Siste nytt

86% ønsker billigere reparasjoner

31. august, 2021

Norske forbrukere ønsker å ta miljøvennlige valg. For å hjelpe dem med det må myndighetene sørge for at prisen på reparasjoner og reservedeler går ned til et akseptabelt nivå.

Rett før sommeren sendte Forbrukerrådet ut en spørreundersøkelse om sirkulær atferd hos nordmenn. Vi ville vite hva som hindrer det norske folk i å ta bærekraftige valg, og hva som skal til for å gjøre nettopp det enklere for dem. I det store og det hele viser undersøkelsen at norske forbrukere ønsker og vil ta miljøvennlige forbrukervalg.

Resultatene bekrefter blant annet at holdbarhet og mulighet for reparasjon er viktig for norske forbrukere. Hvor lett vanlige husholdningsprodukter er å reparere viser seg å være viktig for forbrukere som skal kjøpe nytt: Ved valg av oppvaskmaskiner oppga over 70% at deres kjøpsvalg ble påvirket av om produktet kunne repareres hvis det gikk i stykker.

Allikevel viser undersøkelsen at det er for mye som IKKE blir reparert, og at forbrukere for ofte heller kjøper nytt enn å få fikset ødelagte produkter.

– For oss kommer det ikke som en overraskelse at pris fortsatt en den desidert vanligste årsaken til at forbrukere ikke reparerer produktene sine. I mange tilfeller er det rett og slett så dyrt å reparere at det virker mer hensiktsmessig å kjøpe nytt, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.Foto
Foto: Forbrukerrådet

Ønsker momsfritak

I undersøkelsen fant vi at svært mange forbrukere mener det er urimelig dyrt å få reparert en del produkter. Dette gjelder spesielt oppvaskmaskiner og mobiltelefoner, der respektivt 73 og 71% av de spurte mente at prisen må gå ned for at de skal velge reparasjon neste gang disse går i stykker.  Ønsker vi å stimulere til sirkulær atferd og hjelpe forbrukere å ta miljøvennlige valg må vi altså få ned prisen på reparasjoner.

– Her er nasjonale tiltak helt nødvendige, forteller Blyverket.  Vi i Forbrukerrådet har tatt til orde for momsfritak på reparasjoner av blant annet elektronikk, sykler, klær og sko, og her får vi klar støtte fra forbrukere: Hele 86% av forbrukere i vår undersøkelse svarer at moms på reparasjonstjenester bør være lavere, eller fjernes helt.

Momsfritak på reparasjoner vil gjøre det billigere å få reparert produktene dine i stedet for å kjøpe nye. Men også prisen på reservedeler må gjøres noe med.

– Vi trenger også regler på pris på selve reservedelene. En mulighet vi ser er å pålegge produsenter til å sette reservedeler på markedet til en pris som forsvarer produktets kostnad og forventet levetid, forteller Blyverket.

Forventninger til myndighetene   

Forbrukerrådets sirkulærundersøkelse viser at grep må tas for å sikre at norske forbrukere settes i stand til å ta de miljøvennlige valgene de ønsker å ta. Det tror direktøren vil være til glede for både miljøet og forbrukerne.

– Her har vi store forventninger til det utvalget som ble varslet opprettet i den nasjonale strategien for sirkulær økonomi, nemlig utvalget som skal gjennomgå hele skatte- og avgiftssystemet med tanke på å fremme sirkularitet. Vi mener at her ligger det et stort potensial for å få forbruker med på laget, og Norge kan gjøre seg selv til et foregangsland ved å gjøre det langt billigere for hver og en av oss til å reparere og ta vare på det vi har i stedet for å kjøpe nytt. 

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Sirkulærundersøkelsen

Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+. Utvalget er rekruttert i Norstats web-panel, som består av ca. 81 000 personer som svarer på spørreundersøkelser regelmessig. Respondentene i panelet er i hovedsak telefonvervet, og panelet er satt sammen på en måte som gjør at medlemmene er mest mulig representative for den norske befolkningen. ​

Resultatene er veiet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. ​

Datainnsamlingen ble gjennomført som webintervju i mai 2021.​

Du finner hele undersøkelsen her.

Abonner på vårt nyhetsvarsel