Misfornøyd med bilkjøp?

Her kan du se dine rettigheter når du er misfornøyd med kjøpt bil. Samme regler gjelder også ved kjøp av campingvogn, motorsykkel eller båt.

Hva skal til for at du kan klage?

Har bilen en feil eller en mangel?

Før du kan klage, må du få klarlagt om bilen har en mangel. Bilen har en mangel hvis den ikke er i den stand som dere har avtalt. Hvis dere ikke har avtalt noe spesielt, skal bilen være slik man normalt kan regne med ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og liknende. Som kjøper kan du altså ikke forvente det samme av en brukt bil, som av en ny bil.

Hva regnes som en mangel?

Det regnes i utgangspunktet en mangel hvis feilen eller det som har oppstått ikke skyldes:

  • Normal slitasje
  • Skade du selv har påført bilen
  • Ytre påvirkninger, som for eksempel startvansker i svært kaldt vær

Enkelt kan man si at jo eldre bilen er, jo billigere den er, og jo lenger den er kjørt, desto mindre kan du forvente av den. Du kan heller ikke klage på noe du kjente, eller måtte kjenne til, da du kjøpte bilen. Synlige mangler vil være din risiko som kjøper. Derfor er det viktig å sjekke bilen nøye før du kjøper.

Det skal dessuten mer til for å nå fram med en klage når bilen er kjøpt hos en privatperson, enn hos en forhandler

«Som den er»

Det hender at selger tar forbehold om at bilen selges «som den er» eller liknende. Dette fritar uansett ikke selger for alt ansvar. Du kan ha et krav mot selger dersom:

Eksempler på ting som utløser krav mot selger:

  • Selger har holdt tilbake opplysninger, og det antas å ha innvirket på kjøpet
  • Selger har gitt feil opplysninger og det antas å ha innvirket på kjøpet
  • Bilen er i dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra det du fikk opplyst om pris, alder og kilometerstand. Har du kjøpt bilen hos privatperson må den være i vesentlig dårligere stand.

Uten reklamasjonsrett

Noen ganger ønsker en privatperson å selge bilen uten reklamasjonsrett. I kontrakten står det gjerne at «kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjøpsloven § 19», eller liknende. En slik fraskrivelse medfører som hovedregel at selgeren ikke er ansvarlig for feil og mangler ved bilen. Du kan likevel ha et krav mot selgeren dersom du beviser at:

  • selgeren har holdt tilbake opplysninger om vesentlige forhold ved bilen
  • selgeren har gitt bevisst uriktige opplysninger om bilen

Selgeren kan ikke bruke en slik fraskrivelse hvis han er en næringsdrivende forhandler.

Sakkyndig vurdering

Hvis du mener bilen er i dårligere stand enn det du kunne forvente, kan det være lurt å få en sakkyndig vurdering. En slik vurdering gjøres av en fagperson, som kan si noe om hvorvidt det foreligger en feil, hva som er årsak til feilen, og hva en reparasjon vil koste.

Det er viktig at den du bruker som sakkyndig er nøytral, og ikke har andre økonomiske interesser i saken ut over å skrive vurderingen. Du må selv betale for en sakkyndig rapport, men du kan kreve å få utgiften refundert i ettertid hvis du vinner saken.

Hvor lenge etter kjøpet kan du klage?

To års klagerett når bilen er kjøpt av privatperson

Har du kjøpt bil av en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Da har du en reklamasjonsrett på to år. Det er i tillegg et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget, mangelen.

OBS! Dersom bilen er solgt av en profesjonell bilformidler for en privatperson, kan du velge hvilken av partene du vil klage til. Mellommannen vil imidlertid ikke dele ansvaret dersom han har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at han kun opptrer som mellommann, og at han ikke skal være ansvarlig med selger.

Fem års klagerett når bilen er kjøpt av forhandler

Har du kjøpt bil av en forhandler, gir forbrukerkjøpsloven deg en klagefrist på fem år . Det betyr at du normalt ikke kan klage på feil og mangler som viser seg mer enn fem år etter at du overtok bilen. Unntak er hvis selger i en garantiavtale har påtatt seg ansvar i en lengre periode, eller han har opptrådt uredelig eller grovt uaktsomt.

Hvis du mener at bilen har en mangel som selger er ansvarlig for, må du ta dette opp med selger innen rimelig tid. Hvis du klager for sent, kan du miste kravet ditt. Det vil være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og selger være tjent med en rask reaksjon.

Hva kan du kreve?

Reparasjon

Du må først akseptere at selgeren forsøker å rette opp feilen eller mangelen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten kostnader eller vesentlig ulempe for deg. Selger kan gjøre to forsøk på å rette samme mangel, og enda flere dersom det er særlige grunner som gjør det rimelig. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak.

Når selger tilbyr å rette, kan du ikke motsette deg det uten rimelig grunn. Dersom reparasjonen tar lengre tid enn en uke, vil du som utgangspunkt ha krav på å få låne en bil fra selger. Dette gjelder ikke når du har kjøpt bil hos en privatperson.

Prisavslag

Hvis ikke mangelen rettes, selger foretar omlevering, eller dette ikke gjøres innen rimelig tid eller er til vesentlig ulempe for deg, kan du kreve prisavslag. Prisavslaget skal normalt tilsvare reduksjonen i bilens verdi. Er bilen verd 25 prosent mindre med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 25 prosent av kjøpesummen. I særlige tilfeller kan prisavslaget i stedet settes til hva det vil koste å få bilen i mangelfri stand.

Heve kjøpet

Hvis mangelen ikke er uvesentlig, kan du i stedet for prisavslag kreve å heve kjøpet. Husk at selger normalt har to retteforsøk for samme mangel.

Ny, tilsvarende bil

Du kan som et alternativ til retting, kreve en ny, tilsvarende bil (omlevering), men du har ikke krav på dette hvis det vil påføre selger urimelige kostnader. Det vil som regel være tilfelle ved kjøp av bil og andre kjøretøyer. Selger kan som et alternativ til retting, tilby omlevering. Det er sjelden aktuelt, ettersom du da kan kreve en helt ny bil, og selger ikke har rett til kompensasjon for bruken eller nytten du har hatt av bilen.

Ved kjøp av brukte biler er omlevering også mindre aktuelt, fordi det er vanskelig å skaffe en tilsvarende bil. Omlevering er også sjeldent aktuelt når selger er privatperson.

Erstatning

Har du hatt utgifter som følge av at bilen har vært mangelfull, kan du ha rett til å få nødvendige utgifter erstattet. Husk å ta vare på kvitteringer, slik at du kan dokumentere utgiftene.

Avbestilling

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å avbestille et bilkjøp så lenge det skjer før leveringen. I slike tilfeller kan ikke selger fastholde kjøpet og kreve betaling. Dersom dere ikke har avtalt et avbestillingsgebyr, kan selger kreve erstatning for tap som følger av avbestillingen. Denne erstatningen kan bli høy, ettersom selger blant annet kan kreve erstatning for tapt fortjeneste. Avbestillingen er dermed ikke en billig måte å komme seg ut av avtalen på.

OBS! Ved kjøp fra privatperson har du som hovedregel ingen rett til å avbestille.

Hvordan går du frem for å klage?

1. Klag til selger

Mener du at bilen har en mangel, og er selger uenig når du sier ifra? Da bør du raskt sende en skriftlig klage til selgeren. Bruk gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

Ta saken til mekling

Hvis selgeren avviser klagen din og du er uenig i avvisningen, eller du ikke får svar innen svarfristen du har satt, kan du ta saken til Forbrukertilsynet.