Forside > Om oss > Organisasjonen

Organisasjonen


I Forbrukarrådet jobbar det om lag 140 personar, fordelte på hovudkontoret i Oslo og kontora i Tromsø/Svalbard, Stavanger og Skien.

Forbrukarrådet sin organisasjon

Forbrukarrådet blir leitt av direktør Inger Lise Blyverket og er organisert i fire avdelingar: kommunikasjon & digitale tenester, forbrukarpolitisk, tvisteløysing og stab.

Kommunikasjon og digitale tenester

Forbrukarrådet har ein ambisjon om å vere forbrukaren sin prefererte partner i forbrukarspørsmål. Avdeling for kommunikasjon og digitale tenester har ansvar for fyrstekontakten med forbrukarane gjennom einingane forbrukardialog og digitale tenester. Dessutan består avdelinga av eit kommunikasjonsteam og eit visuelt team. Avdelinga har ansvaret for all eksternkommunikasjon.

Årleg tek over 70 000 forbrukarar direkte kontakt med oss for å få hjelp med ulike forbrukarspørsmål. I tillegg bruker i gjennomsnitt 105 000 forbrukarar våre digitale tenester kvar veke (unike brukarar).

Forbrukarrådet sine digitale tenester gir forbrukarar korrekt, oppdaterte og samanliknbar informasjon om produkt og tenester før kjøpsavgjerd. Pris- og kvalitetsmedvitne forbrukarar bidrar til auka konkurranse, riktige prisar og effektivitet i økonomien. God og nøytral informasjon gjennom offentlege portalar skal dessutan gjere det vanskelegare for tilbydarane å utnytte forbrukarane sin manglande kunnskap.

I dag tilbyr vi digitale tenester blant anna innanfor marknadene straum, tannhelse, bank, forsikring, sparing, pensjon og flyrettar.

Forbrukarpolitisk

Forbrukarpolitisk avdeling driv Forbrukarrådet sitt aktive arbeid for å påverke styresmakter og næringsliv i ei forbrukarvennleg retning gjennom dialog, påverknadsarbeid og utgreiingar basert på fakta og kunnskap. Det politiske arbeidet er retta mot område som har stor økonomisk konsekvens for forbrukarane, der forbrukartilfredsheita er låg og moglegheita til å påverke heile bransjar er store.

I nokre tilfelle er ikkje regelverket godt nok, og då jobbar Forbrukarrådet politisk med å styrkje det rettslege forbrukarvernet. I andre tilfelle går arbeidet ut på å påverke korleis konkurransesituasjonen og marknader fungerer. Dei prioriterte politikkområda er bustad, digital, finans, handel, og offentlege tenester og helse.

Tvisteløysing

Forbrukarrådet tilbyr kostnadsfri juridisk forbrukarmekling mellom private og mellom private og næringsdrivande.

Dei gongene det ikkje blir oppnått semje, kan saka klagast inn til Forbrukarrådet, og vi vil då mekle mellom partane. Blir ikkje partane einige i saker som gjeld angrerettlova, forbrukarkjøpslova, kjøpslova i kjøp mellom private, eller handverkartenestelova,  kan saka bli behandla i Forbrukarklageutvalet (FKU). Her får saka ei bindande avgjerd med same verknad som ein dom i domstolane.

I tillegg har Forbrukarrådet eit friviljug meklingstilbod innanfor området forbrukartenester. Tilbodet omfattar område der det ikkje finst eit utanomrettsleg tvisteløysingstilbod. Føresetnaden er at avtalen er inngått mellom ein næringsdrivande og ein forbrukar. Dersom partane ikkje kjem til semje i meklinga, kan partane bringe saka inn for forliksrådet sjølv.

Meklingsarbeidet til Forbrukarrådet blir gjort ved tvisteløysingskontora våre i Tromsø/Svalbard, Stavanger og Skien.

Forbrukar Europa

Forbrukar Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukarkontor (The European Consumer Centre Network). Forbrukar Europa gir gratis informasjon og rettleiing til norske forbrukarar om rettar og plikter ved handel over landegrensene i EU/EØS, og gjer på denne måten det tryggare for forbrukarar å handle i andre EU/EØS- land. I tillegg rettleier kontoret også forbrukarar frå andre EU/EØS-land om klagar på varer og tenester som er bestilte frå Noreg eller kjøpt under gjesting i Noreg.

Stab

Denne avdelinga tek seg av dei interne funksjonane som skal bidra til ein «saumlaus kvardag» i Forbrukarrådet, beståande av IKT, personal, administrasjon, arkiv, økonomi og fakta & analyse.