Husleie

Når husleien er satt og avtalen inngått, kan ikke utleier øke husleien som han ønsker.

Hva skal husleien omfatte?

Kun ett beløp

Som leietaker trenger du bare å forholde deg til ett beløp (husleieloven). Utleier kan ikke i tillegg ta betalt for eiendomsskatt, renovasjon, feiing, kabel-TV, forsikring, utlevering av nøkler og lignende.

Vedlikehold er inkludert i leien

Utleier kan heller ikke kreve betalt for utgifter til vedlikehold, reparasjoner og utskifting. Kostnader til opprettelse av depositumskonto skal også dekkes av utleier.

To unntak det kan avtales betaling for

Hvis det er avtalt, kan utleier kreve betaling for:

  • elektrisitet og brensel
  • vann og avløp når dette er betalt etter målt forbruk. Er det ikke installert vannmåler, kan det ikke tas betalt for vann og avløp.

Utleier kan ikke komme med krav om betaling for elektrisitet, brensel og vann etter at leieavtalen er inngått, hvis ikke dette framgår av avtalen.

Leier kan kreve at utleier årlig legger fram regnskap som viser størrelsen på kostnadene og fordelingen av kostnadene på eiendommens husrom.

Kan huseier endre husleien?

Når husleien er satt og avtalen inngått, kan ikke utleier øke husleien som han ønsker. I et løpende leieforhold er det kun to lovlige måter å øke husleien på.

1. Indeksregulering av husleien

Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst én måneds skriftlig varsel.

Konsumprisindeksen settes av Statistisk sentralbyrå og viser prisutviklingen på varer og tjenester som forbrukere etterspør.

Beregn lovlig husleieøkning selv hos Statistisk sentralbyrå.

Husleieøkning kan først kreves ett år etter at avtalen er inngått. Tilsvarende kan leier kreve at husleien settes ned tilsvarende ved nedgang i konsumprisindeksen. Renteøkninger gir ikke utleier rett til å justere husleien utover det konsumprisindeksen tilsier.

2. Tilpasning til gjengs leie

Har leieforholdet vart i minst 2 1/2 år, kan utleier kreve at leien blir tilpasset gjengs leie. Samtidig kan endringen i husleien tidligst skje seks måneder etter at utleier har sendt skriftlig krav. Leieren må altså ha bodd i boligen i minst tre år før husleien tilpasses gjengs leie. Skulle gjengs leie være lavere enn husleien leieren betaler, kan du på samme vilkår kreve husleien satt ned til gjengs leie.

Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne liknende husrom og avtalevilkår. Du skal altså sammenlikne både med boliger av lik størrelse, beliggenhet og standard, i tillegg til avtalevilkår, slik som oppsigelsestid.

Det er svært vanskelig å finne tilstrekkelig datamateriale for dette, så fastsettelsen blir fort skjønnsmessig. Du kan finne noe datagrunnlag hos Statistisk sentralbyrå. For Oslo har Boligbygg KF utarbeidet et eget statistikkgrunnlag.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Klag først til utleier

Benytt gjerne Forbrukerrådets klagebrev hvis du ønsker å klage. Husk å ta vare på en kopi av brevet du sender til motparten.

2. Klag til Husleietvistutvalget

Hvis dere ikke kommer til enighet kan du ta saken videre til Husleietvistutvalget.