Vedtekter for Forbrukerrådet

Publisert 10. oktober, 2015
Her kan du finne ut mer om vedtektene til Forbrukerrådet, og hva våre oppgaver er og hvilke særskilte fullmakter vi har.

§ 1 Forbrukerrådets formål

Forbrukerrådets formål er å arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidra til en forbrukervennlig utvikling, og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling.

§ 2 Oppgaver

§ 2.1

Forbrukerrådets skal ivareta forbrukernes interesser ved blant annet å

 • drive påvirkning overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende
 • dyktiggjøre forbrukerne gjennom informasjon, råd og veiledning
 • gi bistand til forbrukere

Forbrukerrådet skal bidra til å sette forbrukerspørsmål på dagsorden i samfunnsdebatten.

§ 2.2

Forbrukerrådet skal etter klage fra forbrukere eller næringsdrivende mekle i

a) saker som kan klages inn for Forbrukertvistutvalget, jf. forbrukertvistloven §§ 1 og 4,

b) øvrige forbrukersaker som ikke er omfattet av annet innmeldt klageorgans saksområde,

c) forbrukersaker som er ikke er omfattet av annet innmeldt klageorgans saksområde, men som klageorganet ikke behandler fordi den næringsdrivende ikke er tilsluttet klageorganet.

§ 3 Status og organisasjon

Forbrukerrådet er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.

Forbrukerrådet har en fri og uavhengig stilling i forbrukerpolitiske spørsmål.
Organisasjonens administrative fullmakter fremgår ellers av § 9.

Forbrukerrådet skal være uavhengig av kommersielle interesser og andre organisasjoner.

Forbrukerrådet ledes av et styre (jfr. § 5).

Direktøren forestår den daglige ledelsen av organisasjonen, og er ansvarlig overfor styret (jfr. § 6).

§ 4 Finansiering

Forbrukerrådet mottar en grunnbevilgning over statsbudsjettet.

Forbrukerrådet kan drive inntektsbringende aktiviteter i den grad de er forenlige med organisasjonens uavhengige stilling.

§ 5 Styret

§ 5.1 Oppnevning og sammensetning

Forbrukerrådets styre består av 7 personer; leder, nestleder og 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav ett er personlig for de ansattes representant.

Styret oppnevnes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for en periode på 4 år, og kan gjenoppnevnes for én periode.

Før oppnevning til styret skal departementet innhente forslag til kandidater fra et bredt utvalg organer og organisasjoner som representerer, eller på annen måte er engasjert på områder med relevans for forbrukerne.

Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes etter forslag fra de ansatte i Forbrukerrådet.

Ved sammensetningen av styret skal det legges vekt på at styret samlet skal ha både økonomisk, administrativ og forbrukerpolitisk kompetanse.

Ved ansettelse av direktør skal styret tiltres av personlig varamedlem for de ansattes representant, med tale- og stemmerett som de faste medlemmene.

Departementet fastsetter en årlig godtgjørelse til styrets medlemmer og dets leder.

Dersom departementet finner at styret ikke utviser økonomisk ansvarlighet, kan det foreta utskifting av medlemmer i styret.

§ 5.2 Styrets ansvar og oppgaver

Styret har det overordnede ansvar for den forbrukerpolitiske og administrative ledelse av Forbrukerrådet. Styret skal påse at organisasjonen drives på en hensiktsmessig og effektiv måte i henhold til de formål og oppgaver som er angitt i disse vedtektenes §§ 1 og 2, og innenfor de rammer som er gitt for virksomheten, jfr. særlig §§ 4 og 9.

Styrets hovedoppgaver er videre å

 • trekke opp hovedlinjene, foreta strategiske beslutninger og vedta planer for Forbrukerrådets virksomhet
 • behandle aktuelle forbrukerpolitiske saker og spørsmål
 • godkjenne budsjettforslag for Forbrukerrådets virksomhet, og fremme budsjettinnspill overfor departementet
 • foreta beslutninger om driften av Forbrukerrådet
 • ha ansvar for resultatoppfølging og føre kontroll med bruk av midler og inntektstilgang i forhold til budsjettet
 • avgi rapporter i henhold til økonomireglement for staten og instruks fastsatt av departementet
 • avgi årlig rapport fra virksomheten i form av en årsmelding


§ 5.3 Styrets forretningsorden

Forbrukerrådets styre holder møte minst 6 ganger pr år, og ellers når minst 3 av medlemmene krever det.

Lederen sørger for innkalling til møtet. Innkalling med sakliste og øvrige dokumenter skal oversendes styremedlemmer og varamedlemmer i god tid, og senest en uke før møtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Lederens stemme teller dobbelt ved stemmelikhet.

Forbrukerrådets direktør deltar i styrets møter med talerett.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen sendes departementet, sammen med underlagsmaterialet for styrets beslutninger slik dette ble presentert for styrets medlemmer.

§ 6 Direktør

Direktøren ansettes av Forbrukerrådet styre. Tilsettingen finner sted på åremål for 5 år, med adgang til fornyet tilsetting én gang.

Direktøren forestår den daglige administrative og faglige ledelsen av Forbrukerrådet, og står ansvarlig overfor styret. Direktøren skal sørge for at Forbrukerrådet drives i henhold til disse vedtekter, økonomiske og administrative bestemmelser gitt av overordnet myndighet og styrets vedtak.

Direktøren skal:

 • rapportere til styret
 • utarbeide planer og budsjetter
 • forberede saker til styrets møter, og sørge for at styret holdes orientert om forhold av betydning for organisasjonens virksomhet
 • behandle og følge opp aktuelle forbrukerpolitiske saker og spørsmål
 • sørge for at organisasjonens virksomhet overholder vedtatt budsjett
 • sørge for at Forbrukerrådet har dialog om aktuelle spørsmål med relevante organisasjoner og forbrukere (jf. § 7)
 • sørge for at organisasjonen drives i samsvar med gjeldende regler for statlig virksomhet

Styret skal gi nærmere instruks for direktørens oppgaver.

§ 7 Forbruker- og organisasjonskontakt

Forbrukerrådet skal ha dialog om aktuelle spørsmål med relevante organisasjoner (herunder myndighetsorganer, næringslivsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner), og med forbrukere gjennom sin ordinære virksomhet. Kontakten skal gi informasjon til Forbrukerrådet om forbrukernes situasjon og om aktuelle forbrukerpolitiske utfordringer.

Kontakten med organisasjoner og forbrukere skal omtales i Forbrukerrådets årsrapport til departementet.

§ 8 Organisasjon

Forbrukerrådets organisasjon ledes av direktøren.

Forbrukerrådets kontakt med forbrukerne ivaretas gjennom lokale eller regionale kontorer.

Departementet fastsetter tilsettingsreglement for de ansatte i Forbrukerrådet – jfr. § 9.

Forbrukerrådets ansatte er statstjenestemenn og omfattes av lov om statens tjenestemenn og øvrig lovverk og avtaler på det statlige tariffområdet.

§ 9 Fullmakter

Forbrukerrådet er gitt fritak fra det statlige bevilgningsreglementets § 4. Forbrukerrådet omfattes dermed ikke av bruttobudsjetteringsprinsippet for statlig virksomhet og disponerer selv sine inntekter. Regler for økonomiforvaltningen fastsettes av departementet.

Forbrukerrådets styre treffer vedtak om organiseringen av virksomheten. Større strukturendringer av Forbrukerrådets organisasjon forelegges departementet for endelig avgjørelse.

Forbrukerrådet oppretter og nedlegger stillinger, og foretar selv ansettelser innenfor de gitte rammebetingelsene.

§ 10 Vedtekter

Endringer i vedtektene for Forbrukerrådet fastsettes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Forslag til endringer i vedtektene skal legges frem for Forbrukerrådets styre til uttalelse. Styret kan fremme forslag til endringer i vedtektene.

§ 11 Rapportering

Rapportering skal skje i henhold til økonomireglement for staten.

§ 12 Ikrafttreden

Endringer i vedtektene trer i kraft 1. juli 2016.

 

Hva er vedtekter?


 

Vedtektene er «lovteksten» som skisserer hva organisasjonen skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det.

Fastsatt ved kgl.res av 5.april 2002.

Endret ved kgl.res. av 5. november 2010.

Endret av Barne- og likestillingsdepartementet 1. juli 2016.

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel