Økonomi

Bankene ignorerer lovverket – svindelofrene taper

3. juni, 2022

Bankene er lovpålagt å tilbakeføre penger tapt til svindel innen fire uker. Alt for ofte ignorerer de lovverket, og setter svindelofre i en svært vanskelig posisjon.

Blir du utsatt for svindel – ved at noen tar eller overfører penger fra din konto uten at du har gitt samtykke til det – er lovens utgangspunkt klart: Det er banken som er ansvarlig for å dekke tapet. Har BankID eller passord blitt misbrukt kan du imidlertid måtte betale en egenandel på 1200 kroner. Har du vært grovt uaktsom kan du bli krevd en egenandel på 12 000 kroner, og har du selv direkte bidratt til svindelen blir du stående ansvarlig for hele beløpet. Men hvis banken mener du er ansvarlig for hele beløpet eller 12 000 kroner, må den ta ut klage for Finansklagenemnda innen fire uker. Gjør ikke banken det, må den tilbakeføre hele beløpet.

– Når kunden krever at banken tilbakefører et beløp som er svindlet fra kontoen hennes, skal banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra det tidspunktet svindelen skjedde. Det er de lovpålagt, og det skal skje innen fire uker forteller Tone Molvær Berset, juridisk direktør i Forbrukerrådet.

For å slippe tilbakebetaling, må banken motsette seg kravet og bringe saken inn for en domstol eller klagenemnd innenfor de fire ukene. I de fleste tilfeller vil slike saker bringes inn for Finansklagenemnda.  

– Både nemndspraksis, og erfaring fra organisasjoner som jobber med svindelofre, viser at mange banker ikke respekterer denne fireukersfristen. Bankene gjør seg i stedet svært ofte selv til domstol: de lar være å tilbakeføre hele beløpet innen fristen, og bringer heller ikke saken inn for nemnd eller domstol, forteller Berset.

Foto: Forbrukerrådet

Saboterer lovens ordning

ID-juristen er et nyopprettet samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Gatejuristen Oslo, Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Jussbuss, Forbrukerrådet og Universitetet i Oslo og er en del av forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter. De tilbyr gratis rettshjelp og veiledning til ofre for ID-tyveri og svindel. Petter Omland er jurist hos ID-juristen, og mener bankenes lovbrudd setter svindelofrene i en uholdbar situasjon.

– Regelen skal være en grunnleggende rettsikkerhetsgaranti for kunden. For det første skal den sikre at svindelutsatte kunder får tilbakeført svindelbeløpet uten at de må sette i gang en rettsprosess. For det andre skal den sikre at ikke bankene selv skal kunne bestemme at ansvaret deres skal reduseres med for eksempel kr. 12 000, fordi de mener kunden har vært grovt uaktsom. Det er nemnden eller domstolene som skal avgjøre om bankens ansvar skal reduseres – ikke banken selv, forteller Omland.

Når bankene hverken tilbakefører eller bringer sakene til nemnd eller domstol, saboteres lovens ordning. Både Berset og Omland er enige i at det får store konsekvenser for den enkelte.

– Forbrukeren må i disse tilfellene selv ta saken til domstolen eller nemnden for å få tilbake svindelbeløpet. Da skjer det som nettopp ikke skal skje – byrden med å anlegge sak plasseres hos kunden, den klart minst ressurssterke parten, forklarer de. I mange tilfeller vil dette kunne medføre at kunder som har retten på sin side ikke får hevdet sin rett, påpeker de.

Tilsynsmyndighetene er varslet

ID-tyveri og svindel er et utbredt problem, som stadig blir større. Ifølge Norsis har 150.000 nordmenn opplevd å bli utsatt for ID-tyveri de siste to årene.

– Å bli utsatt for ID-tyveri er selvfølgelig en stor belastning for den enkelte, som fort opplever å befinne seg i en ganske maktesløs situasjon. Dette er allerede svært belastende, og banken som her er den ressurssterke parten bør ikke bidra til å sette forbrukerne i en enda mer sårbar posisjon, konkluderer Berset.

ID-juristen har nå varslet Forbrukertilsynet og Finanstilsynet om norske bankers brudd på tilbakeføringsplikten. De får full støtte fra Forbrukerrådet.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at bankene ignorerer lovverket. Her må vi sørge for at svindelofrene behandles i henhold til lover og regler, og ikke blir ytterligere skadelidende på grunn av banker som ikke retter seg etter gjeldende rett, avslutter Berset.

Har du blitt utsatt for ID-tyveri eller svindel?

ID-juristen har en svært utfyllende og god sjekkliste for deg som mistenker at du er utsatt for ID-tyveri eller svindel. Det viktigste er å ta grep raskt – så sjekk først listen som du finner her:

ID-juristen
nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker