Pensjon fra tidligere arbeidsgiver

Når du slutter i en jobb får du som hovedregel med deg pesjonsopptjeningen fra tiden du var ansatt.

For deg som har jobbet i privat sektor

Hva slags type pensjon du får avhenger av hvilken type pensjonsordning du har hatt på arbeidsplassen din.

Innskuddspensjon:

Når du slutter i en jobb der det var innskuddspensjon, får du med deg den opptjente pensjonen i et pensjonskapitalbevis. Alle ansatte som har fylt 13 år skal være med i pensjonsordningen. Det er ikke krav til stillingsstørrelse eller lengde på ansettelsesforholdet. Det er ditt ansvar å følge opp pensjonen fra tidligere arbeidsforhold. Det gjør du ved å velge hvem som skal forvalte pensjonskapitalbeviset ditt, og ved å slå sammen pensjonskapitalbevis dersom du har flere. Når du slår bevisene sammen blir gebyrene lavere, og din pensjon blir høyere. Bruk Forbrukerrådets sammenligningsverktøy for å finne den pensjonstilbyderen som har lavest gebyr og best vilkår:

For en oversikt over dine opptjente pensjonsrettigheter (pensjonskapitalbevis mv.) fra tidligere jobber i privat sektor bør du logge på Norsk Pensjon.

Nesten 2 millioner nordmenn har nå fått sin egen pensjonskonto, hvor pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere jobber samles på et sted. Ordningen gjelder for ansatte i private bedrifter som har innskuddspensjon.  Pensjonsopptjeningen samles i utgangspunktet automatisk hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, men det er du som bestemmer hvilket selskap som skal ta vare på pensjonsopptjeningen fra både nåværende og tidligere arbeidsgivere. 

Ytelsespensjon:

Når du slutter i en jobb der det var ytelsespensjon, får du med deg opptjent pensjon i en fripolise, forutsatt at du har vært ansatt i minst 12 måneder. Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere som har fylt 13 år. Fripoliser gir garanterte pensjonsytelser. Pensjonen er basert på en garantert årlig avkastning som normalt ligger på ca. 3,5%.

Enkelte selskaper tilbyr sine kunder å gå over til «fritt investeringsvalg» på sine fripoliser. Da kan du selv velge spareprofil for din fripolise, men samtidig må du gi fra deg den garanterte avkastningen. Et slikt valg krever nøye overveielser i hvert enkelt tilfelle. 

Ulike fripoliser

  • Fripoliser med garantert avkastning kan ikke flyttes til et annet selskap.
  • Fripoliser med fritt investeringsvalg kan flyttes og slås sammen - akkurat som pensjonskapitalbevis.

Hybridpensjon:

Når du slutter i en jobb der det var hybridpensjon, får du med deg opptjent pensjon i et pensjonsbevis, forutsatt at du har vært ansatt i minst 12 måneder. Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere som har fylt 13 år. Den videre utviklingen av denne pensjonen avhenger av hvilken avkastning pensjonskapitalen har, og hvilke garantier som eventuelt ligger i avtalen.

Pensjonsbevis kan være vanskelige å flytte. Det er foreløpig få selskaper som tilbyr hybridpensjon.

For deg som har jobbet i offentlig sektor

Når du slutter hos en arbeidsgiver i offentlig sektor, får du godskrevet arbeidsforholdet som opptjening til offentlig tjenestepensjon. Det kalles oppsatt pensjonsrett. Din rett til pensjon fra tidligere arbeidsforhold i offentlig sektor (oppsatt pensjon) er avhengig av når du er født.

For deg født i 1962 eller tidligere:

Forutsetningen for å få en oppsatt pensjonsrett fra den gamle ordningen er at du har vært innmeldt i offentlig tjenestepensjon i minimum tre år. Du må ha 30 års opptjening i pensjonsordningen for å få full pensjon. Hvis du slutter – uten å gå over på pensjon – før du er 67 år, forlenges opptjeningstiden til inntil 40 år. Dersom du slutter i offentlig sektor før uttak av pensjon, taper du altså en del av tjenestepensjonen i gammel ordning. 

Oppsatt pensjon kan tas ut fra 67 år for deg som er født i 1962 eller tidligere.

Når du blir 67 år, legges all tjenestetid i offentlig sektor sammen. Du får pensjon på basis av samlet opptjeningstid i stat og kommuner. Oppsatt alderspensjon kan ikke tas ut alene. Det er et krav at du samtidig tar ut folketrygd. Du må altså søke om alderspensjon fra folketrygden for å få oppsatt alderspensjon fra tidligere medlemskap i offentlig tjenestepensjon. Unntak gjelder for særalderspensjon (alderspensjon før 67 år).

For deg født etter 1963:

Fra tiden du har vært ansatt etter 1. januar 2020 (ny ordning) gjelder følgende:

Forutsetningen for å få en oppsatt pensjonsrett er at du har vært innmeldt i offentlig tjenestepensjon i minimum ett år, og at du arbeidet i minimum 20 prosents stilling (kravet om 20 prosents stilling gjelder ikke alle arbeidsgivere i kommunal sektor). Pensjonen beregnes etter reglene i den ny offentlig tjenestepensjon (påslagspensjon).

Fra tiden du var ansatt før 1. januar 2020 (gammel ordning) gjelder følgende:

Forutsetningen for å få en oppsatt pensjonsrett fra tjenestetid før 1.1.2020 er i utgangspunktet at du har vært innmeldt i offentlig tjenestepensjon i minimum tre år, og at du arbeidet i minimum 20 prosents stilling (kravet om 20 prosents stilling gjelder ikke alle arbeidsgivere i kommunal sektor). Pensjonen beregnes etter reglene i gammel offentlig tjenestepensjon (ytelsespensjon).

Oppsatt pensjon kan tas ut fra 62 år for deg som er født i 1963 eller senere.

Oppsatt alderspensjon kan ikke tas ut alene. Det er et krav at du samtidig tar ut folketrygd. Du må altså søke om alderspensjon fra folketrygden for å få oppsatt alderspensjon fra tidligere medlemskap i offentlig tjenestepensjon.

Oppsatt pensjonsrett i statlig sektor håndteres av Statens pensjonskasse, og for kommunal sektor er det KLP. Følg lenkene under for å logge deg inn og få din oversikt: