Sjekkliste kontrakt for bygging av bolig

En god kontrakt er en god start. Last ned kontrakt fra Standard Norge eller se til at kontrakten du underskriver tar høyde for punktene nedenfor.

Bruk kontrakt

Hvilken kontrakt du skal bruke avhenger av om du eier tomten det skal bygges på, type hus og om det er delentreprise. Du kan kjøpe kontraktene hos Standard Norge. 

Standardkontraktene er utarbeidet av Standard Norge, byggebransjen og forbrukermyndighetene, og sikrer at vilkårene er minst like gunstige som det bustadoppføringslova krever. 

Få med ferdigstillelsesdato

Sørg for å få datoen for ferdigstillelse inn i kontrakten. Denne er helt avgjørende for at du skal kunne fremme krav hvis det blir forsinkelser.

Avtal dagmulkt ved forsinkelse

Hvis boligen ikke står ferdig til overtakelse til avtalt tid, og entreprenør ikke gyldig har varslet om fristforlengelse, har du som forbruker krav på dagmulkt for hver dag frem til overtakelse. Denne utgjør 1 promille av samlet vederlag, eller 0,75 promille dersom avtalen også gjelder eiendomsrett til grunnen.

Få med totalpris

Få med det totale vederlaget som du skal betale til entreprenøren i kontrakten.

Avtal oppgjør

Avtal på hvilken måte oppgjøret skal finne sted. Er det avtalt forskuddsbetaling, skal du ikke betale for mer enn verdien av det som er utført av arbeid, og ellers det som er tilført eiendommen av materialer.

Dersom avtalen gjelder ny bolig med tomt, kan det bare kreves hel eller delvis forskuddsbetaling etter at eiendomsretten er overført til deg, eller dersom din betaling er sikret gjennom garanti fra en bank.

Garantien skal stilles for å sikre pengene dine hvis du betaler i avdrag før du får overlevert bygget. Uansett hvilken betalingstakt som avtales, skal det gjenstå 10 prosent av kontraktssummen til sluttoppgjør etter at huset er overtatt av deg.

Sjekk at entreprenøren har sikkerhetsstillelse

Entreprenøren skal stille sikkerhet for oppfyllelsen av avtalen og eventuelle krav som oppstår de fem første årene etter overtakelsen. Slik sikkerhetsstillelse er særlig viktig dersom entreprenøren skulle gå konkurs.

Sikkerheten kan stilles i bank eller gjennom garantiselskap. Be om dokumentasjon for sikkerhetsstillelsen. Du trenger ikke betale entreprenøren før han viser slik dokumentasjon.

Garantien skal dekke minst 10 prosent av det du har betalt for huset i perioden før overtakelse. Etter overtakelsen trenger ikke garantisummen være større enn 5 prosent av vederlaget. Dere kan fritt avtale høyere satser enn lovens minimum.

Satsene over gjelder når du selv har tomten og kun har inngått et byggeoppdrag med entreprenøren. Dersom du også har kjøpt tomten hos entreprenøren, er minimumssatsene lavere. I slike tilfeller skal garantien utgjøre minst 3 prosent av kjøpesummen for krav som fremsettes før overtakelse og 5 prosent for alle krav som oppstår i fem år etter overtakelse.

Få med krav til forsikring

I de tilfellene der boligen bygges på din tomt og entreprenøren står for den vesentlige delen av  både planleggingen og oppføringen, har entreprenøren plikt til å tegne forsikring for bygget og materialer på byggeplassen. Sørg for at dette fremgår av kontrakten.

Avtal eventuelt tilleggsarbeid

Hovedregelen er at forbruker kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider. Sørg alltid for å få en avtale om tilleggsarbeider skriftlig med entreprenør, og forsøk å få avklart prisen på forhånd.

Entreprenøren kan kreve at krav om tilleggsarbeider fremsettes skriftlig. Kreves tilleggsarbeid, medfører dette normalt at entreprenør kan kreve tilleggsfrist, dersom endringene forsinker byggeprosessen.

Avtal eventuelt egenarbeid

Når du selv skal utføre arbeid på eiendommen under byggeprosessen, bør dere avtale nøyaktig hva som skal utføres, og hvor lang tid du skal bruke på arbeidet.

Avklar forbehold

Blir det tatt forbehold av noen av partene i kontrakten, vil ikke avtalen være endelig før disse forbeholdene er endelig avklart. Egne forbehold kan for eksempel være at du klarer å skaffe finansiering.

Få med en detaljert beskrivelse av arbeidet

En arbeidsbeskrivelse er ofte detaljert og bør derfor være en del av avtalen.