Merke

Grasbasert

Grasbasert er en merkeordning for melk- og kjøttproduksjon fra kyr, sauer og geiter som spiser minst 90 % grovfôr. Grasbasert-merket garanterer at kjøttet og melka kommer fra norske gårder hvor dyra går på beite hele sommeren, og som eter gras/grovfôr hele året.

Målet med merkeordningen er å

  • sikre god utnyttelse og synliggjøring av norske grasressurser
  • et små- og storfehold som i størst mulig grad baseres på gras
  • reduksjon av fôrimport, lange transportveier og arealbruk i andre land
  • økt lønnsomhet og verdi for bonden
  • økt bærekraftig matproduksjon og produkter til forbruker med et positivt klimabidrag

For å kunne delta i merkeordningen skal det være aktivt beitebruk hele vekstsesongen og dyrene skal i størst mulig grad fôres på beite når dette er mulig. Gårdene må også drives økologisk med unntak av de nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark), hvor også ikke-økologiske gårder kan delta i ordningen.

Grasbasert vil si at fôret består av gras, beite, surfôr og halm. Grasfôret kan også suppleres med melk og melkeprodukter, rotvekster (kålrot), grønnfôrvekster, (fôrraps), poteter, osv. Det tillates opp til 10 % kraftfôr (korn, raps og krossa korn), men kun av norsk eller nordisk opprinnelse.

Hvem godkjenner?

Debio er en medlemsorganisasjon som kontrollerer økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge. Grasbasert-merket brukes på produkter fra grasfôra stor- og småfe som er godkjent av Debio i henhold til private regler.

Hvem står bak?

Debio eier Grasbasert-merket.

Åpenhet og kostnader

For å kunne bruke Debios grasbasertmerke forutsettes en sertifisering fra Debio, og virksomhetene betaler årlige gebyr.

Les mer om merkeordningen

Grabasert logo.Illustrasjon