Parkeringsbot

Sjekk når det kan nytte å klage på boten, og hvordan du går frem.

Når nytter det å klage på parkeringsboten?

Eksempler på situasjoner som kan utløse klagemulighet:

Du kan klage til selskapet dersom du mener det er brudd på parkeringsforskriften. Her står det blant annet at:

  • Du skal betale umiddelbart etter at du har parkert, men du skal likevel få en rimelig frist til å betale parkeringsavgiften
  • Du skal, med normal oppmerksomhet, kunne forstå hvilke regler som gjelder for parkering ut fra skilting og oppmerking.
  • Parkeringsselskapet skal forsøke å varsle deg før de tauer bort bilen, slik at du gis en sjanse til å flytte den.
  • Parkeringsselskapene har ikke anledning til å holde tilbake bilen inntil parkeringsboten eller fjerningskostnadene er betalt.
  • Parkeringsselskapet skal frafalle ilagt parkeringsbot dersom det er særlige grunner til at avgift ikke er betalt, for eksempel at fører har fått et akutt illebefinnende.

Du finner mer informasjon hos Parkeringsklagenemnda.

Når nytter det ikke å klage?

Noen sakstyper har Parkeringsklagenemnda avgjort at det åpenbart ikke kan gis medhold i. Disse sakstypene er det altså nytteløst å klage over.

Ikke synlig billett / parkeringstillatelse

Det nytter ikke å klage på parkeringsboten hvis billetten eller parkeringstillatelsen ikke lå godt synlig i frontruten. Har billetten/tillatelsen falt ned på gulvet, nytter det ikke å dokumentere betalingen/at en har tillatelse i ettertid.

Rimelig frist

En misforståelse som har vært vanlig, er at alle har tre minutter på seg før kontrollsanksjon kan ilegges. Dette er ikke korrekt. Du skal betale med en gang, men du får likevel en rimelig frist til å betale og sette deg inn i parkeringsvilkårene. Denne fristen kan således variere fra noen sekunder til noen minutter, avhengig av avstanden til automat, førers førlighet og liknende.

Skjev parkering / utenfor oppmerket felt

Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt, eller har parkert med ett hjul utenfor feltet/inn i neste felt. Dette gjelder selv om årsaken til at du parkerer feil er at de andre bilene på rekka har slurvet med sin parkering.

Utløpt billett - overskridelse av maks p-tid

Etter parkeringsforskiften kan det ilegges sanksjon tidligst 5 minutter etter utløpt parkeringstid. Klager som begrunnes med at du finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon etter disse 5 minuttene er gått fordi du kun var noen minutter for sen etter disse, gis ikke medhold.

Tastefeil /elektronisk registering

Du når ikke frem med klage hvis du selv har tastet inn informasjonen ved registrering eller betaling, og har fått mulighet til å sjekke at denne stemmer, for eksempel ved kvittering eller annen bekreftelse.

Du finner mer informasjon om nytteløse klager på Parkeringklagenemndas hjemmesider.

Hvordan går du frem for å klage?

1.Klag til parkeringsselskapet

Hvis du er uenig i boten, må du først klage skriftlig til parkeringsselskapet. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

2. Klag til Parkeringsklagenemnda

Hvis du ikke blir enig med parkeringsselskapet, kan du klage til Parkeringsklagenemnda.