Merke

Dyrevernmerket

Når du velger mat merket med Dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet.

Formålet med Dyrevernmerket er å bidra til bedre livskvalitet for dyr ved å sikre krav til strengere dyrevelferd enn minimumskravene i offentlig regelverk. Det skal også gi norske forbrukere mulighet til å velge mat fra dyr med bedre livskvalitet enn hva som oppnås gjennom minimumskravene i offentlig regelverk.

Hvem godkjenner?

Dyrevernmerket er åpent for bruk fra enhver som forplikter seg til å lojalt følge kriteriene. Ingen kan benytte Dyrevernmerket uten først å ha inngått skriftlig avtale med Dyrevernalliansen og ha blitt kontrollert av en tredjeparts sertifiseringsaktør. Den som ønsker å benytte Dyrevernmerket (brukeren) må først undertegne avtale med Dyrevernalliansen. Deretter må brukeren godkjennes av et tredjeparts sertifiseringsorgan. Brukeren må skrive egen avtale med sertifiseringsorganet. Sertifiseringsorganet kontrollerer om dyrevelferden hos brukeren oppfyller kriteriene. Dette skjer ved inspeksjon av dyrene og kontroll av relevante dokumenter.

Dyrevernmerket gjelder i tillegg til offentlig regelverk. På forespørsel fra sertifiseringsorganet skal brukeren blant annet kunne:

  • Fremlegge eventuelle vedtak eller tilsynsrapporter fra Mattilsynet fra siste 13 måneder
  • Fremlegge egne planer og registreringer, herunder nødplaner, rutiner, opptegnelser, loggføringer og beviser som sertifiseringsorganet mener kan være relevant for dyrevelferd.

Hvem kontrollerer?

Sertifisering, kontroll og beslutning om sanksjoner ved brudd på kriteriene skal utføres av et tredjeparts sertifiseringsorgan som godkjennes av Dyrevernmerkets eier.

Hvem står bak?

Dyrevernmerket er heleid av Dyrevernalliansen.

Vedtektene til Dyrevernmerket er åpne og ligger tilgjengelig her

Åpenhet og kostnader

Kriteriene som Dyrevernmerket har for ulike dyreslag er åpne og ligger tilgjengelig her

Kostnader for å motta Dyrevernmerket (priser) er åpne og ligger tilgjengelig her

Dyrevernalliansens logo.Illustrasjon