Forside > Bolig > Husleie > Oppsigelse ved leie av bolig

Oppsigelse ved leie av bolig


Husleieloven regulerer hvilken adgang huseier har til å avslutte leieforholdet.

Hvilke regler gjelder for oppsigelse?

Spørsmål
Nei

Husleieloven regulerer hvilken adgang huseier har til å avslutte leieforholdet. Reglene er litt ulike avhengig av om du har en tidsbestemt eller tidsubestemt leiekontrakt.

Hvilke regler gjelder ved tidsbestemt kontrakt?

Spørsmål
Nei

I en tidsbestemt husleiekontrakt skal det gå klart frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre. Det kan være avtalt at avtalen kan sies opp før utløpet av leieperioden. Leieforholdet opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leieperioden.

Utleieren trenger dermed ikke sende en oppsigelse. Når leieavtalen utløper, har leietaker plikt til å flytte ut. Gjør han ikke det, må utleieren sende en skriftlig flytteoppfordring før det har gått tre måneder.

Hvis utleier ikke gir slik flytteoppfordring, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt. Da har leietaker rett til å bli boende til leieforholdet blir sagt opp etter lovens regler for tidsubestemte leieavtaler.

Hvilke regler gjelder ved tidsubestemt kontrakt?

Spørsmål
Nei

I slike kontrakter er det ikke avtalt noen tidsbegrensning for når leietiden utløper. Dere kan fritt avtale hvor lang oppsigelsesfristen skal være, og hvordan den skal beregnes. Er det ikke avtalt noe, er oppsigelsesfristen tre måneder. Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er foretatt.

Hvis man har en tidsubestemt leiekontrakt, kan utleieren bare si opp i disse tilfellene:

  • Husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som tilhører husstanden.
  • Eiendommen skal rives eller bygges om, slik at husrommet må tømmes.
  • Du har misligholdt leieavtalen.
  • Det foreligger annen saklig grunn.

Hva som kan være saklig grunn, må avgjøres konkret, men et eksempel kan være at utleier skal selge boligen og ikke ønsker at denne selges med leietaker.

Dersom utleier begrunner oppsigelsen i noe annet enn de fire punktene loven nevner, vil oppsigelsen være ugyldig, og den kan ikke gjøres gjeldende mot leietaker.

Husleieloven stiller krav til utleierens oppsigelse. Oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnet. Den skal også opplyse om at man kan protestere skriftlig til utleieren innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Det skal også stå at dersom leietaker ikke protesterer innen fristen, taper han retten til å hevde at oppsigelsen er i strid med loven, og at utleier i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven. Dersom oppsigelsen ikke inneholder det loven krever, vil den være ugyldig.

Hvordan går jeg frem for å klage på oppsigelsen?

Spørsmål
Nei

1.  Klag til utleier

Hvis du protesterer på oppsigelsen innenfor fristen, er det utleier som må gå til søksmål for å få avgjort om oppsigelsen er rettmessig. Protesten må være skriftlig for å være gyldig. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev hvis du ønsker å klage.

Klagebrev til utleier

 

2. Klag til Husleietvistutvalget, forliksrådet eller et konfliktråd

Hvis dere ikke kommer til enighet, og du har leid av en profesjonell utleier, kan du ta saken videre til Husleietvistutvalget.

Hvis utleier er en privatperson, kan du klage til Husleietvistutvalget hvis du leier i Oslo, Trondheim eller i en av disse kommunene i Vestland eller Viken

Hvis klagen ikke kan behandles av Husleietvistutvalget, kan du ta saken videre til konfliktrådet eller forliksrådet.