Misfornøyd med reparasjon av bil?

Her finner du ut hva du kan kreve hvis du er misfornøyd med verkstedet, og hvordan du går frem for å klage.

Har du grunnlag for å klage?

Når reparasjonen er mangelfull

Du kan klage dersom reparasjonen er mangelfull. Du kan klage på reparasjon eller service i flere tilfeller.

Eksempler på når du kan klage på reparasjon eller service:

  • Arbeidet ikke er fagmessig utført, f.eks. at registerreima ikke monteres riktig og derfor ryker kort tid etter verkstedbesøket
  • Verkstedet har gitt deg dårlig veiledning, eksempelvis om de har rådet deg til å utføre unødvendige reparasjoner
  • Det er brukt deler av dårlig kvalitet
  • Reparasjonen/servicen er i strid med offentlige sikkerhetskrav, et eksempel er dersom det er brukt deler som ikke er godkjent på din bil
  • Verkstedet ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid. Har du bestilt kun oljeskift, og det viser seg i ettertid at også oljefilter burde vært skiftet, vil dette være å betrakte som nødvendig tilleggsarbeid
  • Tjenesten ikke svarer til det verkstedet har opplyst om egenskaper eller hensikt, og det kan antas at det har virket inn på avtalen.

Når du må tilbake på grunn av at feil del er reparert

I enkelte tilfeller fører ikke tjenesten til ønsket resultat, eksempelvis fordi det blir skiftet feil del. Dersom bilen må inn på nytt for å skifte til riktig del, er du ikke forpliktet til å betale for begge verkstedsbesøkene, hvis første reparasjon ikke var fagmessig utført. I slike tilfeller skal du kun betale det beløpet du ville betalt dersom riktig del ble skiftet ved første besøk.

Hva kan du kreve når reparasjonen er mangelfull?

Verkstedet må rette feilen

Du kan kreve at verkstedet retter mangler ved tjenesten når det kan skje uten kostnad eller ulempe for deg. Rettingen skal skje innen rimelig tid og for verkstedets regning, dette står i håndverkertjenesteloven.

Hvis verkstedet for eksempel bruker deler av dårlig kvalitet, kan du kreve at de retter mangelen ved å bytte ut delene. Hvis verkstedet har gjort en dårlig jobb som ikke holder mål, kan du kreve dette utbedret kostnadsfritt.

Hvis det er tvil om arbeidets kvalitet, kan du undersøke bilen hos et nøytralt autorisert verksted, for å kunne dokumentere at det er en mangel. Selv om verkstedet har gjort feil første gangen, har de rett til å forsøke å rette feilen. Du kan derfor ikke kreve prisavslag eller heving dersom verkstedet tilbyr å gjøre reparasjonen på nytt. Du kan bare motsette deg dette dersom et nytt verkstedbesøk er til vesentlig ulempe for deg, eller at du ellers har særlige grunner til å motsette deg at verkstedet forsøker å utbedre. Det vil sjelden være en god nok grunn at du har mistet tillit til verkstedet etter at de har gjort feil en gang.

Prisavslag

Dersom verkstedet ikke retter mangelen innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene med å få den rettet. Hvis mangelen er ubetydelig og prisen for å rette blir urimelig høy, kan det være at prisavslaget blir satt lavere enn reparasjonskostnadene.

Heving av avtalen

I stedet for prisavslag kan du heve hele avtalen, hvis formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet. Det kan være i tilfeller hvor arbeidet ikke er fagmessig utført, og resultatet er at reparasjonen er uten verdi fordi den ikke har løst det opprinnelige problemet ved bilen. Dette gjelder hvis verkstedet ikke har rett til å foreta flere forsøk på å rette opp feilen.

Hvis du hever avtalen, har ikke tjenesteyter krav på betaling, men du skal levere tilbake delene hvis det er mulig. Hvis ikke alt kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve et rimelig vederlag for delene. Hvis avtalen heves bare for en del som står igjen, har tjenesteyteren krav på betaling for hele tjenesten, minus det det normalt koster å få utført resten av arbeidet.

Erstatning

Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du blir påført som følge av en mangel. Tjenesteyteren vil ikke være ansvarlig hvis tapet skyldes forhold utenfor hans kontroll. Tjenesteyteren kan også bli ansvarlig for å dekke ditt økonomiske tap hvis han gjør skader på andre deler enn den som skal repareres, eller han påfører andre skader på bilen.

Dersom verkstedet ikke retter mangelen, kan du få et annet verksted til å rette feilen(e), og kreve kostnadene dekket av det opprinnelige verkstedet. Vi anbefaler at du sender et skriftlig varsel om at annet verksted vil bli benyttet, dersom verkstedet ikke retter mangelen. Hvis de nekter å dekke kostnadene til annet verksted, må du selv dekke regningen i første omgang. Deretter kan du rette et erstatningskrav mot tjenesteyteren.

Hva kan du kreve hvis reparasjonen er forsinket?

Når regnes en tjeneste som forsinket?

En tjeneste er forsinket hvis den ikke blir ferdigstilt innen avtalt tid eller i rimelig tid for hva som er vanlig for den aktuelle tjenesten.

Holde tilbake betaling

Du kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer dine krav som følge av forsinkelsen.

Kreve reparasjon som avtalt

Du kan kreve at verkstedet utfører tjenesten som avtalt, dersom det ikke påfører verkstedet urimelig kostnad eller ulemper. Du må ikke vente urimelig lenge med å kreve at tjenesten skal utføres. Du kan gjerne sette en rimelig tilleggsfrist.

Heve avtalen

For å kunne si opp avtalen må forsinkelsen være av vesentlig betydning for deg. Hvis du først har krevd at tjenesten likevel blir utført, kan du ikke deretter heve avtalen så lenge arbeidet blir ferdig innen en rimelig tilleggsfrist.

Når en del av arbeidet er utført, kan du normalt bare heve for det arbeidet som står igjen, hvis ikke formålet med hele tjenesten blir vesentlig forfeilet. Heves det gjenstående av avtalen, kan verkstedet kreve full betaling, men med fradrag for hva det normalt koster å få utført den delen som gjenstår

Heves hele avtalen, har verkstedet ikke krav på betaling. Verkstedet har likevel rett til å få tilbake materialer med mindre at dette skaper ulempe av betydning eller kostnad for deg. For det som ikke kan leveres tilbake, kan verkstedet kreve et rimelig vederlag, tilsvarende verdien det har for deg.

Kreve erstatning

Du kan kreve erstatning hvis du har blitt påført økonomisk tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder for eksempel hvis forsinkelsen har gitt deg utgifter til alternativ transport.

Hva gjør du hvis dere er uenige om pris?

Avtalen er bindende

Hvis dere har avtalt en fast pris for arbeidet, er denne bindende. Hvis verkstedet har gitt et prisoverslag, skal ikke prisen overstige det oppgitte beløp vesentlig, maksimalt 15 prosent. Prisen skal omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter, hvis ikke annet er opplyst. Verkstedet kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr i tillegg til prisen.

Eventuelle forundersøkelser skal bare betales hvis det er avtalt på forhånd. Det er vanlig at bilen først blir undersøkt (feilsøking) for deretter å bli reparert etter avtale med forbruker. Hvis verkstedet antar at prisen for reparasjonene vil stå i misforhold til bilens verdi når den er reparert, skal du informeres om det før avtalen inngås eller arbeidet startes. Det samme gjelder dersom reparasjonene ikke vil være til nytte for deg.

Må kontakte deg hvis prisen blir høyere

Om verkstedet under utføringen av arbeidet får grunn til å anta at prisen blir betydelig høyere enn det du kunne vente i forhold til avtalen, har de plikt til å kontakte deg før arbeidet kan fortsette.

Tilleggsarbeid

Dersom det skulle bli behov for tilleggsarbeid underveis, skal verkstedet som hovedregel kontakte deg. Det er unntak i de tilfeller hvor du ikke er å treffe, hvis det må antas at du vil ha arbeidet utført, og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig eller lav i forhold til prisen for hele reparasjonen eller servicen.

Verkstedet skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes, hvis det er fare for at du blir påført vesentlig skade eller tap om det ikke gjøres. Det er verkstedet som må sannsynliggjøre at vilkårene for å utføre tilleggsarbeid er oppfylt.

Ikke avtalt pris

Dersom dere ikke har avtalt noen pris, vil prisen på arbeidet regnes ut på vanlig måte for tilsvarende arbeid (gjengs pris). Dersom det er behov for å finne gjengs pris, bør du kontakte minst to verksteder og få et pristilbud eller prisoverslag på den tjenesten du har fått utført. Verkstedets pris må imidlertid legges til grunn med mindre den avviker vesentlig fra de øvrige prisene du finner.

Når må du klage?

Klag så raskt som mulig

Du plikter å kontrollere det arbeidet som er gjort, slik at mangler blir oppdaget så fort som mulig. Du må du alltid klage til verkstedet som har utført tjenesten innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.

Hovedregelen er at fristen for å klage går ut to år etter at oppdraget ble avsluttet. Dersom resultatet av arbeidet som er utført er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Hvordan går du frem for å klage?

1. Klag til verkstedet

Hvis du er misfornøyd med arbeidet som er utført, må du først ta kontakt med verkstedet. Benytt gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

2. Ta saken til mekling

Hvis verkstedet avviser klagen din og du er uenig i avvisningen, eller du ikke får svar innen svarfristen du har satt, kan du klage saken inn for Forbrukertilsynet.