Inkasso


Har du fått inkassovarsel i posten? Sjekk korleis du kan ordne opp, og kva rettar du har.

Kva gjer eg dersom eg er ueinig i inkassokravet?

Spørsmål
Nei

Meld tilbake umiddelbart

Inkassolova avgjer kva plikter og rettar du har når det kjem til inkasso. Mottek du eit krav som du meiner er feil, ta umiddelbar kontakt med den som krev deg for pengar. Hugs at det alltid er lurt å kunne dokumentere at du har teke kontakt. Ta kopi av brev, eller skriv ned kven du har snakka med.

Kravet blir sett på vent

Dersom innvendingane dine ikkje er openbert grunnlause, blir kravet sett på som omstridd. Då kan det ikkje bli drive inn gjennom ordinær inkasso. Saka skal då bli sendt forliksrådet for ei rettsleg avgjerd.

Kva skjer dersom inkassovarselet ikkje kjem fram?

Spørsmål
Nei

Du har risiko for postgangen

Dersom inkassobyrået kan dokumentere at inkassovarselet er sendt på ein forsvarleg måte, hjelper det ikkje at det blir seinka i posten, kjem bort eller av ein annan grunn ikkje blir motteke. For eksempel er kravet sendt på ein god nok måte dersom det er sendt til adressa du har oppgjeve.

Dersom du har flytt, og ikkje meldt adresseendring til kreditor, har inkassobyrået oppfylt forpliktingane sine dersom kravet er sendt til den adressa du har oppgjeve.

Kva kostar det dersom eg ikkje betaler i tide?

Spørsmål
Nei

Forseinkingsrente

Dersom du ikkje held fristen, må du betale rente på forseinkinga. Du finn gjeldande rente på regjeringen.no. Dersom du har fått inkassokrav fordi du ikkje har betalt låneavdrag, kan rente bli høgare. Då kan nemleg inkassoselskapet krevje den renta du har på lånet i staden.

Innkrevingskostnader

I tillegg til forseinkingsrente, kan du måtte betale innkrevjingskostnader. Du finn fastsett standardkompensasjon på regjeringen.no.

Når den du skulder pengar sjølv krev inn

 • For purring/inkassovarsel kan du bli kravd 1/10 av inkassosatsen.
 • For betalingsoppfordring kan du bli kravd 3/10 av inkassosatsen.

Merk deg at kreditor ikkje kan ta betalt for meir enn to purringar og ein betalingsoppmoding, eller ein purring, deretter eitt inkassovarsel og ein betalingsoppmoding.

Når eit inkassobyrå krev inn

Tabellen under viser maksimalsatsar for kor mykje du kan betale i utgifter til inkassobyrå eller advokat. Du kan som hovudregel ikkje bli bedt om å betale beløp som overstig desse.

Sjekk gjeldande sats i inkassoforskriften.

Dersom du betaler innan fristen på fyrste inkassovarsel, skal du ikkje betale vederlag til inkassobyrået.

 • Enkle krav: Ei betalingsoppmoding som kan ha gått over fristen i inntil 28 dagar.
 • Tunge krav: Fristen på ei betalingsoppmoding har gått over tida med meir enn 28 dagar.
For krav t.o.m kroner:  Enkle Tunge
2 500 0,5 x inkassosats 1 x inkassosats
10 000 1 x inkassosats 2 x inkassosats
50 000 2 x inkassosats 4 x inkassosats
250 000 4 x inkassosats 8 x inkassosats
Over 250 000 8 x inkassosats 16 x inkassosats

Krav til inkassovarselet

Svar
Nei

Krava til eit inkassovarsel er:

 • Det skal vere skriftleg.
 • Fristen for å betale det opphavlege kravet må ha gått ut.
 • Det skal bli gitt ein betalingsfrist på minimum 14 dagar i varselet.

Kravet til skriftlegheit er oppfylt både ved bruk av papir og ved bruk elektronisk kommunikasjon, så lenge kommunikasjonen er på ein forsvarleg måte.

Merk deg at kreditor kan sende eit inkassovarsel utan å ha sendt deg ei purring på førehand. Dersom kreditor skal ta seg betalt for varselet, blir det ytterlegare stilt krav.

Det skal

 • ha gått minimum 14 dagar etter den opphavlege betalingsfristen
 • opplyse om storleiken på kravet
 • opplyse kva kravet gjeld

Krav til god inkassoskikk

Svar
Nei

Kreditor eller inkassobyrået må opptre i samsvar med god inkassoskikk. Det vil seie at dei ikkje får bruke metodar som utset deg for urimeleg påtrykk, skade eller ulempe. Dersom kreditor eller inkassobyrået bryt god inkassoskikk, kan konsekvensane bli at heile eller delar av kostnadene ved inndrivinga kan falle bort.

OBS!  Det er berre kostnadene ved inndrivinga som fell bort. Sjølve kravet fell ikkje bort av den grunnen. Det er i strid med god inkassoskikk dersom for eksempel:

 • du får feilaktige opplysingar om konsekvensane av at du ikkje betaler
 • det kjem fram opplysingar om at saka vil bli kjend for venner eller familie dersom du ikkje betaler
 • du blir oppsøkt personleg på ein krenkjande måte, for eksempel på jobben
 • det blir drive telefoninkasso seint på kvelden, om natta, eller på heilagdagar
 • det blir drive inn krav som er openbert grunnlause eller omstridde ved ordinær inkasso
 • det blir registrert ein betalingsmerknad når kravet er omstridd
 • du blir tilbydd lån, slik at du kan dekkje fordringa

Betalingsmerknaden skal slettast når du har gjort opp for deg

Svar
Nei

Lèt du vere å betale, kan du bli registrert som dårleg betalar, men betalingsmerknaden skal slettast omgåande etter at du har gjort opp for deg. Lèt du vere å reagere eller betale, kan du bli registrert med betalingsmerknad hos kredittopplysningsbyråa.

Ein betalingsmerknad betyr at du blir registrert som dårleg betalar. Dette kan få følgjer for om du for eksempel får lån, forsikring eller mobiltelefonabonnement. For at opplysingar om deg skal kunne bli registrerte, må inkassobyrået ha kontakta forliksrådet og/eller namsmannen.

Ein månad etter denne kontakten, kan kredittopplysningsbyråa registrere opplysingane i registera sine. Betalingsmerknaden skal slettast omgåande etter at du har gjort opp for deg.

Ein merknad skal som hovudregel same kva ikkje blir brukt lenger enn i fire år. Er du i tvil, eller lurer du på om du er registrert med betalingsmerknad, kan du ta kontakt med kredittopplysningsbyråa. Dei pliktar å opplyse deg om ei eventuell registrering på namnet ditt.

Korleis går eg fram for å klage på inkassovarselet?

Spørsmål
Nei

1. Klag til kreditor eller inkassobyrået

Dersom du meiner at det er blitt gjort ein feil ved inndrivinga frå kreditor eller inkassobyrået, må du fyrst rette klaga mot firmaet du vil stille ansvarleg.

Klag skriftleg, og ta kopi av korrespondansen. Bruk gjerne Forbrukarrådets standard klagebrev dersom du vil klage. Klagebrev til kreditor/inkassobyrå

2. Klag til Finansklagenemnda Inkasso

Dersom du ikkje blir einig med motparten, kan du vende deg til Finansklagenemnda Inkasso.

Nemnda kan vurdere alle forhold ved framferda til byrået, inkludert berekning av gebyr, tidsfristar og om dei har brote god inkassoskikk.

Merk deg at nemnda ikkje kan ta stilling til om kravet er rettmessig eller ikkje, men berre om inkassobyrået har opptredd riktig ved inndrivinga. Konklusjonen til nemnda er rådgivande, og behandlinga er gratis.

Klag til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet om du lurer på kva rettar du har i samband med registrering av personopplysingar om deg, blant anna betalingsmerknader.

Dersom du for eksempel meiner at eit byrå ikkje følgjer reglane for registrering av personopplysingar, kan du klage til Datatilsynet. Dersom du oppdagar at det grunnlaust er registrert ein betalingsmerknad hjå kredittopplysningsbyrået/-a, bør du fyrst klage direkte og be om at opplysingane blir korrigerte.