Forside > Om oss > Organisasjonen

Organisasjonen


Forbrukarrådet er statleg finansiert, men fristilt politisk med særskilde fullmakter, eige styre, og eigne vedtekter.

Forbrukarrådet sin organisasjon

Forbrukarrådet blir leitt av direktør Inger Lise Blyverket og er organisert i tre avdelingar: kommunikasjon & digitale tenester, forbrukarpolitisk, tvisteløysing og stab.

Regjeringa vedtok i 2019 å gjera endringar i verkemiddelapparatet på forbrukarområdet. Dette medførte mellom anna at tvisteløsningsarbeidet i Forbrukarrådet og Forbruker Europa vart flytta til Forbrukartilsynet 1. januar 2021.

Kommunikasjon og digitale tenester

Forbrukarrådet har ein ambisjon om å vere forbrukaren sin prefererte partner i forbrukarspørsmål. Avdeling for kommunikasjon og digitale tenester har ansvar for fyrstekontakten med forbrukarane gjennom einingane forbrukardialog og digitale tenester. Dessutan består avdelinga av eit kommunikasjonsteam og eit visuelt team. Avdelinga har ansvaret for all eksternkommunikasjon.

Årleg tek over 60 000 forbrukarar direkte kontakt med oss for å få hjelp med ulike forbrukarspørsmål. I tillegg bruker i gjennomsnitt 105 000 forbrukarar våre digitale tenester kvar veke (unike brukarar).

Forbrukarrådet sine digitale tenester gir forbrukarar korrekt, oppdaterte og samanliknbar informasjon om produkt og tenester før kjøpsavgjerd. Pris- og kvalitetsmedvitne forbrukarar bidrar til auka konkurranse, riktige prisar og effektivitet i økonomien. God og nøytral informasjon gjennom offentlege portalar skal dessutan gjere det vanskelegare for tilbydarane å utnytte forbrukarane sin manglande kunnskap.

I dag tilbyr vi digitale tenester blant anna innanfor marknadene straum, bank, forsikring, sparing, pensjon og flyrettar.

Forbrukarpolitisk

Forbrukarpolitisk avdeling driv Forbrukarrådet sitt aktive arbeid for å påverke styresmakter og næringsliv i ei forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utgreiingar basert på fakta og kunnskap. Det politiske arbeidet er retta mot område som har stor økonomisk konsekvens for forbrukarane, der forbrukartilfredsheita er låg og moglegheita til å påverke heile bransjar er store.

I nokre tilfelle er ikkje regelverket godt nok, og då jobbar Forbrukarrådet politisk med å styrkje det rettslege forbrukarvernet. I andre tilfelle går arbeidet ut på å påverke korleis konkurransesituasjonen og marknader fungerer. Dei prioriterte politikkområda er bustad, digital, finans, handel, og offentlege tenester og helse.

Stab

Denne avdelinga tek seg av dei interne funksjonane som skal bidra til ein «saumlaus kvardag» i Forbrukarrådet, beståande av IKT, personal, administrasjon, arkiv, økonomi og fakta & analyse.