Side

Om Forbrukerrådets kvalitative sykehjemsundersøkelse

Målet med studien var å la de eldres stemme bli hørt, og å prøve å forstå hvordan sykehjem best kan tilrettelegge for å bidra positivt til beboernes appetitt, helse og opplevelse av trivsel.

Andre tema som er viktige for beboernes trivsel ved sykehjemmene, og som rapporten peker på: trygghet, ensomhet og depresjon, fellesskapsfølelse med andre beboere, medisinering, aktiviteter og personlig pleie og stell.

Mer om metoden:

En kvalitativ undersøkelse som er utført i dette tilfelle, er en vanlig forskningsmetode når man ønsker å finne caser og gå i dybden på problemstillinger. Forbrukerrådet har gjennomført en feltstudie med observasjoner og intervjuer – en type kvalitativ undersøkelse som foregår i naturlige omgivelser og sosiale kontekster. Studien utforsker hvor viktig måltidene og atmosfæren rundt måltidene er for beboere ved sykehjem, og deres opplevelse av helse og trivsel. Vi besøkte fire sykehjem i Oslo kommune og snakket med beboerne, ledelsen og de ansatte om betydningen av mat og måltider. Målet med studien er ikke at den skal være representativ, men å gå i dybden og la de eldres stemme bli hørt og prøve å forstå hvordan sykehjem best kan tilrettelegge for å bidra positivt til beboernes appetitt, helse og opplevelse av trivsel. Tanken er at virkeligheten må erfares – være der det skjer, når det skjer, og at beboerne får uttale seg på egne vegne.

Utvalg av sykehjem:

Sykehjemmene som deltok i prosjektet, var tilfeldig rekruttert via en e-post med forespørsel om deltakelse til et større antall sykehjem i kommunen. Alle sykehjemmene, ledelse, ansatte og beboere som deltok i undersøkelsen, har blitt anonymisert i denne rapporten. Forbrukerrådets representant tilbrakte en dag på hvert sykehjem og spiste frokost og lunsj sammen med beboerne. Som regel fikk vi anledning til å besøke flere avdelinger ved samme sykehjem.

Offentlig/privat:

Vi besøkte tre offentlige og ett privat sykehjem. Ved det private sykehjemmet hadde de gjort mange gode tiltak mht. trivsel ved måltider, for eksempel levende musikk til frokosten, det var et piano i alle rom der mat ble servert, og høner i bakgården, men vi fant også positive tiltak ved offentlige sykehjem.

Storkjøkken:

Alle sykehjemmene vi gjorde feltarbeid på, får middag levert fra storkjøkken, som mange sykehjem i Oslo kommune. Kvaliteten på middagene vil derfor være noenlunde den samme. Hvor stor vekt det legges på å skape en god atmosfære rundt måltidene, varierer derimot i stor grad fra sykehjem til sykehjem. Vi observerte stor variasjon mellom sykehjemmene vi besøkte, i hvor oppmerksomme de var på å skape trivsel rundt måltidene.

Abonner på vårt nyhetsvarsel