Forside > Klagebrev > Utleiers oppsigelse av leieavtale

KLAGEBREV TIL SELGER

Utleiers oppsigelse av leieavtale

Utleiers oppsigelse av leieavtale

Du må selv skrive ut brevet, signere det og sende det til motparten. Husk å ta vare på en kopi av brevet.

Utleiers oppsigelse av leieavtale

Det vises til vår avtale av
om leie av
. Det gis med dette melding om at leieavtalen sies opp. Oppsigelsestiden løper ut
, og boligen må være fraflyttet innen denne dato. Begrunnelsen er at
. Det opplyses om at du som leietaker kan protestere skriftlig på oppsigelsen til undertegnede innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Det opplyses videre om at dersom du ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen, taper du retten til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med husleieloven, jf § 9-8 første ledd annet punktum. Undertegnede kan i så fall begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c.

Brevet kan lastes ned i pdf-format. For å lese dette trenger du en pdf-leser (f.eks. Acrobat Reader som kan lastes ned gratis fra Adobe). Opplysninger du skriver i dette skjemaet sendes kryptert til Forbrukerrådet og blir ikke lagret, logget eller videreformidlet.