Digital

Forbrukerrådet ber Regjeringen ta personverngrep

26. september, 2022

Personvernkommisjonen la i dag frem utredningen «Ditt personvern – vårt felles ansvar». Forbrukerrådet ber Regjeringen ta en mer aktiv rolle for å sikre norske forbrukeres personvern og gjør ord til handling.

Personvernkommisjonen kommer med en rekke forslag for å sikre forbrukernes personvern i møtet med digitalisering og ny teknologi.  

– Norske myndigheter må bli en mer aktiv pådriver for å ivareta vårt personvern. Dette gjelder ikke minst i de prosessene som pågår i EU, hvor mange av de viktigste beslutningene blir tatt, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Det er også et nasjonalt handlingsrom, og vi forventer at Regjeringen snarlig kommer tilbake med hvordan de vil følge opp forslagene. Ansvaret for å ivareta personvernet kan ikke overlates til enkeltforbrukere.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket på Havnepromenaden.foto
Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet mener kommisjonen løfter frem flere viktige problemstillinger som berører forbrukeres personvern:

 • Bruken av manipulerende design
  Bruken av manipulerende design er problematisk fordi vi blir dyttet og lurt til å dele mest mulig om oss selv. EU har allerede foreslått et delvis forbud mot denne praksisen, som må følges opp av norske myndigheter, og ikke minst håndheves aktivt. Myndighetene må også jobbe for at den pågående revisjonen av forbrukerregelverket i EU regulerer dette strengt.

 • Forbud mot overvåkningsbasert markedsføring
  Regjeringen har allerede gått inn for at overvåkingsbasert markedsføring mot barn bør forbys. Forbrukerrådet er enige med kommisjonen om at et forbud bør omfatte alle, særlig når man ser konsekvensene knytte til blant annet manipulering, diskriminering og personvern. En utredning av et slik forbud bør iverksettes snarlig.

 • Motvirke monopoldannelser
  Monopoldannelser er utfordrende for konkurransesituasjonen. Manglende konkurranse kan føre til høyere priser, mindre innovasjon og dårligere kvalitet for forbrukerne. Dette fører også til at største aktørene ikke trenger å konkurrere om å ivareta brukernes personvern, som har ført til at stadig flere personopplysninger samles inn og brukes på måter som svekker personvernet.

 • Bruken biometrisk fjernidentifisering
  Bruk av biometrisk fjernidentifisering, deriblant ansiktsgjenkjenning, legger stort press på personvernet. På forbrukerfeltet kan det for eksempel brukes til inngripende markedsføring og manipulering. Forbrukerrådet ber Regjeringen støtte forslaget om et generelt forbud mot bruk av denne teknologien i offentlige rom.

 • Styrking av tilsyn
  Kommisjonen peker på at personvernet utfordres på en rekke fronter i møte med digitaliseringen. Forbrukerrådet har erfart at EUs personvernregulering har begrenset effekt på grunn av manglende håndheving. Det er derfor sentralt at tilsyn i Norge og Europa har tilstrekkelige ressurser.

 • Offentlig sektor må gå foran
  Som kommisjonen understreker, har aktører i offentlig sektor et særlig ansvar for å ivareta innbyggernes rettigheter. Forbrukerrådet støtter at offentlig sektor må gå i bresjen for personvernvennlige løsninger, både i saksbehandling, valg av verktøy og i krav til anskaffelser.

– Digitalisering må skje på en måte som ivaretar samfunnets verdier og forbrukernes rettigheter. Vi både kan og bør sette premissene for denne utviklingen, sier Inger Lise Blyverket.

Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet har vært medlem i Personvernkommisjonen

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker