Forbrukarrådet er statleg finansiert, men fristilt politisk med særskilde fullmakter, eige styre, og eigne vedtekter.

Forbrukarrådet sin organisasjon

Direktør Inger Lise Blyverket er leiar for Forbrukarrådet, og vår felles visjon er å gje forbrukarane makt og moglegheiter til å ta gode val. Vi har tre satsingsområde som skal hjelpe oss med å verkeleggjere denne visjonen: forbrukarservice, forbrukarpolitikk og marknadsportalar.

Regjeringa vedtok i 2019 å gjera endringar i verkemiddelapparatet på forbrukarområdet. Dette medførte mellom anna at tvisteløysingsarbeidet i Forbrukarrådet og Forbruker Europa vart flytta til Forbrukartilsynet 1. januar 2021.

Om oss

Forbrukarrådet er ein synleg, tydeleg og uavhengig interessepolitisk aktør som vernar forbrukarane sine rettar og perspektiv og styrkjer moglegheitene deira til å utøve forbrukarmakt.

Forbrukarrådet si oppgåve er å drive interessepolitisk arbeid i høve til styresmakter, organisasjonar og næringsdrivande og å setje forbrukarspørsmål på dagsorden i samfunnsdebatten. Forbrukarrådet hjelper og lærer opp forbrukarar ved å gje informasjon, råd og rettleiing om rettar, plikter og andre relevante forbrukarspørsmål.

Kunnskapen som Forbrukarrådet får gjennom kontakten med forbrukarar, styresmaktene og næringslivet, gjev oss ein eineståande kompetanse om ulike marknader, og talspersonane våre er svært synlege i den offentlege debatten.

Forbrukarrådet er statleg finansiert, men har ei fri og uavhengig stilling i arbeidet med å definere og fremje interessepolitiske saker. Forbrukarrådet har sitt eige styre og eigne vedtekter. Forbrukarrådet skal vere uavhengig av kommersielle interesser og andre organisasjonar.

Inger Lise Blyverket er direktør for Forbrukarrådet, og organisasjonen er delt inn i fire avdelingar: politikk og kommunikasjon, forbrukarrettar og rettleiing, organisasjonsutvikling, innovasjon og strategi og avdeling for teknologi og utvikling. Ingvill Kvernmo er Forbrukarrådet sin styreleiar.

Slik jobbar vi

I samarbeid med mange andre aktørar jobbar vi kontinuerleg for å styrkje forbrukarrolla. Saman med andre nasjonale og internasjonale interesseorganisasjonar utfordrar vi politikarane og styresmaktene til å lage lovverk som gjer det enklare å vere forbrukar.

Gjennom media påverkar vi politikarar, styresmakter og næringslivet for å sikre gode forbrukarrettar som blir respekterte og handheva for å verne menneske i sårbare og vanskelege situasjonar.

Gjennom rettleiingstenestene våre gjev vi tusenvis av forbrukarar gratis hjelp med ulike spørsmål om kjøp av varer og tenester kvart einaste år. På nettsidene våre kan du finne standardkontraktar, rettleiing om korleis ein går fram for å klage og gode tips og råd. Marknadsportalane våre er gode prissamanlikningsverktøy for forbrukarane, og vi driv marknadsovervaking for å disiplinere marknadene og auke konkurransen.

I klagebehandlingssystemet bidreg vi i ei rekkje nemnder der vi hjelper forbrukarar gratis ved å løfte fram forbrukarperspektivet i saksbehandlinga.

Vi kjempar òg for forbrukarane sine rettar internasjonalt, og vi har klaga inn teknologigigantar som Amazon, Facebook og Google til ulike tilsyn. Forbrukartilsynet, Datatilsynet og Konkurransetilsynet jobbar saman med oss for å tryggje rettane til forbrukarane.

Overgangen til eit berekraftig samfunn og den digitale revolusjonen utfordrar alt forbruk og alle forbrukarar. Dette styrer Forbrukarrådets prioriteringar. Forbrukarrådet er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn-sertifisertVirksomhet.Foto
Miljøfyrtårnrapport 2020

Forbrukerrådet

Forbrukarrådet er statleg finansiert, men fristilt politisk frå overordna departement (Barne- og likestillingsdepartementet) med særskilde fullmakter, eige styre, og eigne vedtekter fastsette ved kongeleg resolusjon.