Side

Vedtekter for Forbrukerrådet

1. juli, 2022

Her kan du finne ut mer om vedtektene til Forbrukerrådet, og hva våre oppgaver er, og hvilke særskilte fullmakter vi har.

1. Forbrukerrådets formål

Forbrukerrådet skal arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidra til en forbrukervennlig utvikling, og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling. I dette ligger at Forbrukerrådet skal være en interessepolitisk pådriver.

2. Hovedoppgaver

Forbrukerrådet skal

 • drive interessepolitisk arbeid overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende, og sette forbrukerspørsmål på dagsorden i samfunnsdebatten.
 •  bistå og dyktiggjøre forbrukere gjennom å gi informasjon, råd og veiledning om rettigheter, plikter og andre relevante forbrukerspørsmål.

Forbrukerrådet kan prøve enkelte prinsipielle saker for retten.

3. Organisasjon

Forbrukerrådet er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt bestemmelsene som gjelder for slike organer og føringer gitt i tildelingsbrev fra overordnet myndighet og øvrig styringsdialog.

Instruks for Forbrukerrådets økonomi- og virksomhetsstyring fastsettes av departementet.

I arbeidet med å definere og fremme interessepolitiske saker har Forbrukerrådet en fri og uavhengig stilling.

Forbrukerrådet skal være uavhengig av kommersielle interesser og andre organisasjoner.

Forbrukerrådet ledes av et styre (jf. § 5).

Direktøren forestår den daglige ledelsen av organisasjonen, og er ansvarlig overfor styret (jf. § 6).

Forbrukerrådets fullmakter framgår av årlige tildelingsbrev.

4. Finansiering

Forbrukerrådet mottar en grunnbevilgning over statsbudsjettet.

Forbrukerrådet kan drive inntektsbringende aktiviteter i den grad de er forenlige med organisasjonens uavhengige stilling.

5. Styret

5.1 Oppnevning og sammensetning

Forbrukerrådets styre består av sju personer; en leder, en nestleder og fem medlemmer, samt ett varamedlem som er personlig for de ansattes representant.

Lederen og nestlederen, de øvrige medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av departementet for en periode på fire år, og kan gjenoppnevnes for én periode. Medlemmer til styret oppnevnes annethvert år. Styremedlemmer som trer ut i oppnevningsperioden, erstattes for resten av perioden.

Før oppnevning til styret skal departementet invitere et relevant utvalg organer og organisasjoner til å foreslå kandidater.

Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes etter forslag fra de ansatte i Forbrukerrådet.

Ved sammensetningen skal det legges vekt på at styret har både økonomisk, administrativ og forbrukerpolitisk kompetanse.

Ved ansettelse av direktør skal styret tiltres av det personlige varamedlemmet for de ansattes representant, med tale- og stemmerett som de faste medlemmene.

Departementet fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer.

Dersom departementet finner at styret handler i strid med bestemmelser eller føringer fra overordnet myndighet, kan det skifte ut medlemmer av styret.

5.2 Styrets ansvar og oppgaver

Styret har det overordnede ansvar for Forbrukerrådets virksomhet. Styret skal påse at organisasjonen drives på en hensiktsmessig og effektiv måte og i tråd med vedtektene.

Styrets hovedoppgaver er videre å

 • trekke opp hovedlinjene, foreta strategiske beslutninger og vedta planer og mål for Forbrukerrådets virksomhet
 • behandle aktuelle saker av interessepolitisk karakter
 • godkjenne budsjettforslag for Forbrukerrådets virksomhet, og fremme budsjettinnspill overfor departementet
 • foreta beslutninger om driften av Forbrukerrådet
 • ha ansvar for resultatoppfølging og påse at bevilgninger benyttes i tråd med føringer fra overordnet myndighet
 • avgi rapporter i henhold til økonomireglement for staten, føringer i tildelingsbrev og departementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring
 • avgi årlig rapport fra virksomheten i form av en årsmelding
 • treffe vedtak om organiseringen av virksomheten

Større endringer i Forbrukerrådets organisasjon forelegges departementet for endelig avgjørelse.

5.3 Styrets forretningsorden

Forbrukerrådets styre holder møte minst seks ganger per år, og ellers når minst tre av medlemmene krever det.

Lederen sørger for innkalling til møtet. Innkalling med sakliste og øvrige dokumenter skal oversendes styremedlemmer og varamedlemmer i god tid, og senest en uke før møtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene, hvorav leder eller nestleder, er til stede. Lederens stemme teller dobbelt ved stemmelikhet.

Forbrukerrådets direktør deltar i styrets møter med talerett.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen sendes departementet, sammen med underlagsmaterialet for styrets beslutninger slik dette ble presentert for styrets medlemmer.

6. Direktør

Direktøren ansettes av Forbrukerrådet styre. Tilsettingen skjer på åremål for fem år, med adgang til fornyet tilsetting én gang.

Direktøren forestår den daglige administrative og faglige ledelsen av Forbrukerrådet, og står ansvarlig overfor styret.

Direktøren skal

 • rapportere til styret
 • utarbeide planer og budsjetter og forelegge disse til styret for godkjenning
 • forberede saker til styrets møter, og sørge for at styret holdes orientert om forhold av betydning for organisasjonens virksomhet
 • behandle og følge opp aktuelle forbrukerpolitiske saker
 • sørge for at organisasjonens virksomhet overholder vedtatt budsjett
 • sørge for at Forbrukerrådet har dialog om aktuelle spørsmål med forbrukere, relevante myndighetsorganer, organisasjoner og forskningsmiljøer (jf. § 7)
 • sørge for at organisasjonen drives i henhold til vedtektene, styrevedtak, øvrige bestemmelser og føringer (jf. § 3)

Styret skal gi nærmere instruks for direktørens oppgaver.

7. Forbruker- og organisasjonskontakt

Forbrukerrådet skal basere sin virksomhet på dialog om aktuelle spørsmål med forbrukere, relevante myndighetsorganer, organisasjoner og forskningsmiljøer.

8. Forbrukerrådets ansatte

Forbrukerrådets ansatte omfattes av lov om statens ansatte mv. og øvrig lovverk og avtaler på det statlige tariffområdet.

9. Vedtekter

Endringer i vedtektene for Forbrukerrådet fastsettes av departementet. Forslag til endringer i vedtektene skal legges frem for Forbrukerrådets styre til uttalelse. Styret kan fremme forslag til endringer i vedtektene.

10. Ikrafttreden

Endringer i vedtektene trer i kraft 1. juli 2022.

Vedtekter for Forbrukerrådet

Fastsatt ved kgl.res. av 5. april 2002. Endret ved kgl.res. av 5. november 2010. Endret av Barne- og likestillingsdepartementet 1. juli 2016 og 1. desember 2017, og av Barne- og familiedepartementet 1. januar 2021 og 1. juli 2022.

Abonner på vårt nyhetsvarsel