Våre prioriteringer

Det skal bli enklere å ta gode strømvalg, reduseres energifattigdom og legge til rette for økt energisparing.

Strømmast mot lettskyet himmel.Foto
ForbrukerpolitikkStrøm

Gjøre det enkelt å ta gode strømvalg

Forbrukere har liten innsikt i strømmarkedet og eget forbruk. Dette benytter mange strømsalgselskaper seg av og dytter og lurer forbrukere til å inngå dyre og dårlige avtaler.

Forbrukerrådet har gjennom flere år arbeidet for at det skal bli enklere å gjøre gode valg i dette markedet, blant annet gjennom kontinuerlige forbedringer på sammenligningstjenesten av strømavtaler.
Forbrukerrådet vil fortsatt prioritere dette arbeidet høyt gjennom dialog og påvirkning av myndigheter, tilsyn og strømsalgselskapene.

ForbrukerpolitikkStrøm

Reservere seg mot telefon- og dørsalg

De dyreste og dårligste strømavtalene selges via dør- og telefonsalg. Gjennom aggressive salgsmetoder hvor informasjon fordreies eller tilbakeholdes, ender mange i dårlige avtaler. Undersøkelser Forbrukerrådet har fått gjennomført viser også at de fleste forbrukere ikke ønsker denne formen for oppsøkende salg.

Forbrukerrådet vil fremover arbeidet for at salg av strøm på døra eller over telefon begrenses, eller forsvinner helt. Det bør også være mulig å reservere seg for dørsalg på samme måte som det er mulig for telefonsalg.

ForbrukerpolitikkStrøm

Redusere energifattigdom

Mange forbrukere vil måtte spare inn på andre områder for å betale de økte strømkostnadene, mens andre vil slite med å dekke de økte utgiftene. Forbrukerrådet frykter vi vil få en økt andel energifattige som ikke vil klare å betjene strømregningen, og som vil vegre seg for å bruke tilstrekkelig med strøm til blant annet oppvarming av bolig.

Forbrukerrådet frykter for tilliten til det norske energimarkedet om forbrukerne over tid må betale så mye for strømmen. Det skaper mye usikkerhet og utrygghet å ikke vite hvor dyrt det blir å bruke strøm. Norge skal gjennom en krevende overgang til fornybarsamfunnet, noe som vil bli svært vanskelig om forbrukerne ikke har tillit til energimarkedet.

Strøm er et nødvendighetsgode. Redusert livskvalitet og vedvarende økonomiske problemer på grunn av høyere strømpriser er derfor et stort samfunnsproblem. Forbrukerrådet vil arbeide for at energifattigdom i Norge kartlegges ytterligere og kombineres med treffsikre tiltak for den utsatte gruppen, slik som utvidete strømstøtteordninger og at flere ENØK-tiltak får støtte.

ForbrukerpolitikkStrøm

Legge til rette for økt energisparing

Høye strømpriser og overgangen til fornybarsamfunnet forutsetter at vi bruker strømmen mer effektivt, samtidig som flere vil ønske å produsere mer strøm selv.

Forbrukerrådet vil arbeide for at lønnsomme ENØK-tiltak mer tilgjengelig for forbrukere, blant annet ved at støtten enten ENOVA eller Husbanken økes.