Siste nytt

Full forbrukerseier i Høyesterett

15. desember, 2020

Det er ingen frist for å fremme krav når flyreisen blir innstilt, fastslår Høyesterett. En viktig forbrukerseier, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Sakens kjerne er følgende: Ved forsinkelse og kansellering kan flypassasjerer ha krav på en såkalt standarderstatning. Passasjerene må selv kreve dette av selskapet for å få erstatningen. Flere flyselskap har operert med frist for å melde kravet – en frist som ikke nevnes i noe lovverk. Fristen er av flyselskapene satt til mellom to og tre måneder.

En forbruker tok saken til Forliksrådet og vant, men selskapet Finn Air valgte å ta saken videre til retten. Forbrukeren vant fram med Forbrukerrådet som partshjelper. Høyesterett har nå fastslått at det ikke finnes noen slik frist, og at Finn Air dermed ikke kan kreve at forbruker er rask på labben.

Flytider.Foto

– Vi har en lovfestet ordning med en standardkompensasjon. At selskapene begynner å operere med en ulovfestet frist som forbruker må holde seg innenfor har skapt en forbrukerfelle, sier Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket.

Saken er et godt eksempel på problemer som oppstår når bransjer ser bort ifra eller tolker lovverket på en lite forbrukervennlig måte.

– Når bransjen tar feil har det klare konsekvenser for forbruker, samt for rettsapparatet som i tillegg blir oversvømt av unødvendige saker. Dersom Finn Air hadde tolket loven i en mer forbrukervennlig retning  hadde både samfunnet og forbruker blitt spart tid og penger, sier Blyverket.

Høyesteretts vurdering

Høyesterett slo fast at den fristen flyselskaper har påberopt seg verken har grunnlag i lovverket eller i de hensynene som kan begrunne en slik frist. Forbruker fikk medhold i at et krav som ble meldt tre måneder og fire dager etter landing var tidsnok. Høyesterett presiserte også viktigheten av at informasjon om kompensasjonen gis til passasjerene, og påpekte at dette kunne vært gjort på en mye enklere måte enn i dag.

– Dersom flyselskapene var mer aktive med å gi passasjerene informasjon, ville det trolig ha medført at de fleste krav ble fremsatt innen kort tid. SMS, epost eller annen varsling med lenker og info kunne ha lettet prosessen for alle parter, og sørget for at kravene kom så raskt som mulig, sier Blyverket.

Nemndspraksis må endres

Flyklagenemndas flertall har også ment at forbrukere som bruker mer enn to måneder på å be om erstatningen ikke kan få medhold i sine nemndssaker. Nå må dette endres, i tråd med forbrukerrepresentantenes synspunkt.

– I nemndspraksis har bransjesiden og forbrukersiden vært uenige. Flertallet (bransjen og leder) har lagt mye vekt på svensk rett. Nå har Høyesterett avklart rettstilstanden i norsk rett, og Forbrukerrådet har en klar forventning om at nemnda endrer praksis raskt, sier Blyverket.

Også forliksrådene har mottatt mange slike saker og vi håper nå disse sakene vil avgjøres raskt til fordel for forbrukerne.

– Bransjens feilsteg har allerede belastet både forbruker, nemnd og forlikssystem, og det helt unødvendig, sier Blyverket.

Tillit må fortjenes

Den tilliten forbruker tidligere hadde til flyselskapene har fått seg en alvorlig skrape i løpet av koronakrisen. Om selskapene skal klare å vinne tilbake kundenes gunst er de nødt til å gjenopprette den tilliten. Denne saken viser at de har mye å ta tak i om de ønsker at forbrukere skal stole på dem i framtiden.

– Paradokset er at selskapene hevder det er en frist for forbruker. Samtidig har selskapene selv klare, lovfestede frister, for eksempel for å tilbakebetale kansellerte reiser, som de overhodet ikke har overholdt. De forventer mer av enkelforbruker enn det de, som store selskaper, klarer å levere selv. Slik kan det ikke fortsette, sier Blyverket.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel