Uenige om depositumet?

Depositumet skal settes på en særskilt bankkonto i leietakers navn. Verken leietaker eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd.

Hvor stort depositum kan utleier kreve?

Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Samtidig kan utleier kreve økning av depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien.

Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen. Utleier kan ikke etter at leieavtalen er inngått, forlange at leietaker betaler inn depositum.

Depositumsreglene reguleres av husleieloven.

Hvor skal depositumet settes inn?

Depositumet skal settes på en særskilt bankkonto i leietakers navn. Verken leietaker eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd. Utleier kan altså ikke kreve at depositumet skal betales på utleiers egen konto, eller at leier skal betale depositumet kontant.

Gebyr til banken for opprettelse av depositumskonto skal betales av utleier. Renter av depositumet tilfaller leietakeren. For studentboliger kan det imidlertid avtales at rentene skal tilfalle utleieren, slik for eksempel studentsamskipnadene gjør.

Når kan leietaker kreve depositumet tilbake?

Når leieforholdet er avsluttet, utbetales depositumet til leietaker. Når leietaker har betalt all husleien og partene er enige om at rommet er ryddig og rengjort, gir begge partene samtykke til at pengene utbetales.

Bruk gjerne Forbrukerrådets tilbakeleveringsskjema når dere avslutter leieforholdet og blir enige i utbetaling av depositumet.

Når kan utleier holde tilbake depositumet?

Hvis utleier mener å ha krav som kan dekkes gjennom depositumet, må kravet sendes til leietaker. Kravet kan gjelde ubetalt husleie, skade på boligen eller lignende.

Dersom leietaker er uenig, må utleier gå til forliksrådet eller Husleietvistutvalget for å få avklart om han kan kreve dekning ved depositumet.

Hvordan skal leietaker kreve depositumet utbetalt?

1. Klag til utleier

Hvis du er uenig i kravet, må du først ta saken opp med huseier. Blir dere ikke enige, må du ta saken videre til banken. Benytt gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

2. Klag til banken

Hvis du er uenig i utleiers krav, må du sette fram et skriftlig krav overfor banken. Banken skal da skriftlig varsle utleieren om kravet, og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt hvis utleieren ikke innen 5 uker etter at varselet ble mottatt, dokumenterer å ha reist søksmål.

Utleier kan dokumentere dette ved å legge fram kopi av forliksklage eller kopi av klage til Husleietvistutvalget. Mottar ikke banken dokumentasjon innen fristen, skal banken utbetale beløpet til leietakeren.

Gjelder kravet skyldig husleie?

Hvis kravet gjelder skyldig husleie, kan utleier fremme krav til banken (Klagebrev til banken). Banken kan utbetale skyldig husleie fra depositumskontoen til utleier på visse vilkår:

  • Depositumskontoen og kontoen som leieren betaler husleien til, må være i samme bank.
  • Leier og utleier må ha skriftlig avtale om at leier skal innbetale husleien til utleiers konto i denne banken.
  • Utleier må dokumentere overfor banken start- og sluttdato for leietakers plikt til å betale husleie. Kopi av leiekontrakt og oppsigelse er gyldig dokumentasjon.

Banken skal varsle leietaker hvis utleier krever utbetaling fra depositumskontoen for skyldig leie.

Hvis leietaker for eksempel mener at han har krav på avslag i husleien, og det er grunnen til at han har unnlatt å betale leien, må leietaker dokumentere og ha reist søksmål. Hvis ikke banken mottar slik dokumentasjon innen 5 uker etter at leietakeren har mottatt varselet, vil banken utbetale skyldig leie til utleier.