Forbrukarrådet vil med dette gi si støtte til primærstandpunktet om at ein best møter omsynet til forbrukarane, utfordringa frå e-handelen og omsynet til like konkurransevilkår gjennom ei liberalisering etter svensk eller dansk modell. Vi viser òg til vårt høyringssvar om endringar av heilagdagslova datert 30.06 2015 for ei nærare utgreiing.