Merke

Ø-merket

Ø-merket er det offisielle norske økologimerket og gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket.

Økologisk landbruk er en driftsform hvor man bruker naturlige, fornybare ressurser. Husdyrgjødsel, belgvekster og fôrvekster bidrar til jordas fortsatte fruktbarhet.

I økologisk husdyrhold stilles det strengere krav til dyrevelferd: Dyrene skal ha mer plass, gis økologisk fôr og råvarene skal så langt det er mulig være lokalt produserte.

Økologisk produksjon styres etter fire prinsipper hvor helsen til kloden, dyr og mennesker, levende kretsløp, rettferdighet ovenfor fremtidige generasjoner, og varsomhet ovenfor miljøet og mennesker står sentralt.

Hvem godkjenner?

Debio er en ikke-statlig medlemsorganisasjon som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge, og at produkter som markedsføres med henvisning til den økologiske produksjonsmetoden, tilfredsstiller kravene i regelverket. Kontrollen omfatter alle virksomheter som produserer, bearbeider, lagrer og markedsfører økologiske produkter.

Hvem står bak?

Debio eier Ø-merket. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, men har delegert tilsynet til Debio. Debio utfører også kontroll og sertifisering for områder som ikke er regulert av økologiforskriften, som Serveringsmerket i gull, sølv og bronse for serveringsbedrifter og for matvarehandelen for å vise fram andel av økologiske varer. Debio står også bak merkeordningene Grasbasert og Bærekraftig villfanget.

Åpenhet og kostnader:

II Norge er økologisk matproduksjon regulert av Økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Detaljene i regelverket ligger i økologiforskriften, mens en sammenfatning av regelverket finnes i veilederen. For å kunne markedsføre økologiske produkter og bruke Ø-merket må man søke om godkjenning fra Debio. Alle virksomheter som er omfattet av kontrollordningen betaler årlige statlige gebyr.

Les mer om Debio

Logo Debio ø-merke.Foto