Styret


Forbrukarrådet sitt styre har det overordna ansvaret for både den forbrukarpolitiske og den administrative leiinga av organisasjonen.

Styret skal sørgje for at Forbrukarrådet blir driven på den mest formålstenlege og effektive måten.

Styret skal:

  • trekkje opp hovudlinjene, gjere strategiske avgjerder og vedta planar for Forbrukarrådet sitt arbeid
  • behandle aktuelle forbrukarpolitiske saker og spørsmål
  • godkjenne budsjettforslag for Forbrukarrådet sitt arbeid, og fremje budsjettinnspel overfor departementet
  • gjere avgjerder om drifta av Forbrukarrådet
  • ha ansvar for resultatoppfølging og føre kontroll med bruk av midlar og inntektstilgang i forhold til budsjettet
  • rapportere i samsvar med økonomireglement for staten og instruks fastsette av departementet
  • avgje årleg rapport frå verksemda i form av ei årsmelding

Medlemmer i styret

Ingvill Kvernmo
Leiar
Kommunedirektør Orkland kommune

Silje Ask Lundberg
Medlem
Senior Campaigner at Oil Change International

Elin Vestrum
Medlem
Ansattrepresentant

Vigdis Anita Gåskjenn
Nestleiar
Økonomi- og organisasjonsdirektør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Atle Hamar
Medlem
Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hans-Petter Nygård-Hansen
Medlem
Daglig leder og eier av KommFrem

Helge Thorbjørnsen
Medlem
Professor ved Norges Handelshøyskole