Tog

Er toget forsinket eller innstilt? Sjekk hva du kan kreve av alternativ transport og kompensasjon.

Hva kan jeg kreve hvis toget er forsinket?

Dersom toget er innstilt, eller det er forventet at toget er forsinket med mer enn 60 minutter på langdistansetogene mellom

  • Oslo og Trondheim
  • Oslo og Bergen
  • Oslo og Kristiansand/Stavanger
  • Trondheim og Bodø

eller med mer enn 30 minutter på andre strekninger, kan du velge mellom ombooking eller refusjon av billettprisen. Med ombooking menes endring av reisen til tilsvarende reise på samme vilkår snarest mulig samme dag, eller på en annen dag etter ditt eget ønske.

Etter loven har du krav på 25 % refusjon av billettprisen når du kommer 60 minutter for sent til ankomststedet, og 50 % refusjon når du er minst 120 minutter forsinket. Dersom du reiser med Vy, SJ eller Go-Ahead gir de deg rett til 50 % refusjon av billettprisen ved forsinkelse på 60 minutter på langdistansetogene og ved forsinkelse på minst 30 minutter på de kortere strekningene. 

Du har krav på refusjon selv om du ikke har hatt noen direkte utgifter i forbindelse med forsinkelsen, og uavhengig av årsak til forsinkelsen. Du har også krav på refusjon selv om du blir ombooket til neste tog eller blir fraktet i buss i stedet for tog.

Det kan være smart å få bekreftelse på når du endelig kom frem til ankomststedet. Spør konduktøren, eller bussjåføren, etter bevis.

Kan du be om erstatninger for utgifter ved forsinkelse?

Du kan kreve erstattet ekstra utgifter du har hatt på grunn av forsinkelsen, så lenge forsinkelsen ikke skyldes ekstraordinære forhold som er utenfor togselskapets eller BaneNORs kontroll. Typiske eksempler på slike forhold er ekstremvær, streik og lockout.

Eksempler på ekstraordinære forhold:

Typiske eksempler som rammer togtrafikken er ekstremvær, solslyng, streik hos ansatte i Bane Nor eller terrortrusler.

Erstattet utlegg til alternativ transport

Utgifter til alternativ transport er et eksempel på utgifter som du kan kreve erstattet, dersom togselskapet ikke klarer å skaffe alternativ transport innen rimelig tid. Mister du et måltid og må kjøpe mat, kan du ha rett på det også. Spar på regningene for ekstrautgiftene på grunn av forsinkelsen, og husk at du har et ansvar for å holde erstatningssummen innenfor rimelighetens grenser.

Du kan ikke kreve erstatning for utgifter ved overgang til annet transportmiddel, dersom du til tross for forsinkelsen har tid nok til å nå avgang for videre transport. Du kan heller ikke kreve erstatning dersom du ikke har beregnet inn en ekstra tidsmargin for overgang til videre transport.

Erstatning med periodekort

Har du periodebillett hos Vy, kan du få erstatning for billettprisen etter samme prinsipp som ovenfor. Du finner mer informasjon på nettsidene til Vy, SJ og Go-Ahead.

Refusjon av ubrukt billett

Du kan kreve refusjon av ubrukt billett dersom vilkårene til togselskapet gir deg rett til det. Vy, SJ og Go-Ahead gir rett til refusjon av ubrukt billett, men refusjonsretten gjelder bare for billetter til ordinær pris, inkludert prisen for komfortplass dersom du har kjøpt dette i tilknytning til den ordinære billetten. Billetter kjøpt på salg eller tilbud omfattes derfor ikke. Du må avbestille reisen før togets avgangstidspunkt og betale et gebyr på kr 100,-. Ved avbestilling inntil 24 timer før avgang slipper du å betale refusjonsgebyr. Det er ingen refusjonsrett for miniprisbilletter, dette gjelder også miniprisbillett med komfortplass eller soveplass. Selv om du har betalt full pris for en sovekupé, får du altså ikke refundert noen deler av kjøpesummen dersom hovedbilletten er minipris.

Ingen refusjon av miniprisbilletter

Det er ingen refusjonsrett for miniprisbilletter, dette gjelder også miniprisbillett med komfortplass eller soveplass. Selv om du har betalt full pris for en sovekupé, får du altså ikke refundert noen deler av kjøpesummen dersom hovedbilletten er minipris.

Tidsmargin ved reiser til flyplass

Du må beregne 60 minutter ekstra tid ved bruk av langdistansetog, og 30 minutter ekstra tid ved bruk av andre tog, for ankomst til flyplassen i tillegg til innsjekkingstiden til flyselskapet. Det vil derfor bare være ved større forsinkelser at togselskapene blir erstatningsansvarlig for dine ekstra reiseutgifter til flyplassen.

Flytoget krever kun at du har beregnet en tidsmargin på flyplassen i tråd med anbefalingene fra flyselskapet. Dersom flytoget er forsinket med mer enn 30 minutter, og du mister flyet ditt på grunn av dette, kan du kreve ny flybillett dersom du har beregnet alminnelig tidsmargin på flyplassen. Les Flytogets vilkår her.

Hvordan går du frem for å klage?

1. Klag først til togselskapet eller Flytoget

Hvis du ønsker å klage på togreisen, må du først ta dette opp med selskapet.

2. Klag til Transportklagenemnda

Transportklagenemnda Kollektivreiser behandler alle typer klager i forbindelse med togreisen – alt fra problemer ved bestilling, til hendelser underveis som ilagte gebyrer, forsinkelser, kansellering og mangler ved togreisen, tap av eller ødelagt bagasje og manglende tilrettelegging og assistanse.