Hvem har ansvar for vedlikeholdet?

Huseier har hovedansvaret for vedlikeholdet av boligen, såfremt dere ikke har avtalt noe annet.

Hvem har ansvaret for vedlikehold av boligen?

Utleier har hovedansvaret for vedlikehold av boligen (husleieloven), hvis ikke noe annet er avtalt. Dersom for eksempel dører eller vindusruter skiftes ut, er dette utleiers ansvar.

Hvis utleier ikke overholder plikten til å vedlikeholde boligen, kan leietaker kreve avslag i husleien. Hvis det er snakk om større mangler, kan leietakeren si opp avtalen. 

Er ikke annet avtalt, er leietakeren forpliktet til å vedlikeholde følgende deler av boligen:

  • dørlåser
  • kraner
  • vannklosetter
  • elektriske kontakter og brytere
  • røykvarsler og brannslokkingsutstyr (nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og liknende)
  • varmtvannsbeholdere
  • inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen

Har huseier adgang til boligen?

Utleier kan ikke komme og gå som han vil. Leietakeren må likevel gi utleieren, i nødvendig utstrekning, adgang til boligen for tilsyn og vedlikehold.

Leietakeren har krav på å få beskjed i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider. Utleier kan altså ikke ta seg inn i boligen uten at leietaker vet dette.

Unntaket er nødssituasjoner hvor utleier uten forhåndsvarsel kan ta seg inn i leietakers bolig for å hindre skade på eiendommen. Eksempel på en slik situasjon er hvis en vannledning har sprunget lekk.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Klag først til utleier

Benytt gjerne Forbrukerrådets klagebrev hvis du ønsker å klage. Husk å ta vare på en kopi av brevet du sender til motparten.

2. Klag til Husleietvistutvalget

Hvis dere ikke kommer til enighet kan du ta saken videre til Husleietvistutvalget.