Våre prioriteringer

Bedre kundeservice, sikre passasjerrettighetene, trygge kjøp av nullutslippsbiler og øke forbrukerkunnskap hos unge.

Barn blir dratt mens de sitter på koffert.Foto
ForbrukerpolitikkForbrukerrettigheter

Du skal få rett når du har rett

Omtrent 40 prosent av norske forbrukere har i løpet av det siste året vært misfornøyd med en vare eller tjeneste de har kjøpt. Blant dem som er misfornøyde, er det omtrent 80 prosent som har klaget til selger, produsent eller tjenesteyter.

Tilgangen på god og tilgjengelig kundeservice er avgjørende for å sikre at forbrukerne får det de har krav på. Det hjelper ikke å ha blant verdens beste forbrukervern, dersom de næringsdrivende verken gir deg mulighet til å kontakte dem eller kjenner regelverket når du først kommer i kontakt.

Forbrukerrådet prioriterer å sikre tilgang på god og dekkende kundeservice hos bransjene i året som kommer, og vil jobbe aktivt for å sikre at dette skjer.

ForbrukerpolitikkForbrukerrettigheter

Sikre forbrukernes rettigheter ved reise

De siste årene har vi gått fra askefast til streikefast, via konkursfast og koronafast. Reiselivet er satt på prøve, og i møte med grønn omstilling er det stilt enda strengere krav til aktørene.

For å klare de strenge kravene til grønn omstilling som reiselivet møter, er reiselivet også avhengig av at folk reiser. Gode, dekkende og virkningsfulle rettigheter er avgjørende for å sikre at tillitten til forbrukerne styrkes etter refusjonsproblemer etter koronapandemien.

Nye problemstillinger viser seg, med formidlere som ikke omfattes av de samme reglene som operatørene, lufthavner der forsinkelser i sentrale tjenester som sikkerhets- og passkontroll fører til at folk mister flyet sitt og forskjellige rettigheter avhengig av hvilket transportmiddel du bruker.

Forbrukerrådet prioriterer reiselivet, og jobber sammen med vår europeiske medlemsorganisasjon BEUC for å sikre best mulig rammeforutsetninger for de reisende.

ForbrukerpolitikkForbrukerrettigheter

Trygge kjøp av nullutslippsbiler

Norge er et forbilde når det gjelder å fase inn elektriske biler, og i 2022 var markedsandelen for nye nullutslippsbiler nesten 80 prosent.

Mange av bilmodellene norske forbrukere flokker til kommer i sin første generasjon på det norske markedet, noe som øker sjansen for barnesykdommer. Uhell og skadereparasjoner har utfordringer knyttet til reservedelstilgang, noe som ofte kan bety lang ventetid for helt kurante reparasjoner.

Flere produsenter har begynt i det små med bilsalg gjennom agentmodellen, der selgerne ute i distriktene ikke lenger selger for egen regning og risiko. Lovverket som regulerer agentavtaler er fra 90-tallet, og Forbrukerrådet følger med på om har behov for modernisering.

Forbrukerrådet prioriterer bilmarkedet, siden overgangen til nullutslippsbiler forutsetter at rettighetene forbandet med disse bilene er gode og dekkende, samt at nye aktører på markedet må respektere de rettighetene vi har.

ForbrukerpolitikkForbrukerrettigheter

Smarte unge forbrukere

Ungdommer og unge voksne kjøper og selger som aldri før, noe som også krever en økt bevisstgjøring om de reglene som finnes.

Forbrukerrådet fokuserer særlig på barn, ungdom og unge forbrukere. Vi har et samarbeid med Ungt Entreprenørskap, der vi er med på utformingen av materiell til opplæringsprogrammene i økonomi både for ungdom og videregående skole.

Digitale spill er en hobby mange har. Tre av fire 9-18-åringer spiller dataspill i en eller annen form, og over seks av ti av disse har brukt penger i spill. Mange spillselskaper bruker snedige virkemidler for å lokke både barn og voksne til å bruke stadig mer penger i spillenes virtuelle butikker. Dette viser en sårbarhet som blir særlig fremtredende når markedsføringen rettes mot de yngre barna.

Forbrukerrådet kommer fortsatt til å prioritere opplæring av barn og unge i grunnleggende rettigheter, samt påse at markedet for digitale spill ikke blir feller for barn og unge.

ForbrukerpolitikkForbrukerrettigheter

Sikre rettighetene ved konkrete forbrukerutfordringer

Forbrukerrådet mottar rundt 50 000 henvendelser fra enkeltforbrukere hvert år. Mange av henvendelsene er spørsmål om råd, men vi får også en god del tips. Både rådene og tipsene gir oss omfattende innsikt i det problemene som rører seg i bransjen.

Der vi oppdager eller mistenker at grunnleggende forbrukerrettigheter er under press, tar vi kontakt med aktøren, bransjeorganisasjonen eller relevant tilsynsmyndighet – alt avhengig av hvordan saken ser ut.

Målsetningen er enkel, nemlig å sikre at selskapene etterlever regelverket. Noen ganger trengs det kun en kort påminnelse, andre ganger identifiserer vi brudd på regelverket som forutsetter at en tilsynsmyndighet varsles.