til alderspensjonen. Betinget tjenestepensjon tjenes opp fra og med 1. januar 2020 med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget (din lønn) opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Alle år i jobb fram til 75 år gir pensjonsopptjening. (Betinget tjenestepensjon tjenes opp til du fyller 62 år)

Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening samles i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet.

Du kan starte uttak av alderspensjon når du måtte ønske i alderen mellom 62 til 75 år, og pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall (dvs. – litt forenklet sagt – den statistisk beregnede forventede levealder for ditt årskull)

Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden, og de som har minst ett års samlet tjenestetid, får en oppsatt rett til alderspensjon fra den nye påslagsordningen.

AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning (fra 62 til 67 år) til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden.

Hvorfor fikk vi en ny offentlig tjenestepensjon?

Den nye ordningen er ment å ivareta noen behov som kanskje ikke var like godt ivaretatt i den gamle ordningen. Det man har forsøkt å ta større hensyn til i den nye ordningen er:

  • Det skal lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte i jobben tidlig skal bli ivaretatt
  • Det skal være lett å bytte jobb imellom privat og offentlig sektor
  • Alle offentlige ansatte skal få tjenestepensjon

Gammel offentlig AFP

Denne ordningen gjelder for deg som er født i 1962 eller tidligere. I denne ordningen er AFP en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år. Du må slutte i jobben – helt eller delvis – for å få offentlig AFP. Du må gå ned minst 10% i stillingsstørrelse. I Statens pensjonskasse er det også et krav at den eventuelt gjenværende stillingen må utgjøre minst 60% av fulltidsstilling. 

Eksempel:

Lise er 62 år og tar ut 40 prosent AFP. Det betyr at hun jobber tre dager i uken med 60 prosent lønn, og er hjemme to dager i uken med ca. 40 prosent AFP.

I stat og kommune kan du ta ut AFP fra du er 62 til du blir 67 år. Alle offentlig ansatte har i utgangspunktet rett til AFP. Følgende hovedkrav må likevel oppfylles:

  • I kommunal sektor må du ha jobbet i offentlig sektor i minimum tre år før du fyller 62 år 
  • Du må jobbe til du er minimum 62 år
  • Du må stå i jobben når du tar ut AFP

Regelverket for inntekt ved siden av AFP i perioden 65-67 år er ulikt i stat og kommune. Sjekk med din arbeidsgiver for nærmere informasjon. 

Du kan beregne AFP fra de største offentlige og private leverandørene hos NAV:

Ny offentlig AFP

Denne ordningen gjelder for deg som er født i 1963 eller senere. Den nye ordningen skiller seg fra den gamle ved at den er en livsvarig påslagsordning i stedet for en tidligpensjonsordning slik den gamle AFPavtalen er.

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13–61 år (G er Folketrygdens grunnbeløp, som reguleres i mai hvert år).

AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse, og ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall (jf. levealdersjustering). Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.