Forside > Om oss > Styret

Styret


Forbrukarrådet sitt styre har det overordna ansvaret for både den forbrukarpolitiske og den administrative leiinga av organisasjonen.

Styret skal sørgje for at Forbrukarrådet blir driven på den mest formålstenlege og effektive måten.

Styret skal:

  • trekkje opp hovudlinjene, gjere strategiske avgjerder og vedta planar for Forbrukarrådet sitt arbeid
  • behandle aktuelle forbrukarpolitiske saker og spørsmål
  • godkjenne budsjettforslag for Forbrukarrådet sitt arbeid, og fremje budsjettinnspel overfor departementet
  • gjere avgjerder om drifta av Forbrukarrådet
  • ha ansvar for resultatoppfølging og føre kontroll med bruk av midlar og inntektstilgang i forhold til budsjettet
  • rapportere i samsvar med økonomireglement for staten og instruks fastsette av departementet
  • avgje årleg rapport frå verksemda i form av ei årsmelding

Medlemar i styret

Anne Kathrine Slungård

Leiar

Rådmann i Stjørdal kommune

Vigdis Anita Gåskjenn

Nestleiar

Administrasjons- og økonomidirektør ved Chr. Michelsens Institutt

Monica Molvær

Medlem

Leiar Ålesund Sentrumsforening

Silje Ask Lundberg

Medlem

Leiar av Norges Naturvernforbund

Atle Hamar

Medlem

Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kjell Jostein Sunnevåg

Medlem

Direktør eksterne relasjoner, Konkurransetilsynet

Jarle Oppedal

Medlem

Ansattrepresentant

Karen Marie Hartmark Steenberg

Varamedlem

Jurist og seniorrådgiver i Økokrim

Åse Marie Fulke

Varamedlem

Pensjonist, tidlegare seksjonssjef i Mattilsynet,  førsteamanuensis BI