Inkasso


Har du fått inkassovarsel i posten? Sjekk hvordan du kan
ordne opp, og hvilke rettigheter du har.

Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i inkassokravet?

Spørsmål
Nei

Meld tilbake umiddelbart

Inkassoloven avgjør hvilke plikter og rettigheter du har når det kommer til inkasso. Mottar du et krav som du mener er feil, ta umiddelbart kontakt med den som krever deg for penger. Husk at det alltid er lurt å kunne dokumentere at du har tatt kontakt. Ta kopi av brev, eller skriv ned hvem du har snakket med.

Kravet blir satt på hold

Hvis innsigelsene dine ikke er åpenbart grunnløse, blir kravet sett på som omtvistet. Det kan da ikke bli drevet inn gjennom ordinær inkasso. Saken skal da bli oversendt forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Hva skjer hvis inkassovarselet ikke kommer frem?

Spørsmål
Nei

Du har risiko for postgangen

Dersom inkassobyrået kan dokumentere at inkassovarselet er sendt på en forsvarlig måte, så hjelper det ikke at det blir forsinket i posten, kommer bort eller av en annen grunn ikke blir mottatt. For eksempel er kravet sendt på en god nok måte dersom det er sendt til den adressen du har oppgitt.

Dersom du har flyttet, og ikke meldt adresseendring til kreditor, har inkassobyrået oppfylt sine forpliktelser dersom kravet er sendt til den adressen du har oppgitt.

Hva koster det hvis jeg ikke betaler i tide?

Spørsmål
Nei

Forsinkelsesrente

Hvis du ikke holder fristen, må du betale rente på forsinkelsen. Du finner gjeldende rente på regjeringen.no. Hvis du har fått inkassokrav fordi du ikke har betalt låneavdrag, kan renten bli høyere. Da kan nemlig inkassoselskapet kreve den renten du har på lånet istedenfor.

Innkrevingskostnader

I tillegg til forsinkelsesrente, kan du måtte betale innkrevingskostnader. Du finner fastsatt standardkompensasjon på regjeringen.no.

Når den du skylder penger selv krever inn

 • For purring/inkassovarsel kan du bli krevd 1/10 av inkassosatsen.
 • For betalingsoppfordring kan du bli krevd 3/10 av inkassosatsen.

Merk deg at kreditor ikke kan ta betalt for mer enn to purringer og én betalingsoppfordring, eller én purring, deretter ett inkassovarsel og én betalingsoppfordring.

Når et inkassobyrå krever inn

Tabellen under viser maksimalsatser for hvor mye du kan betale i utgifter til inkassobyrå eller advokat. Du kan som hovedregel ikke bli bedt om å betale beløp som overstiger disse.

Sjekk gjeldende sats i inkassoforskriften. Dersom du betaler innen fristen på første inkassovarsel, skal du ikke betale vederlag til inkassobyrået.

 • Enkle krav: En betalingsoppfordring som kan ha gått over fristen i inntil 28 dager.
 • Tunge krav: Fristen på en betalingsoppfordring har gått over tiden med mer enn 28 dager.
For krav t.o.m kroner:  Enkle Tunge
2 500 0,5 x inkassosats 1 x inkassosats
10 000 1 x inkassosats 2 x inkassosats
50 000 2 x inkassosats 4 x inkassosats
250 000 4 x inkassosats 8 x inkassosats
Over 250 000 8 x inkassosats 16 x inkassosats

Krav til inkassovarselet

Svar
Nei

Kravene til et inkassovarsel er:

 • Det skal være skriftlig.
 • Fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt.
 • Det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager.

Kravet til skriftlighet er oppfylt både ved bruk av papir og ved bruk elektronisk kommunikasjon, så lenge kommunikasjonen er på en betryggende måte.

Merk deg at kreditor kan sende et inkassovarsel uten å ha sendt deg en purring på forhånd. Hvis kreditor skal ta seg betalt for varselet, stilles det ytterligere krav. Det skal

 • ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse hva kravet gjelder

Krav til god inkassoskikk

Svar
Nei

Kreditor eller inkassobyrået må opptre i samsvar med god inkassoskikk. Det vil si at de ikke får bruke metoder som utsetter deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Hvis kreditor eller inkassobyrået bryter god inkassoskikk, kan konsekvensene bli at hele eller deler av omkostningene ved inndrivingen kan falle bort.

OBS!  Det kun er omkostningene ved inndrivingen som faller bort. Selve kravet faller ikke bort av den grunn. Det er i strid med god inkassoskikk hvis for eksempel:

 • du får feilaktige opplysninger om konsekvensene av at du ikke betaler
 • det kommer frem opplysninger om at saken vil bli kjent for venner eller familie hvis du ikke betaler
 • du blir oppsøkt personlig på en krenkende måte, for eksempel på jobben
 • det drives telefoninkasso sent på kvelden, om natten, eller på helligdager
 • det blir drevet inn krav som er åpenbart grunnløse eller omtvistede ved ordinær inkasso
 • det blir registrert en betalingsanmerkning når kravet er omtvistet
 • du blir tilbudt lån, slik at du kan dekke fordringen

Betalingsanmerkningen skal slettes når du har gjort opp for deg

Svar
Nei

Lar du være å betale, kan du bli registrert som dårlig betaler, men betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. Lar du være å reagere eller betale, kan du bli registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene.

En betalingsanmerkning betyr at du blir registrert som dårlig betaler. Dette kan få betydning for om du for eksempel får lån, forsikring eller mobiltelefonabonnement. For at opplysninger om deg skal kunne bli registrert, må inkassobyrået ha kontaktet forliksrådet og/eller namsmannen.

En måned etter denne kontakten, kan kredittopplysningsbyråene registrere opplysningene i sine registre. Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg.

En anmerkning skal som hovedregel uansett ikke brukes lenger enn i fire år. Er du i tvil, eller lurer du på om du er registrert med betalingsanmerkning, kan du ta kontakt med kredittopplysningsbyråene. De plikter å opplyse deg om en eventuell registrering på ditt navn.

Hvordan går jeg frem for å klage på inkassovarselet?

Spørsmål
Nei

1. Klag til kreditor eller inkassobyrået

Hvis du mener at det er blitt gjort en feil ved inndrivingen fra kreditor eller inkassobyrået, må du først rette klagen mot firmaet du vil stille ansvarlig.

Klag skriftlig, og ta kopi av korrespondansen. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev hvis du vil klage. Klagebrev til kreditor/inkassobyrå

2. Klag til Finansklagenemnda Inkasso

Hvis du ikke blir enig med motparten, kan du henvende deg til Finansklagenemnda Inkasso.

Nemnda kan vurdere alle forhold ved byråets opptreden, inkludert beregning av gebyrer, tidsfrister og om de har brutt god inkassoskikk.

Merke deg at nemnda ikke kan ta stilling til om kravet er rettmessig eller ikke, men kun om inkassobyrået har opptrådt riktig ved inndrivingen. Nemndas konklusjon er rådgivende, og behandlingen er gratis

Klag til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet om du lurer på hvilke rettigheter du har i forbindelse med registrering av personopplysninger om deg, blant annet betalingsanmerkninger.

Hvis du for eksempel mener at et byrå ikke følger reglene for registrering av personopplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Hvis du oppdager at det er uriktig registrert en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyrået/-ene, bør du først klage direkte og be om at opplysningene blir  korrigert.