Fra staten

Alderspensjon fra folketrygden er pensjon fra staten og vil utgjøre størstedelen av samlet pensjon for folk flest.

Opptjening av alderspensjon

Du tjener opp alderspensjon i folketrygden ut fra den inntekten som står i skattemeldingen. Denne inntekten kalles for pensjonsgivende inntekt. Det som teller med er lønn og næringsinntekt, men også det som kommer i stedet for lønn og næringsinntekt. Dette gjelder sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, avtjening av verneplikt, fødselspenger og uføretrygd. Du tjener ikke opp alderspensjon i folketrygden av finansinntekter som leieinntekter, renteinntekter eller aksjeutbytte.

Du kan også tjene opp alderspensjon i folketrygden ved å være hjemme med barn under skolepliktig alder (0-5 år). Denne regelen gjelder i den gamle opptjeningsmodellen fra 1992. I alderspensjon beregnet etter nye regler får man godskrevet omsorgsopptjening for barn også for årene før 1992.  De som er hjemme med små barn, vil i dag få en pensjonsopptjening som er like stor som om de hadde vært ute i arbeidslivet og hatt en lønn på 4,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Å være hjemme med små barn gir altså like mye pensjonsopptjening i folketrygden som å arbeide ute og tjene ca. 530 000 kroner (4,5 G). 

Uttak av alderspensjon

De fleste kan ta ut folketrygd fra de er 62 år. For å kunne ta ut pensjon før 67 år, er det imidlertid et krav at du har tjent opp en årlig alderspensjon som minimum tilsvarer folketrygdens minstepensjon. Dersom du har arbeidet hjemme eller deltid, er det ikke sikkert at du har tjent opp nok folketrygd til å kunne ta ut pensjon før du fyller 67 år.

Når du tar ut alderspensjon fra folketrygden, fordeles din opptjente pensjon (pensjonsbeholdningen) på det antall år som staten forventer at du og ditt årskull har igjen å leve, fra det tidspunktet du tar ut pensjonen. Begynner du å ta ut alderspensjonen tidlig, blir årlig pensjon lavere enn om du tar den ut sent. Den årlige utbetalte alderspensjonen fra folketrygden blir derfor høyere jo senere du starter utbetalingen. Den totale pensjonsutbetalingen, sett over alle dine år som pensjonist, vil imidlertid være omtrent den samme ved tidlig og sent uttak av alderspensjon.

Alderspensjon fra folketrygden utbetales så lenge du lever.

Hvor mye kan du regne med å få i alderspensjon fra folketrygden? Logg inn hos NAV og sjekk dine prognoser for alderspensjon, og se hvordan denne vil endre seg ved tidlig og sent uttak.