Hva er IPS? Og hvor fordelaktig er det?

Mange jublet da individuell pensjonssparing (IPS) fikk nye skatteregler i 2017. Men hva er egentlig IPS? Og hvor fordelaktig er egentlig denne ordningen for deg som vil spare til pensjon?

IPS

IPS gir deg rett til utsatt skatt på et beløp tilsvarende det du sparer i ordningen hvert år. For å få utsatt skatt for inntektsåret 2024 må innbetalingen gjøres i god tid før 31. desember 2024.

IPS-ordningen vil passe godt for deg som har inntekt som IPS-innskuddet kan komme til fradrag i, men bare for de sparepengene du er trygg på at du ikke vil trenge før du er 62 år; når utbetalingene kan begynne. De må for øvrig gå helt til du er minst 80 år. Og IPS passer ekstra godt for deg som betaler formueskatt.

Har du kredittkortgjeld, annen type usikret forbruksgjeld, eller boliglån med høy rente, bør disse nedbetales før du investerer i produkter som er egnet for sparing til pensjon. Dette gjelder helt uavhengig av om du vil benytte deg av IPS-ordningen.

Velg alltid et selskap med lave gebyrer når du skal spare til pensjon. Indeksfond har gjennomgående lavere gebyrer enn aktivt forvaltede fond. Velg derfor et selskap som tilbyr indeksfond. Ikke glem at lavere gebyrer gir deg mer i pensjon.

Hva er egentlig IPS?

I 2017 ble skattereglene for IPS-ordningen endret og lansert som en «ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon». I det ligger det at myndighetene lokker med økonomiske insentiver for at du skal ta et større ansvar for sparing til egen pensjon, som skal komme i tillegg til pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Du får økonomiske fordeler i dag, mot at du binder opp innskudd fram til pensjonsalderen. Du kan selv velge fond og spareprofiler for pensjonssparingen.

Den vesentlige endringen som ble gjort i IPS-ordningen i 2017 er knyttet til beskatning ved uttak fra ordningen. Uttak fra IPS beskattes nå mildere enn i den gamle ordningen. Uttak fra IPS beskattes nemlig som alminnelig inntekt (22%). I den gamle IPS-ordningen fra 2008 blir uttak regnet som pensjonsinntekt, noe som betyr at skatten ofte blir opp mot 40% når pengene tas ut.

OBS: Fra og med inntektsåret 2022 vil maksimalt årlig sparebeløp i ordningen være kr 15.000,-. Maksimalt sparebeløp vedtas årlig av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.

Mens den gamle IPS-ordningen kan avsluttes ved 77 år (hvis utbetalingene begynner mellom 62 og 67 år), så må den nye IPS-ordningen fra 2017 også utbetales over minimum 10 år, men kan tidligst avsluttes når du er 80 år. Det betyr at raskeste utbetalingsplan for pensjon fra IPS nå er over 18 år, fra du er 62 til 80 år.

Dersom den årlige utbetalingen blir mindre enn ca. 20 % av G (folketrygdens grunnbeløp), kan det antall år pensjonen skal utbetales over reduseres, slik at den årlige utbetaling blir ca. 20 % av G.

Utsatt skatt

Med symmetri i skattesatsene ved sparing og uttak, skal verdien av fradraget du får i dag, det vil si 22% av innskuddet i 2024, tilsvare skatten som skal betales ved uttak av innskuddet i form av pensjon senere. For eksempel vil et innskudd på kr 15.000,- gi utsatt skatt på kr 3.300,-.

Skattereduksjonen du oppnår er altså ikke til odel og eie, noe man fort kan få inntrykk av gjennom enkelte selskapers markedsføring av produktet. Den reduserte skatten er i virkeligheten utsatt skatt. Utsatt skatt er riktignok en fordel for deg som forbruker, og kan ses på som et rentefritt lån.

Isolert sett er det flott med et rentefritt lån, men også rentefrie lån må betales tilbake. Tilbakebetalingen gjøres over skatteseddelen når pengene tas ut av ordningen igjen, tidligst fra du fyller 62 år. Da skal det nemlig betales skatt av både det opprinnelige innskuddet, og av den avkastningen som har kommet til underveis. Hvor gunstig IPS-ordningen er for deg, vil derfor avhenge av hvordan du disponerer den utsatte skatten; altså det rentefrie lånet, om du vil.

Velg et globalt indeksfond for langsiktig sparing!

Et rentefritt lån er i utgangspunktet et gode som kan passe for de fleste, men det forutsetter at du ellers har anledning til å sette til side penger i dag (inntil kr 15.000,- per år), og ikke minst at du er komfortabel med at disse sparepengene låses fast i ordningen. Betaler du formueskatt, vil sparing i IPS gi deg en ytterligere skattefordel fordi sparesaldo i IPS er unntatt fra formueskatt.

For å oppnå den beste risikojusterte avkastningen på langsiktig sparing, vil som regel et globalt indeksfond være å foretrekke. Dette gjelder både innenfor og utenfor IPS-ordningen.

På Gebyrsjekken finner du oversikt over selskaper som tilbyr IPS og hvilke gebyrer selskapene tar. Der kan du også lese mer om risikoklasser og spareprofiler.

Ikke BSU for voksne

Skattereduksjonen du oppnår er altså ikke til odel og eie, noe man fort kan få inntrykk av gjennom selskapenes markedsføring av produktet. Den reduserte skatten er i virkeligheten utsatt skatt.